J&T Banka uvádza prestížnu platobnú kartu MasterCard World Elite

Klien­ti J&T Ban­ky mô­žu ako pr­ví na Slo­ven­sku vy­uží­vať exklu­zív­nu pré­mio­vú pla­tob­nú kar­tu Mas­ter­Card World Eli­te, kto­rú im ban­ka pri­ná­ša spo­lu so spo­loč­nos­ťou Mas­ter­Card.

No­vá kar­ta s bez­kon­tak­tnou tech­no­ló­giou Pay­Pass a ele­gan­tným di­zaj­nom pos­ky­tu­je klien­tom všet­ky nad­štan­dar­dné služ­by pri­vát­ne­ho ban­kov­níc­tva. Sú ni­mi li­fe-sty­le ma­na­ge­ment od J&T Con­cier­ge, pres­tíž­ne ces­tov­né pois­te­nia J&T Exclu­si­ve a J&T Pre­mium, gol­fo­vé pois­te­nie a dopl­nko­vé služ­by IAPA a Prio­ri­ty Pass.

No­vá pla­tob­ná kar­ta je ur­če­ná klien­tom pri­vát­ne­ho ban­kov­níc­tva. „Na­šim klien­tom pos­kyt­ne po­hodl­nej­šie vy­uží­va­nie slu­žieb con­cier­ge ako aj ďal­šie exklu­zív­ne služ­by spo­je­né naj­mä s ces­to­va­ním a voľ­ným ča­som,"ho­vo­rí Jo­zef Šimov­čík, ria­di­teľ slo­ven­skej di­ví­zie pre­vádz­ky J&T Ban­ky. V tom­to seg­men­te je Mas­ter­Card World Eli­te me­rad­lom to­ho naj­lep­šie­ho v ob­las­ti pla­tob­ných ka­riet.

„Na­šim cie­ľom je po­nú­kať jed­not­li­vým zá­kaz­níc­kym seg­men­tom at­rak­tív­ne pla­tob­né rie­še­nia, kto­ré ko­neč­ný uží­va­teľ oce­ní. Tá­to kar­ta nie je bež­ne dos­tup­ná a je ur­če­ná len pre bo­nit­nú klien­te­lu s tý­mi naj­vyš­ší­mi ná­rok­mi. Te­ší nás, že si J&T Ban­ka ten­to pro­dukt vy­bra­la a pri­nies­la ho svo­jim vý­znam­ným klien­tom," ho­vo­rí Ma­touš Michněvič, ria­di­teľ pre pro­duk­to­vé rie­še­nia Mas­ter­Card.

Dr­ži­te­lia Mas­ter­Card World Eli­te mô­žu vy­uží­vať nad­štan­dar­dnú služ­bu J&T Con­cier­ge, kto­rá pos­ky­tu­je služ­by v ob­las­ti li­fe-sty­le ma­naž­men­tu. Za­hŕňa po­moc s or­ga­ni­zá­ciou ces­to­va­nia a voľ­né­ho ča­su, ná­ku­pov, vzde­lá­va­nia, sprá­vou neh­nu­teľ­nos­tí či do­mác­nos­tí. Služ­ba con­cier­ge je k dis­po­zí­cii dr­ži­te­ľom kar­ty 24 ho­dín den­ne.

S no­vou kar­tou je spo­je­né ces­tov­né pois­te­nie J&T Exclu­si­ve pre ce­lú ro­di­nu, kto­ré pos­ky­tu­je ban­ka v spo­lup­rá­ci s pois­ťov­ňou Ge­ne­ra­li Slo­ven­sko. Ok­rem nad­štan­dar­dných pois­tných súm a ce­los­ve­to­vé­ho kry­tia je je­ho vý­ho­dou aj mož­nosť pri­pois­te­nia až 5 osôb ur­če­ných dr­ži­te­ľom kar­ty. Na nich sa pois­te­nie vzťa­hu­je v pl­nej vý­ške bez nut­nos­ti ces­to­vať s dr­ži­te­ľom kar­ty.

Mi­lov­ní­ci gol­fu ur­či­te uví­ta­jú gol­fo­vé pois­te­nie J&T Golf, vďa­ka kto­ré­mu ma­jú dr­ži­te­lia kar­ty mno­ho vý­hod nie­len v po­do­be pois­te­nia gol­fo­vé­ho vý­stro­ja, ale tiež pois­te­nie zod­po­ved­nos­ti za ško­du, stor­na tur­na­ja, ale­bo ho­le in one, či pois­te­nie green fee.

Ďal­šie vý­ho­dy spo­je­né s vlas­tníc­tvom pla­tob­nej kar­ty Mas­ter­Card World Eli­te od J&T Ban­ky sú auto­ma­tic­ké člen­stvo v prog­ra­moch IAPA, kto­rý za­hŕňa me­dzi­ná­rod­né služ­by a vý­ho­dy pre ces­tu­jú­cich, ako sú nap­rík­lad ho­te­lo­vé zľa­vy a zľa­vy v auto­po­ži­čov­niach ale­bo vza­bez­pe­če­ní ba­to­ži­ny. Ďalej klien­ti dos­ta­nú vý­ho­dy prog­ra­mu Prio­ri­ty Pass, kto­rý ako je­di­ný na slo­ven­skom tr­hu umož­ňu­je bez­plat­ný vstup do viac než 700 VIP sa­ló­ni­kov na­le­tis­kách v stov­kách kra­jín po ce­lom sve­te, a to bez oh­ľa­du na le­tec­kú spo­loč­nosť, trie­du ale­bo le­ten­ku. V prí­pa­de ones­ko­re­nia ale­bo zru­še­nia le­tu, mô­že dr­ži­teľ kar­ty a je­ho sprie­vod vy­užiť kom­for­tné zá­ze­mie VIP sa­ló­ni­kov na prá­cu ale­bo od­po­či­nok.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter