ČR: InterSystems Zen Mojo zjednodušuje vývoj webových podnikových aplikácií

Spo­leč­nost Inter­Sys­tems, ce­losvěto­vý pos­ky­to­va­tel pok­ro­či­lých tech­no­lo­gií pro průlo­mo­vé ap­li­ka­ce, uved­la na trh software Inter­Sys­tems Zen Mo­jo, no­vou tech­no­lo­gii pro rych­lej­ší a snaz­ší vý­voj webo­vých ap­li­ka­cí pro mo­bil­ní za­říze­ní i stol­ní po­čí­ta­če.

Inter­Sys­tems Zen Mo­jo us­nad­ňu­je vý­voj pod­ni­ko­vých webo­vých ap­li­ka­cí pra­cu­jí­cích s vel­kým množ­stvím dat a umož­ňu­je vy­užít spe­ci­fic­kých fun­kcí i vý­hod přívěti­vé­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hran­ní mo­bil­ních za­říze­ní. Open sour­ce plat­for­ma pro zá­suv­né mo­du­ly zá­ro­veň umož­ňu­je snad­nou in­teg­ra­ci s no­vý­mi a rych­le se vy­ví­je­jí­cí­mi kni­hov­na­mi na straně klien­ta.

Zen Mo­jo se vy­vi­nul z tech­no­lo­gie Inter­Sys­tems Zen. Jed­ná se o od­leh­če­nou, efek­tiv­ní plat­for­mu vy­uží­va­jí­cí JSON (Ja­vaS­cript Ob­ject No­ta­tion), v sou­čas­nos­ti nej­mo­dernější for­mát pro webo­vou ko­mu­ni­ka­ci klient-server. Tech­no­lo­gie Zen Mo­jo je sou­čás­tí extrémně rych­lé a ma­sivně šká­lo­va­tel­né da­ta­bá­ze Inter­Sys­tems Ca­ché®, kte­rá je pou­ží­vá­na ce­losvětově v těch nej­ná­ročnějších ap­li­ka­cích zpra­co­vá­va­jí­cích vel­ké ob­je­my dat.

„Dí­ky tech­no­lo­gii Zen Mo­jo může­me na­še la­bo­ra­tor­ní in­for­mač­ní sys­té­my rych­le­ji adap­to­vat pro mo­bil­ní za­říze­ní," říká Mar­ce­lo Lo­ren­cin, pre­zi­dent bra­zil­ské softwaro­vé spo­leč­nos­ti Shift Con­sul­to­ria, kte­rá je par­tne­rem Inter­Sys­tems. „Na­še řeše­ní teď pos­ky­tu­jí lé­kařským týmům rych­lý přís­tup k vý­sledkům la­bo­ra­tor­ních testů a elek­tro­nic­ké zdra­vot­ní do­ku­men­ta­ci pa­cientů z li­bo­vol­né­ho za­říze­ní. Úzká par­tner­ská spo­lup­rá­ce se spo­leč­nos­tí Inter­Sys­tems nám po­moh­la zvý­šit agi­li­tu a efek­ti­vi­tu ne­moc­nic a zdra­vot­nic­kých za­říze­ní. Zá­ro­veň se nám daří do zdra­vot­ní pé­če ví­ce za­po­jo­vat pa­cien­ty, kteří si ny­ní mo­hou prostřed­nic­tvím mo­bil­ních za­říze­ní proh­lí­žet své la­bo­ra­tor­ní vý­sled­ky, a po­kud dis­po­nu­jí potřeb­ným op­rávněním, mo­hou nah­lí­žet i do vý­sledků ro­din­ných přís­luš­níků."

„Zen Mo­jo byl reak­cí na pop­táv­ku klientů, kteří potřebo­va­li rych­lej­ší a efek­tivnější nás­troj pro vy­tváření mul­tip­lat­for­mních webo­vých ap­li­ka­cí, a to jak pro stol­ní po­čí­ta­če, tak pro mo­bil­ní za­říze­ní," vy­světlu­je Ro­bert Nag­le, vice­pre­zi­dent spo­leč­nos­ti Inter­Sys­tems pro da­to­vé plat­for­my. „Prog­ra­mo­vá­ní webo­vých ap­li­ka­cí pro­chá­zí vel­mi rych­lým vý­vo­jem a mo­del, kdy server ge­ne­ru­je HTML, je už mi­nu­los­tí. S otevřenou plat­for­mou Zen Mo­jo mo­hou vý­vo­jáři snad­no in­teg­ro­vat li­bo­vol­nou kni­hov­nu pro tvor­bu uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní."

Jak to fun­gu­je
Ap­li­ka­ce Zen Mo­jo jsou tzv. jed­nos­trán­ko­vé ap­li­ka­ce (sing­le-pa­ge ap­pli­ca­tions, SPA) vy­uží­va­jí­cí roz­šíře­ný a efek­tiv­ní mo­del, kte­rý ome­zu­je re­pe­ti­tiv­ní ko­mu­ni­ka­ci se server­em. Mís­to ge­ne­ro­vá­ní HTML, jejž server od­esí­lá klien­to­vi, přená­ší server pou­ze me­ta­da­ta nez­byt­ná pro to, aby klient vy­tvořil ak­tuál­ní ob­sah. Ta­to me­ta­da­ta řídí rozvr­že­ní strán­ky a ob­sa­hu­jí též veš­ke­rá zob­ra­zo­va­ná da­ta. Vý­vo­jáři tak mo­hou vy­užít rych­lý, od­leh­če­ný pos­tup a zá­ro­veň uži­va­telům na­bí­zet přitaž­li­vá uži­va­tel­ská roz­hra­ní pro pl­ný přís­tup k pod­ni­ko­vým datům prostřed­nic­tvím li­bo­vol­né­ho za­říze­ní.

Zen Mo­jo pou­ží­vá roz­hra­ní pro zá­suv­né mo­de­ly, aby by­lo mož­no snad­no in­teg­ro­vat nej­mo­dernější Ja­vaS­crip­to­vé kni­hov­ny pro tvor­bu uži­va­tel­ských roz­hra­ní, ja­ko např. jQuery Mo­bi­le ne­bo Do­jo Tool­kit. Ten­to mo­del umož­ňu­je vý­vo­jářům, aby se Zen Mo­jo vy­uží­va­li no­vé mož­nos­ti na straně klien­ta hned, jak­mi­le se ob­je­ví. Tech­no­lo­gii Zen Mo­jo lze snad­no pou­žít spo­lu s plat­for­ma­mi ja­ko Pho­ne­Gap a rych­le tak vy­tvářet mul­tip­lat­for­mní mo­bil­ní ap­li­ka­ce.

Bill McCor­mick, pro­duk­to­vý ma­na­žer spo­leč­nos­ti Inter­Sys­tems, stručně po­pi­su­je, jak je­den z největších ev­rop­ských řetězců su­per­mar­ketů vy­užil mo­bil­ní ap­li­ka­ci vy­tvořenou za pou­hé dva dny po­mo­cí tech­no­lo­gie Zen Mo­jo, aby do­ká­zal v téměř reál­ném ča­se rea­go­vat na pro­dej­ní ce­ny kon­ku­rentů: vi­deo.inter­sys­tems.com

Zen Mo­jo je k dis­po­zi­ci ih­ned a lze ho pou­žít s ver­ze­mi 2013 a 2014 da­ta­bá­ze Inter­Sys­tems Ca­ché. Ví­ce in­for­ma­cí naj­de­te na www.inter­sys­tems.com/zen/.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter