SARIO: Úspešné lákanie investícií

Slo­ven­ská agen­tú­ra pre roz­voj in­ves­tí­cií a ob­cho­du (SA­RIO) v spo­lup­rá­ci s Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva SR (MH SR) má za se­bou ús­peš­ný pr­vý polrok 2014.

Agen­tú­re sa v tom­to ob­do­bí po­da­ri­lo uza­vrieť 15 in­ves­tič­ných pro­jek­tov. Reali­zá­cia tých­to in­ves­tí­cií bu­de viesť k vy­tvo­re­niu prib­liž­ne 2500 no­vých pra­cov­ných miest a cel­ko­vá vý­ška in­ves­tí­cií by ma­la do­siah­nuť 100 mi­lió­nov eur. V po­rov­na­ní s pr­vým polro­kom 2013, keď ma­lo SA­RIO potvr­de­né len 8 in­ves­tí­cií v ob­je­me s po­ten­ciá­lom 1800 no­vých pra­cov­ných miest, ide o vý­raz­ne lep­ší vý­sle­dok.

"Mo­jou am­bí­ciou je v spo­lup­rá­ci so SA­RIO zdy­na­mi­zo­va­nie pros­tre­dia na ak­tív­ne vy­hľa­dá­va­nie ďal­ších, no­vých in­ves­to­rov, kto­rým má Slo­ven­sko čo po­núk­nuť, ale aj vy­tvá­ra­nie ta­kých pod­mie­nok, aby in­ves­to­ri, kto­rí sa u nás etab­lo­va­li, ma­li zá­ujem svo­ju vý­ro­bu roz­ši­ro­vať a vy­tvá­rať tak ďal­šie, no­vé pra­cov­né mies­ta" uvie­dol mi­nis­ter hos­po­dár­stva Pa­vol Pav­lis.

„Te­ší nás zvý­še­ný zá­ujem in­ves­to­rov. Po­ten­ciál­ni in­ves­to­ri vní­ma­jú Slo­ven­sko ako sta­bil­nú kra­ji­nu. Mi­nis­ter­stvu hos­po­dár­stva a agen­tú­re SA­RIO sa po­da­ri­lo sta­no­viť správ­ne prio­ri­ty, kto­ré pri­ná­ša­jú vý­sled­ky" po­ve­dal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ SA­RIO Ro­bert Šimon­čič.

Z 15 uzav­re­tých in­ves­tič­ných pro­jek­tov ide v 8 prí­pa­doch o no­vé pre­vádz­ky a v 7 prí­pa­doch o expan­zie exis­tu­jú­cich zá­vo­dov. In­ves­tí­cie bu­dú sme­ro­vať do vý­ro­by kom­po­nen­tov pre auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel, stro­jár­stva, vý­ro­by zdra­vot­níc­kych po­mô­cok, IT cen­tier a cen­tier zdie­ľa­ných slu­žieb. Väč­ši­na ukon­če­ných pro­jek­tov sme­ru­je do do­te­raz zne­vý­hod­ne­ných re­gió­nov. Naj­viac si po­lep­šia Tren­čian­sky, Ži­lin­ský, Bra­tis­lav­ský, Pre­šov­ský a Ko­šic­ký kraj.

„Sme veľ­mi ra­di, že sa nám da­rí umies­tňo­vať pro­jek­ty do re­gió­nov s vy­so­kou mie­rou ne­za­mes­tna­nos­ti. Oby­va­te­lia tých­to re­gió­nov tak vďa­ka no­vým in­ves­tí­ciám dos­ta­nú mož­nosť náj­sť si za­mes­tna­nie." uvie­dol ge­ne­rál­ny ria­di­teľ SA­RIO Ro­bert Šimon­čič.

K 30. jú­nu má SA­RIO roz­pra­co­va­ných tak­mer 50 in­ves­tič­ných pro­jek­tov v cel­ko­vom ob­je­me pre­vy­šu­jú­com 1,3 mld. eur s po­ten­ciá­lom vy­tvo­riť 14 ti­síc no­vých pra­cov­ných miest. V roz­pra­co­va­ných pro­jek­toch z poh­ľa­du sek­to­rov do­mi­nu­je spra­co­va­nie ko­vov, vý­ro­ba elek­tric­kých a elek­tro­tech­nik­cých vý­rob­kov. Naj­väč­ší zá­ujem pre­ja­vu­jú in­ves­to­ri z Ne­mec­ka, Ra­kús­ka, USA, Juž­nej Kó­rey, Bel­gic­ka Fran­cúz­ska či Ta­lian­ska.

Cie­ľom SA­RIO je byť mo­der­nou agen­tú­rou, kto­rú bu­dú za­hra­nič­ní in­ves­to­ri aj do­má­ci par­tne­ri vní­mať ako no­si­te­ľa ras­tu a ino­vá­cií. SA­RIO chce v maximál­ne mož­nej mie­re na­po­má­hať roz­vo­ju slo­ven­skej eko­no­mi­ky zís­ka­va­ním no­vých in­ves­tí­cií a pod­po­rou ob­cho­du, čo sa pre­ja­ví množ­stvom no­vých pra­cov­ných miest a zvy­šo­va­ním ži­vot­nej úrov­ne na Slo­ven­sku.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter