ČR: Experti na PHP sa v septembri stretnú na medzinárodnej konferencii v Brne

Br­no bu­de v zá­ří dějištěm me­zi­ná­rod­ní PHP kon­fe­ren­ce. Češ­tí vý­vo­jáři tak zís­ka­jí uni­kát­ní příle­ži­tost na­čer­pat zku­še­nos­ti a přeh­led o no­vin­kách v obo­ru od de­se­ti IT expertů ze dvou světo­vých kon­ti­nentů. Kromě před­ná­šek na té­ma PHP, Hip­pyVM, ORM a šká­lo­vá­ní bu­de pro účas­tní­ky kon­fe­ren­ce přip­ra­ven i prak­tic­ký wor­kshop na té­ma Mic­ro­soft Azu­re.

Me­zi hlav­ní spea­ke­ry kon­fe­ren­ce patří re­lea­se ma­na­ger PHP 5.6 Fe­renc Ko­vacs, kte­rý na kon­fe­ren­ci přije­de z Ma­ďar­ska. „Kon­fe­ren­čnípříspěvek za­měřím na no­vou ver­zi 5.6, je­jí za­jí­ma­vé pr­vky i ne­kom­pa­ti­bil­ní změ­ny. Pub­li­ku ta­ké pood­ha­lím zá­ku­li­sí vý­vo­jo­vé­ho pro­ce­su a před­sta­vím i fea­tu­ry a ná­pa­dy, kte­ré jsme do ak­tuál­ní ver­ze PHP na­ko­nec ne­zahr­nu­li. Rád ta­ké s čes­ký­mi IT exper­ty pro­be­ru plá­no­va­né vel­ké změ­ny, na kte­rých ak­tuálně pra­cu­je­me," upřes­ňu­je ob­sah své­ho vy­stou­pe­ní Ko­vacs. Ja­ko dal­ší řeč­ní­ci se na kon­fe­ren­ci před­sta­ví napřík­lad uz­ná­va­ný expert na šká­lo­vá­ní Ste­fan Priebsch z Němec­ka, kte­rý vy­stou­pí s před­náš­kouSO­LID for real a Ma­ciej Fi­jałkowski s té­ma­tem Hip­pyVM - yet anot­her at­tempt at PHP per­for­man­ce. Poz­ván­ku na kon­fe­ren­ci přija­li i Wim God­den, Fab­ri­ce Ber­nhard či Thor­sten Rin­ne. Kon­fe­ren­ční ja­zy­kem bu­de an­glič­ti­na.

Jsem rád, že mo­hu čes­kým vý­vo­jářům zprostřed­ko­vat set­ká­ní se světo­vou špič­kou. V Čes­ku je mno­ho kva­lit­ních vý­vo­jářů, kteří sle­du­jí ak­tuál­ní té­ma­ta a dění v obo­ru. Osob­ní kon­takt a přímé předá­vá­ní zku­še­nos­tí po­va­žu­ji za nej­lep­ší způsob pro­fes­ní­ho růstu a těší mě, že mo­hu ko­nečně čes­kým vý­vo­jářům tu­to příle­ži­tost na­bíd­nout," uvá­dí or­ga­ni­zá­tor ak­ce Ja­kub Za­ple­tal. Pod­le Za­ple­ta­la bu­dou před­náš­ky za­měře­ny na prak­tic­ké přík­la­dy tak, aby si vý­vo­jáři od­nes­li z ak­ce co nej­ví­ce uži­teč­ných poz­natků.

Kon­fe­ren­ce BR­NOphp se ko­ná 20. zá­ří 2014 na Pro­vozně eko­no­mic­ké fa­kultě Men­de­lo­vy uni­ver­zi­ty. Ce­na vstu­pen­ky na ak­ci je 99 EUR. V ceně je za­hr­nu­tý vstup na pá­teč­ní wor­kshop, vstup na so­bot­ní kon­fe­ren­ci, ob­čer­stve­ní i účast na zá­věreč­né af­ter­par­ty. Spon­zo­rem ak­ce jsou spo­leč­nos­ti Mic­ro­soft, PhpStorm a Di­xons Re­tail.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter