Firma Liberty Global zaznamenala rast prevádzkového zisku

Spo­loč­nosť Li­ber­ty Glo­bal zvý­ši­la v pr­vom polro­ku pre­vádz­ko­vý zisk o 29 % na 1,3 mld. USD. Kon­so­li­do­va­né príj­my za šesť me­sia­cov do 30. jú­na toh­to ro­ku do­siah­li hod­no­tu 9,1 mld. USD. Hod­no­ta up­ra­ve­né­ho voľ­né­ho cash flow stúp­la o 40 % na 1,1 mld. USD. Pre­vádz­ko­vý cash flow spo­loč­nos­ti stú­pol v sle­do­va­nom ob­do­bí o 7 % na 4,3 mld. USD. Spo­loč­nosť Li­ber­ty Glo­bal spät­ne od­kú­pi­la v pr­vom polro­ku ak­cie za prib­liž­ne 900 mil. USD a do kon­ca ro­ku 2015 chce od­kú­piť do­da­toč­né ak­cie v hod­no­te 2,6 mld. USD.

Sú­čas­ťou sku­pi­ny Li­ber­ty Glo­bal je aj UPC Hol­ding, kto­rý je pos­ky­to­va­te­ľom te­le­ví­zie, vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu a te­le­fón­nych slu­žieb v de­sia­tich kra­ji­nách. Na Slo­ven­sku pô­so­bí UPC Hol­ding pros­tred­níc­tvom spo­loč­nos­ti UPC Broad­band Slo­va­kia, s. r. o. kto­rá pos­ky­tu­je služ­by te­le­ví­zie, ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu a te­le­fo­no­va­nia.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter