Telekom zaraduje do ponuky Sony Xperia Tablet Z2, Prestigio MultiPad 4 Diamond 7.85, HTC One Mini 2 a Huawei Ascend P7

Te­le­kom v pia­tok 8. augus­ta 2014 štar­tu­je pre­daj dvoch no­vých tab­le­tov a dvoch smar­tfó­nov - uvá­dza­me šty­ri za­ují­ma­vé znač­ky a prís­tro­je. Tri z nich ma­jú pod­po­ru na­šej LTE sie­te v Cat4, t.j. do rých­los­tí 150/50 Mbps.

So­ny Xpe­ria Tab­let Z2 je štý­lo­vý hi-end tab­let z di­el­ne So­ny nad­vä­zu­jú­ci na ús­peš­né­ho pred­chod­cu v na­šej po­nu­ke. No­vin­ka po­nú­ka eš­te ten­šie te­lo (hrúb­ka iba 6 mm) a vý­bor­nú hmot­nosť: 426 g. Vy­ba­ve­ný Full HD dis­ple­jom s uh­lo­prieč­kou 10,1", dvo­mi ka­me­ra­mi (8,1 Mpx a 2,2 Mpx) a naj­nov­ší­mi tech­no­ló­gia­mi pri­ná­ša vy­ni­ka­jú­ci zá­ži­tok zo sur­fo­va­nia, pou­ží­va­nia inter­ne­tu, e-mai­lu či rôz­nych ap­li­ká­cií. Opäť pri­ná­ša aj od­ol­nosť vo­či pra­chu a vo­de (IP58) a na­vy­še má no­vý 3,5 mm jack pre pri­po­je­nie noi­se-can­celling slú­chadiel. Sa­moz­rej­mos­ťou bu­de aj pri­pá­ja­nie sa na LTE sieť Te­le­ko­mu až do rých­los­ti 150 Mbps. O vý­drž sa sta­rá 6000 mAh ba­té­ria.

So­ny Xpe­ria Tab­let Z2 bu­de mať svo­je mies­to v po­nu­ke pre fi­rem­ných i re­zi­den­čných zá­kaz­ní­kov. Te­le­kom ho po­núk­ne k roz­lič­ným pau­šá­lom i prog­ra­mov mo­bil­né­ho inter­ne­tu. Ce­ny pri Hap­py bu­dú nas­ta­ve­né nas­le­dov­ne:

- 15 € me­sač­ne pre Hap­py XL a XXL (+ úvod­ný pop­la­tok 49 €)
- 15 € me­sač­ne pre Hap­py L a XL vo­la­nia (+ úvod­ný pop­la­tok 99 €)
- 17 € me­sač­ne pre Hap­py M (+ úvod­ný pop­la­tok 99 €)

Pres­ti­gio Mul­ti­Pad 4 Di­amond 7.85 je tab­let ur­če­ný pre me­nej ná­roč­ných zá­kaz­ní­kov a po­núk­ne dis­plej s uh­lo­prieč­kou 7,85" a roz­lí­še­ním 1024x768 pixlov. No­vin­ka pod­po­ru­je aj 3G sieť Te­le­ko­mu, má roz­me­ry 200x137x8,3 mm a hmot­nosť 406 g. Je aj sú­čas­ťou no­vej po­nu­ky s pre­da­jom k Chyt­rej po­nu­ke na na­šom e-sho­pe a pred­sta­vu­je za­ují­ma­vú al­ter­na­tí­vu pre za­čia­toč­ní­kov.

Na Hap­py sme preň nas­ta­vi­li níz­ku ce­nu:
- 1 € me­sač­ne pre Hap­py L, XL vo­la­nia, XL a XXL (+ úvod­ný pop­la­tok 1 €)
- 1 € me­sač­ne pre Hap­py M (+ úvod­ný pop­la­tok 19 €)
- 4 € me­sač­ne pre Hap­py S (+ úvod­ný pop­la­tok 19 €)
- 5 € me­sač­ne pre Hap­py XS a XS mi­ni (+ úvod­ný pop­la­tok 19 €)

HTC One Mi­ni 2 je zmen­še­ná ver­zia vlaj­ko­vej lo­de HTC One M8 a po­nú­ka veľ­mi dob­rú kom­bi­ná­ciu fun­kcií i di­zaj­nu s ko­vo­vou konštruk­ciou. No­vin­ka má roz­me­ry 137x65x11 mm a 4,5" dis­plej s roz­lí­še­ním 1280x720 pixlov. Má dva vý­bor­né fo­toa­pa­rá­ty s roz­lí­še­ním 13 resp. 5 me­ga­pixlov. HTC One Mi­ni 2 pod­po­ru­je aj LTE do rých­los­ti 150 Mbps, tak­že je ďal­ším kan­di­dá­tom pre vy­uží­va­nie v na­šej LTE sie­ti.

Ce­ny te­le­fó­nu pri Hap­py bu­dú nas­le­dov­né:
- 7 € me­sač­ne pre Hap­py XL a XXL (+ úvod­ný pop­la­tok 19 €)
- 9 € me­sač­ne pre Hap­py L a XL vo­la­nia (+ úvod­ný pop­la­tok 29 €)
- 11 € me­sač­ne pre Hap­py M (+ úvod­ný pop­la­tok 29 €)
- 11 € me­sač­ne pre Hap­py S (+ úvod­ný pop­la­tok 79 €)
- 11 € me­sač­ne pre Hap­py XS a XS mi­ni (+ úvod­ný pop­la­tok 99 €)

Huawei As­cend P7 je no­vá vlaj­ko­vá loď vý­rob­cu, kto­rá po­nú­ka za­ují­ma­vú kom­bi­ná­ciu fun­kcií, pa­ra­met­rov a ce­ny. S hrúb­kou iba 7 mm pat­rí me­dzi naj­ten­šie prís­tro­je v na­šej po­nu­ke a po­nú­ka Full HD dis­plej s 5" uh­lo­prieč­kou. Sú­čas­ťou prís­tro­ja sú dva fo­toa­pa­rá­ty (13 a 8 Mpx), so­líd­na vý­drž (2500 mAh ba­té­ria) a pod­po­ra LTE sie­te do 150/50 Mbps.

Ce­ny te­le­fó­nu pri Hap­py bu­dú nas­le­dov­né:
- 5 € me­sač­ne pre Hap­py XL a XXL (+ úvod­ný pop­la­tok 19 €)
- 7 € me­sač­ne pre Hap­py L a XL vo­la­nia (+ úvod­ný pop­la­tok 19 €)
- 9 € me­sač­ne pre Hap­py M (+ úvod­ný pop­la­tok 29 €)
- 9 € me­sač­ne pre Hap­py S (+ úvod­ný pop­la­tok 79 €)
- 9 € me­sač­ne pre Hap­py XS a XS mi­ni (+ úvod­ný pop­la­tok 99 €)Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter