Creative predstavuje T3250 Wireless

Spo­loč­nosť Crea­ti­ve Tech­no­lo­gy Ltd pred­sta­vi­la 2.1 rep­ro­duk­to­ro­vý sys­tém Crea­ti­ve T3250 Wire­less - naj­nov­šie po­nú­ka­ný v kom­plexnej šká­le bez­drô­to­vých rep­ro­duk­to­rov s tech­no­ló­giou Blue­tooth. Ten­to ele­gant­ný a kom­pakt­ný rep­ro­duk­to­ro­vý sys­tém po­nú­ka vo svo­jej trie­de vy­ni­ka­jú­ci zvu­ko­vý vý­kon za skve­lú kon­ku­ren­čnú ce­nu 69.99 EUR.

Vy­ni­ka­jú­ci zvu­ko­vý vý­kon

Zos­ta­ve­ný tak, aby pos­ky­to­val pô­so­bi­vý zvu­ko­vý vý­kon, Crea­ti­ve T3250 Wire­less dis­po­nu­je fun­kciou IFP (Ima­ge Fo­cu­sing Pla­te), kto­rá umož­ňu­je rep­ro­duk­to­rom do­siah­nuť šir­šie akus­tic­ké po­le s vy­lep­še­nou sme­ro­vos­ťou zvu­ku a za­cho­va­ním pres­nos­ti tó­nov. Zvu­ko­vé spek­trum sa­te­li­tov je eš­te viac roz­ší­re­né za­čle­ne­ním konštruk­cie Crea­ti­ve DSE (Dual Slot En­clo­su­re) a sku­toč­ne fun­kčné­ho bas­sref­lexu rep­ro­du­ku­jú­ce­ho ro­bus­tné stred­né ba­sy. Rep­ro­duk­to­ro­vý sys­tém pri­ná­ša pú­ta­vý vý­kon ba­sov vďa­ka špe­ciál­ne vy­la­de­ným me­ni­čom subwoofe­ra na spod­nej ste­ne.

Rých­le a uni­ver­zál­ne pri­po­je­nie

Rep­ro­duk­to­ro­vý sys­tém Crea­ti­ve T3250 Wire­less dis­po­nu­je bez­drô­to­vým Blue­tooth pri­po­je­ním, kto­ré umož­ňu­je strea­mo­vať hud­bu bez­drô­to­vo z väč­ši­ny ste­reo Blue­tooth za­ria­de­ní, ako sú chyt­ré te­le­fó­ny, tab­le­ty a no­te­boo­ky. Dis­po­nu­jú 3.5mm vstup­ným lin­ko­vým ko­nek­to­rom pre hlad­ké pri­po­je­nie k iným ana­ló­go­vým zvu­ko­vým za­ria­de­niam. Rep­ro­duk­to­ro­vý sys­tém má pev­ný ov­lá­dač na káb­li s tla­číd­lom Za­pnúť/Vy­pnúť, Blue­tooth a ov­lá­da­ním hla­si­tos­ti pre jed­no­du­ché pou­ži­tie.

Ele­gant­ný a kom­pakt­ný di­zajn

Navr­hnu­tý tak, aby za­pa­dol do kaž­dej do­mác­nos­ti či pries­to­ru, špor­to­vo-ele­gant­ný kom­pakt­ný prie­my­sel­ný di­zajn rep­ro­duk­to­rov Crea­ti­ve T3250 Wire­less s dvo­ji­cou sa­te­li­tov ma­lých roz­me­rov.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie 2.1 rep­ro­duk­to­ro­vé­ho sys­té­muCrea­ti­ve T3250 Wire­less

  • Hmot­nosť pro­duk­tu : 2.1 kg / 4.6 lbs
  • Roz­me­ry sa­te­li­tov (HxWxD) : 147 x 70 x 75 mm / 5.8 x 2.8 x 3.0 in­ches
  • Roz­me­ry subwoofe­ra (HxWxD) : 222 x 183 x 183 mm / 8.7 x 7.2 x 7.2 in­ches
  • Blue­tooth frek­ven­cia : 2402 - 2480MHz
  • Blue­tooth ver­zia : 3.0
  • Pod­po­ro­va­né Blue­tooth pro­fi­ly : A2DP (Wire­less Ste­reo Blue­tooth)
  • Pod­po­ro­va­né ko­de­ky : SBC
  • Do­sah Blue­tooth za­ria­de­ní : do 10 met­rov

(Me­ra­né v ot­vo­re­nom pries­to­re. Mú­ry a pred­me­ty mô­žu mať vplyv na do­sah za­ria­de­nia.)

  • In­teg­ro­va­ný 3.5mm lin­ko­vý vstup­ný ko­nek­tor pre os­tat­né audio za­ria­de­nia


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter