Creative SB Inferno – Zásadné herné slúchadlá pre PC, Mac, mobilné hry a PS4

Sil­ný zvuk a vý­kon mik­ro­fó­nu, vy­ni­ka­jú­ce po­ho­dlie a všes­tran­né mož­nos­ti pre­po­je­nia pre dneš­ných chyt­rých hrá­čov

Spo­loč­nosť Crea­ti­ve Tech­no­lo­gy Ltd pred­sta­vi­la hráč­ske her­né slú­chad­lá s mik­ro­fó­nom Crea­ti­ve SB In­fer­no pre PC, Mac, mo­bil­né hry a PS4.

Slú­chad­lá Crea­ti­ve SB In­fer­no pred­sta­vu­jú ten naj­lep­ší zvuk pre sku­toč­ných hrá­čov hier na PC, Mac, mo­bil­ných za­ria­de­niach a tak­tiež na PS4. Slú­chad­lá dis­po­nu­jú 40mm ši­ro­kos­pek­trál­ny­mi neo­dy­mo­vý­mi me­nič­mi, kto­ré pos­ky­tu­jú sil­ný zvuk, za­tiaľ čo ply­šo­vé náuš­ní­ky s ľah­kým hla­vo­vým mos­tom za­ru­ču­jú vy­ni­ka­jú­ce po­ho­dlie. Ok­rem to­ho ma­jú slú­chad­lá od­ní­ma­teľ­ný mik­ro­fón a ľah­ko prís­tup­né ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti na káb­li, čím sú slú­chad­lá ideál­ne ako pre hra­nie hier, tak aj pre hu­dob­nú zá­ba­vu a hla­so­vú ko­mu­ni­ká­ciu.

sluchy.jpg

"Slú­chad­lá s mik­ro­fó­nom SB In­fer­no bo­li konštruo­va­né pro­jek­čným tí­mom Sound Blas­ter s ví­ziou vy­tvo­riť ce­no­vo dos­tup­né her­né slú­chad­lá s mik­ro­fó­nom, kto­ré by pl­ne vy­uží­va­li zvu­ko­vý hardware prí­tom­ný v sys­té­me. S de­sať­ro­čia­mi skú­se­nos­tí a na­ším know-how v ob­las­ti audio in­ži­nier­stva sa vy­bral náš konštrukč­ný tím spo­lup­ra­co­vať pria­mo s pop­red­ný­mi hráč­mi z pro­fe­sio­nál­nych eS­ports tí­mov z ce­lé­ho sve­ta, ako sú Tím com­pLexi­ty a Tím Di­gni­tas, aby de­fi­no­va­li zá­klad­né pr­vky her­ných slú­chadiel dô­le­ži­tých pre éru tí­mo­vých hier. SB In­fer­no, po­hodl­né vy­la­de­né her­né slú­chad­lá s cit­li­vos­ťou 115 dB/mW - veľ­mi vý­kon­né vo svo­jej trie­de - navr­hnu­té tak, aby pos­ky­to­va­li vy­ni­ka­jú­cu hla­so­vú ko­mu­ni­ká­ciu z aké­ho­koľ­vek zvu­ko­vé­ho za­ria­de­nia, za skve­lú ce­nu." po­ve­dal Long Chye Low, Ge­ne­rál­ny Ria­di­teľ pre Audio v spo­loč­nos­ti Crea­ti­ve.

"The Sound Blas­ter In­fer­no spĺňa­jú všet­ky mo­je her­né pot­re­by: sú sku­toč­ne po­hodl­né, ma­jú mik­ro­fón pre jas­nú ko­mu­ni­ká­ciu po­čas hry, a sa­moz­rej­me, po­nú­ka­jú prek­va­pi­vo sil­ný zvuk. Je to nao­zaj pô­so­bi­vé a sil­ne ich od­po­rú­čam pre aké­ho­koľ­vek hrá­ča." po­ve­dal William "Scarra" Li - Tím Di­gni­tas, « Lea­gue of Le­gends LCS Mid-La­ne All Star »

"Keď hrám, neo­ča­ká­vam nič iné ako sil­ný zvuk, kriš­tá­ľo­vo jas­nú ko­mu­ni­ká­ciu a vy­ni­ka­jú­ce po­ho­dlie po­čas hry. Slú­chad­lá SB In­fer­no to všet­ko spĺňa­jú a po­nú­ka­jú viac; sú to her­né slú­chad­lá, kto­ré mi umož­ňu­jú byť na vr­cho­le po ce­lý deň, " po­ve­dal Jor­dan "n0thing" Gil­bert - com­plexi­ty « 9 ná­sob­ný šam­pión ESEA Coun­terStri­ke »

Tech­no­lo­gic­ké vlas­tnos­ti her­ných slú­chadiel Crea­ti­ve SB In­fer­no

Dy­na­mic­ký a sil­ný zvu­ko­vý vý­kon
Slú­chad­lá s mik­ro­fó­nom SB In­fer­no sú zos­ta­ve­né ra­dom veľ­kých 40mm ši­ro­ko spek­trál­nych zvu­ko­vých me­ni­čov s prek­va­pi­vo vy­so­kou cit­li­vos­ťou 115 dB/mW. Tie­to vý­kon­né me­ni­če sú pro­fe­sio­nál­ne vy­la­de­né na hra­nie hier a sú schop­né rep­ro­du­ko­vať uží­va­te­ľo­vi kaž­dý zvuk tak, aby pos­kyt­li us­po­ko­ji­vé ma­sív­ne fil­mo­vé vý­bu­chy, po kto­rých väč­ši­na hrá­čov tú­ži, rov­na­ko ako aj po men­ších de­tail­nej­ších zvu­koch, kto­rým sú­pe­ri na­čú­va­jú - ako sú prek­la­da­nie zbra­ní ale­bo kro­ky v bo­ji.

Slú­chad­lá s mik­ro­fó­nom SB In­fer­no sú tak­tiež ideál­ne pre pou­ži­tie s audio sys­té­ma­mi vy­ššej trie­dy, kde si hrá­či mô­žu vy­la­diť svo­je zvu­ky pres­ne tak, ako chcú. Väč­ši­na her­ných slú­chadiel vstup­nej her­nej úrov­ne sa okam­ži­te od­chý­li sme­rom k niž­šie­mu roz­sa­hu zvu­ku, čím obe­tu­jú po­no­re­nie sa do hry a strá­ca­jú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du, keď sa stra­tia de­tai­ly v ne­jas­nom a preh­luč­ne­nom zvu­ku. Prev­za­tím ove­ľa viac li­neár­nej kriv­ky od­oz­vy pri akus­tic­kom návr­hu sa za­bez­pe­či­lo, že slú­chad­lá sú schop­né po­dať jem­né vý­šky a oh­ro­mu­jú­ce níz­ke úrov­ne hla­si­tos­ti bez stra­ty kva­li­ty zvu­ku. Tak­tiež to umož­ňu­je hrá­čo­vi vy­la­diť her­né slú­chad­lá pres­ne pod­ľa svo­jich akus­tic­kých po­žia­da­viek, nech sa na­chá­dza v akej­koľ­vek čas­ti zvu­ko­vé­ho spek­tra mies­tnos­ti.

Čis­tý pre­nos hla­su s po­hodl­ným ov­lá­da­ním hla­si­tos­ti na káb­li
Čistá a jas­ná ko­mu­ni­ká­cia je v tí­mo­vej hre kľú­čo­vá. Pri navr­ho­va­ní her­ných slú­chadiel s mik­ro­fó­nom SB In­fer­no bol ten­to zá­klad­ný as­pekt stá­le na mys­li. Sú zos­tro­je­né s od­ní­ma­teľ­ným mik­ro­fó­nom s ov­lá­da­ním hla­si­tos­ti na káb­li, kto­ré je ľah­ko pris­pô­so­bi­teľ­né. Slú­chad­lá SB In­fer­no pos­ky­tu­jú zvu­ko­vé­mu za­ria­de­niu jas­ný hla­so­vý sig­nál, čo umož­ňu­je hrá­čom za­žiť op­ti­mál­nu hla­so­vú ko­mu­ni­ká­ciu s via­ce­rý­mi člen­mi tí­mu s mi­ni­mál­nym šu­mom a zmät­kom.

Kva­li­ta zvu­ku her­ných slú­chadiel SB In­fer­no mô­že byť eš­te sil­nej­šia v spo­je­ní s vy­bra­ný­mi inter­ný­mi zvu­ko­vý­mi kar­ta­mi Sound Blas­ter s tech­no­ló­giou Crys­tal­Voi­ceur­če­nou špe­ciál­ne na od­strá­ne­nie ne­žia­du­cích šu­mov v po­za­dí, rov­na­ko tak aj na zvý­še­nie kva­li­ty hla­su.

Od­ol­ný a ľah­ký kom­fort
Hmot­nosť a po­ho­dlie sú v my­sliach hrá­čov vždy na pr­vom mies­te, po­kiaľ ide o vý­ber her­ných slú­chadiel. V her­ných slú­chad­lách SB In­fer­no sú pou­ži­té ľah­ké, ale od­ol­né ma­te­riá­ly s lát­ko­vý­mi polstro­va­ný­mi náuš­ník­mi a hla­vo­vým mos­tom si mô­že­te uží­vať dl­hé hra­nie bez úna­vy.

Ana­ló­go­vé pri­po­je­nie pre her­né za­ria­de­nia
Her­né slú­chad­lá SB In­fer­no sú navr­hnu­té s ana­ló­go­vým pri­po­je­ním, kto­ré umož­ňu­je pos­ky­to­vať jas­ný a sil­ný zvuk pre PC, Mac, chyt­ré za­ria­de­nia, rov­na­ko aj pre PS4.

Uni­ver­zál­ne pre všet­ky dru­hy zá­ba­vy - hry, hud­bu, vi­deá a fil­my
Bo­li navr­hnu­té tak, aby pos­ky­to­va­li op­ti­mál­ny zvu­ko­vý vý­kon, her­né slú­chad­lá SB In­fer­no sú ideál­ne nie­len na hra­nie hier, ale tak­tiež pre všet­ky dru­hy zá­ba­vy. Sta­čí od­po­jiť mik­ro­fón a slú­chad­lá sú ideál­ne pre po­čú­va­nie hud­by a sle­do­va­nie vi­deí a fil­mov z PC, Mac ale­bo chyt­rých za­ria­de­ní.

Aby bo­la za­is­te­ná čo naj­šir­šia kom­pa­ti­bi­li­ta sú slú­chad­lá SB In­fer­no vy­ba­ve­né 4-pó­lo­vým ana­ló­go­vým ko­nek­to­rom, kto­rý mô­že byť na­tív­ne pri­po­je­ný k mo­bil­ným za­ria­de­niam ako head­set, rov­na­ko ako aj s pril­ože­ným roz­de­ľo­va­cím káb­lom pre pri­po­je­nie k bež­ným PC, Mac, USB, PCIe zvu­ko­vým kar­tám ale­bo hos­ti­teľ­ským zá­klad­ným dos­kám.

Per­fek­tní Sound Blas­ter spo­loč­ní­ci
Her­né slú­chad­lá s mik­ro­fó­nom SB In­fer­no ob­sa­hu­jú pri­ba­le­ný roz­de­ľo­va­cí ká­bel. Pri­poj­te slú­chad­lá SB In­fer­no s vy­bra­ný­mi pro­duk­tmi Crea­ti­ve, ako sú Sound Blas­ter E1*, Sound Blas­ter Play! 2* ale­bo Sound Blas­ter Zx*, uží­va­te­lia mô­žu za­žiť si­lu in­te­li­gen­tné­ho spra­co­va­nia zvu­ku Sound Blas­ter a vy­chut­nať si vý­raz­ne lep­ší zvu­ko­vý vý­kon.

*k dis­po­zí­cii sa­mos­tat­ne

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie her­ných slú­chadiel s mik­ro­fó­nom Crea­ti­ve SB In­fer­no

Slú­chad­lá

  • Me­ni­če: 40mm neo­dy­mo­vé mag­ne­ty
  • Frek­venč­ný roz­sah: 20Hz ~ 20kHz
  • Im­pe­dan­cia: 32 oh­mov
  • Cit­li­vosť: 115dB/mW

Mik­ro­fón

  • Typ: Kon­den­zá­to­ro­vý s pot­la­če­ním oko­li­té­ho hlu­ku
  • Frek­venč­ný roz­sah: 100Hz~15kHz
  • Im­pe­dan­cia: <2.2koh­mov
  • Cit­li­vosť: -40dBV/Pa

Ce­na a dos­tup­nosť
Her­né slú­chad­lá s mik­ro­fó­nom Crea­ti­ve SB In­fer­no sú dos­tup­né od kon­ca Jú­la 2014 za od­po­rú­ča­nú ce­nu 49.99 EUR.

Pre viac in­for­má­cií o her­ných slú­chad­lách Crea­ti­ve SB In­fer­no, nav­štív­te pro­sím strán­ku www.cs.crea­ti­ve.com.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter