Skupina Slovak Telekom v prvom polroku 2014 s rastom výnosov dcérskych firiem a množstvom noviniek v portfóliu

„Za pr­vých šesť me­sia­cov toh­to ro­ka sme vzhľa­dom na si­tuáciu na tr­hu do­siah­li dob­ré vý­sled­ky. Uvied­li sme via­ce­ré no­vé služ­by, tech­no­ló­gie a naš­tar­to­va­li tiež no­vé ak­ti­vi­ty, kto­ré ma­jú po­ten­ciál ge­ne­ro­vať v bu­dúc­nos­ti ďal­šie vý­no­sy. Mo­bil­né dá­ta sú na vzos­tu­pe, má­me vý­bor­ne roz­beh­nu­tý rok v ob­las­ti ICT a po­čet zá­kaz­ní­kov di­gi­tál­nej TV v sku­pi­ne do­sia­hol už 455 ti­síc. Po­zi­tív­ne sprá­vy ma­jú aj na­še dcér­ske spo­loč­nos­ti: Zoz­nam ras­tie v on-li­ne, Po­sAm má sil­ný polrok a da­rí sa aj DI­GI Slo­va­kia," bi­lan­cu­je Mi­ros­lav Ma­jo­roš, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom.

Vý­no­sy Sku­pi­ny a spo­loč­nos­tí

Sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom do­siah­la za pr­vý polrok 2014 cel­ko­vé kon­so­li­do­va­né vý­no­sy vo vý­ške 389,2 mi­lió­na eur, me­dzi­roč­ne os­tá­va­jú prib­liž­ne na rov­na­kej úrov­ni.

Vý­no­sy spo­loč­nos­ti Po­sAm me­dzi­roč­ne stúp­li až o 93%: za šesť me­sia­cov 2014 už do­siah­li 22,6 mi­lió­na eur, čo je vý­bor­ný vý­sle­dok v ICT ob­las­ti.

Vý­no­sy DI­GI Slo­va­kia do­siah­li za pr­vý polrok 2014 úro­veň 13,5 mi­lió­na eur a v pl­nej mie­re napĺňa­jú oča­ká­va­nia, s aký­mi Slo­vak Te­le­kom reali­zo­val ak­vi­zí­ciu spo­loč­nos­ti v mi­nu­lom ro­ku.

Vý­no­sy Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le sa vo­či mi­nu­lé­mu ro­ku zvý­ši­li o šty­ri per­cen­tá na 3,0 mi­lió­na eur a ma­jú za se­bou ús­peš­ný naj­mä dru­hý kvar­tál.

Ob­lasť pev­nej sie­te

V ob­las­ti pev­nej sie­te doš­lo od 1. ap­rí­la 2014 k vý­znam­nej no­vin­ke. Slo­vak Te­le­kom vý­raz­ne po­sil­nil pre­daj ba­lí­kov slu­žieb pev­nej sie­te cez tzv. Chyt­rú po­nu­ku. Vý­hod­nej­šie kom­bi­ná­cie via­ce­rých slu­žieb v ba­lí­ku sa od­ra­zi­li vo via­ce­rých seg­men­toch: oži­vil sa aj pre­daj hla­so­vých prog­ra­mov, po­čet ich ak­ti­vá­cií stú­pol v dru­hom kvar­tá­li o viac ako 300%.

Chyt­rá po­nu­ka ov­plyv­ni­la aj seg­ment di­gi­tál­nej te­le­ví­zie. Po­čet zá­kaz­ní­kov Ma­gio TV stú­pa a etab­lu­je sa aj no­vé por­tfó­lio v Chyt­rej po­nu­ke. Rast no­vých ak­ti­vá­cií slu­žieb di­gi­tál­nej TV v dru­hom štvrťro­ku stú­pol tak­mer o 100%.

Seg­ment di­gi­tál­nej te­le­ví­zie na­vy­še ov­plyv­nil aj ús­peš­ný dru­hý kvar­tál DI­GI Slo­va­kia, kto­rá pred­sta­vi­la no­vé por­tfó­lio pod náz­vom No­vá DI­GI. Lep­šia kva­li­ta ob­ra­zu, no­vý set-top-box i prog­ra­mo­vá po­nu­ka za nez­me­ne­nú ce­nu štar­to­va­la k 1. má­ja 2014 a má za se­bou ús­peš­né pr­vé dva me­sia­ce pre­da­ja.

Ce­lá sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom ma­la k 30.6.2014 už 455 ti­síc zá­kaz­ní­kov TV slu­žieb.

Me­dzi­roč­ne stú­pol aj po­čet ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov, k 30.6.2014 do­sia­hol 540 ti­síc prís­tu­pov na úrov­ni ce­lej Sku­pi­ny Slo­vak Te­le­kom.

Da­rí sa aj ICT seg­men­tu, kto­rý pop­ri zvy­šo­va­ní vý­no­su ot­vá­ra aj no­vé biz­nis príl­eži­tos­ti. Po ot­vo­re­ní dá­to­vých cen­tier a uve­de­ní po­nu­ky clou­du pris­tú­pil Slo­vak Te­le­kom k ďal­šej ka­pi­to­le v ICT sfé­re - k 15. má­ju 2014 od­štar­to­val vlast­ný ob­chod s ap­li­ká­cia­mi, kde náj­du klien­ti ino­va­tív­ne ap­li­ká­cie pre svoj biz­nis.

Ob­lasť mo­bil­nej sie­te

K 30.6.2014 vy­uží­va­lo mo­bil­né služ­by Slo­vak Te­le­ko­mu spo­lu 2,237 mi­lió­na zá­kaz­ní­kov. Po­diel zmluv­ných zá­kaz­ní­kov na­ďa­lej pre­sa­hu­je 64%.

V štruk­tú­re vý­no­sov z mo­bil­ných slu­žieb na­ďa­lej stú­pa po­diel neh­la­so­vých slu­žieb a za ce­lý pr­vý polrok 2014 pre­sa­hu­je 36% AR­PU (prie­mer­né­ho vý­no­su na zá­kaz­ní­ka).

V mo­bil­nej ob­las­ti je kľú­čo­vou no­vin­kou roz­ši­ro­va­nie tech­no­ló­gie LTE. Slo­vak Te­le­kom v ap­rí­li a má­ji pokr­yl Bra­tis­la­vu LTE tech­no­ló­giou v pás­me 2 600 MHz a pri­nie­sol zá­kaz­ní­kom pr­vú LTE sieť s rých­los­ťa­mi do 150/50 Mbps. Nes­kôr pokr­yl aj ďal­šie veľ­ké mes­tá ako Tren­čín a Ko­ši­ce.

K 30.6.2014 pok­rý­val Slo­vak Te­le­kom LTE sie­ťou 38 miest a ich oko­lie, resp. už 35 per­cent po­pu­lá­cie. Pok­rý­va­nie LTE sie­ťou bu­de Slo­vak Te­le­kom ďa­lej reali­zo­vať aj v ďal­ších me­sia­coch vo všet­kých re­gió­noch a plán je pok­ryť prib­liž­ne po­lo­vi­cu po­pu­lá­cie Slo­ven­ska do kon­ca ro­ka.

Pod­po­ra 4G sie­te sa roz­ši­ru­je aj v rám­ci kon­co­vých za­ria­de­ní: Slo­vak Te­le­kom už pod­po­ru­je viac ako 30 mo­de­lov smar­tfó­nov a tab­le­tov, na­pos­le­dy pri­bud­li do po­nu­ky vlaj­ko­vé lo­de So­ny Xpe­ria Z2, Sam­sung Ga­laxy S5 a HTC One M8.

Pop­ri roz­vo­ji mo­bil­ných sie­tí Slo­vak Te­le­kom pred­sta­vu­je aj no­vé rie­še­nia pre vy­uží­va­nie mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. Kon­com ja­nuá­ra uvie­dol sve­to­vú hu­dob­nú služ­bu Dee­zer, kto­rá fun­gu­je na prin­cí­pe neob­me­dze­né­ho prís­tu­pu k viac ako 30 mi­lió­nom skla­dieb.

V dru­hom kvar­tá­li pri­bud­la do por­tfó­lia ko­mer­čná pre­vádz­ka služ­by MyWallet -

Mo­bil­ná pe­ňa­žen­ka, kto­rá umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom pla­tiť za to­var a služ­by NFC tech­no­ló­giou na vy­bra­ných smar­tfó­noch. Bez­do­ty­ko­vé plat­by sú k dis­po­zí­cii už na 14 smar­tfó­noch od Te­le­ko­mu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter