Pripravte sa na novú éru boja s limitovanou edíciou balenia Xbox One “Call of Duty: Advanced Warfare”

Li­mi­to­va­ná edí­cia ba­le­nia Xbox One "Call of Du­ty: Ad­van­ced War­fa­re" bu­de v pre­da­ji od 3. no­vem­bra a po­núk­ne všet­ko, čo hrá­či pot­re­bu­jú, aby trium­fo­va­li v no­vej ére Call of Du­ty.

Kon­zo­la, vy­ba­ve­ná ma­sív­nym 1TB pev­ným dis­kom a zvu­ko­vý­mi efek­ta­mi pria­mo z hry, je zdo­be­ná iko­nog­ra­fiou špe­ciál­nej jed­not­ky Sen­ti­nel Task For­ce. Bez­drô­to­vý ov­lá­dač je ako ar­te­fakt od­rá­ža­jú­ci tech­no­lo­gic­ký nás­kok a bo­jis­ká bu­dúc­nos­ti. Na­vy­še, ba­le­nie ob­sa­hu­je aj Di­gi­tal Edi­tion Per­so­na­li­za­tion Pack, exos­ke­le­ton z li­mi­to­va­nej edí­cie a Ad­van­ced Ar­se­nal, sú­čas­ťou kto­ré­ho je zbraň EM1 Quan­tum a špe­ciál­ny "bullet brass" exos­ke­le­ton.

Li­mi­to­va­ná edí­cia ba­le­nia Xbox One "Call of Du­ty: Ad­van­ced War­fa­re" ta­kis­to ob­sa­hu­je di­gi­tál­nu ver­ziu hry Call of Du­ty: Ad­van­ced War­fa­re Day Ze­ro Edi­tion so sko­rým prís­tu­pom od 3. no­vem­bra, dvoj­ná­sob­kom XP a dvo­mi extra zbra­ňa­mi.

Li­mi­to­va­ná ba­le­nia Xbox One "Call of Du­ty: Ad­van­ced War­fa­re" bu­de dos­tup­ná iba v ob­me­dze­nom množ­stve. Jej ob­sa­hom bu­de:

- Xbox One kon­zo­la s 1TB pev­ným dis­kom, so vzhľa­dom a zvuk­mi in­špi­ro­va­ný­mi hrou
- špe­ciál­ny bez­drô­to­vý ov­lá­dač
- kód na stiah­nu­tie di­gi­tál­nej ver­zie Call of Du­ty: Ad­van­ced War­fa­re Day Ze­ro Edi­tion, kto­rá umož­ní sko­rý prís­tup už 3. no­vem­bra s dvoj­ná­sob­kom XP a dvo­mi zbra­ňa­mi - AK-12 G a Cros­sbow-B2

- do­da­toč­ný her­ný ob­sah:
- exos­ke­le­ton z li­mi­to­va­nej edí­cie
- Ad­van­ced Ar­se­nal so špe­ciál­nym exos­ke­le­to­nom a zbra­ňou EM1 Quan­tum
- head­set, HDMI ká­bel a na­pá­ja­cí zdroj
- Di­gi­tal Edi­tion Per­so­na­li­za­tion Pack.

Pre hrá­čov, kto­rí už vlas­tnia Xbox One, a chcú vlas­tniť kú­sok bo­jis­ka bu­dúc­nos­ti, bu­de bez­drô­to­vý Xbox One ov­lá­dač vo far­bách Call of Du­ty: Ad­van­ced War­fa­re v pre­da­ji sa­mos­tat­ne za od­po­rú­ča­nú kon­co­vú ce­nu 64,99 EUR. Bez­drô­to­vý ov­lá­dač je navr­hnu­tý pre ná­ru­ži­vých hrá­čov Call of Du­ty a ob­sa­hu­je bo­nu­so­vé pred­me­ty na od­om­knu­tie v hre.

Li­mi­to­va­ná edí­cia ba­le­nia Xbox One "Call of Du­ty: Ad­van­ced War­fa­re" a hra Call of Du­ty: Ad­van­ced War­fa­re Day Ze­ro Edi­tion bu­dú dos­tup­né vo vy­bra­ných kra­ji­nách od 3. no­vem­bra.

Ob­ra­zo­vý ma­te­riál a ďal­šie in­for­má­cie náj­de­te na: http://news.xbox.com/me­diaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter