Portál Hej.sk ponúkne šrotovné na nové elektrospotrebiče

Pop­red­ný slo­ven­ský inter­ne­to­vý ob­chod Hej.sk chys­tá šro­tov­né na vy­bra­né elek­tros­pot­re­bi­če a te­le­ví­zo­ry v ce­ne nad 100 eur.

Zľa­va na ná­kup vo for­me do­tá­cie bu­de na vy­bra­ný sor­ti­ment pos­ky­to­va­ná od 1. augus­ta, a to vo vý­ške od 10 eur, v prí­pa­de niek­to­rých pro­duk­tov do­tá­cia do­siah­ne až na 200 eur. Sú­čas­ťou tej­to ak­cie bu­de aj vý­hod­ná, eko­lo­gic­ky šetr­ná lik­vi­dá­cia sta­ré­ho spot­re­bi­ča.

Zá­kaz­ní­ci, kto­rí si na strán­kach ob­cho­du Hej.sk ob­jed­na­jú v ča­se od 1. do 31. 8. 2014 elek­tros­pot­re­bič v niek­to­rej z ur­če­ných ka­te­gó­rií v hod­no­te pre­sa­hu­jú­cej 100 eur, zís­ka­jú na je­ho ná­kup do­tá­ciu vo for­me šro­tov­né­ho. Tá mô­že pri vy­bra­ných spot­re­bi­čov do­siah­nuť od 10 až do 200 eur.

Ak­cia, kto­rá nad­vä­zu­je na po­dob­né ús­peš­né ak­ti­vi­ty z ro­kov 2009 a 2010, bu­de za­hŕňať mož­nosť vý­hod­né­ho ná­ku­pu prá­čok, chlad­ni­čiek, su­ši­čiek, umý­va­čiek, rúr, mik­rovl­niek, vi­no­ték, var­ných do­siek, spo­rá­kov, mraz­ni­čiek, es­pres­sa, ro­bo­tov, vy­sá­va­čov, od­šťa­vo­va­čov, te­le­víz­nych pri­jí­ma­čov, fo­toa­pa­rá­tov, do­má­cich kín, tab­le­tov, tla­čiar­ní, mo­ni­to­rov a vy­bra­ných mo­de­lov no­te­boo­kov a mo­bil­ných te­le­fó­nov.

Spo­lu s vý­hod­nou kú­pou no­vé­ho vy­bra­né­ho to­va­ru so zľa­vou vo for­me šro­tov­né­ho bu­dú mať zá­ujem­co­via zá­ro­veň mož­nosť zba­viť sa sta­rých elek­tros­pot­re­bi­čov. Tie bu­dú nás­led­ne zlik­vi­do­va­né v spo­lup­rá­ci s par­tne­rom ak­cie, spo­loč­nos­ťou ASE­KOL, kto­rá za­is­ťu­je ko­lek­tív­ny sys­tém spät­né­ho od­be­ru elek­tro­za­ria­de­ní na Slo­ven­sku. Zá­kaz­ní­ci mô­žu vy­slú­ži­lý spot­re­bič buď za­dar­mo od­ov­zdať v niek­to­rej z pre­daj­ní Hej­hou­se ale­bo vy­užiť od­voz spot­re­bi­ča, kto­rý je spop­lat­ne­ný pú­hy­mi 50% štan­dar­dnej ce­ny.

„Por­tál Hej.sk po­nú­ka veľ­mi kva­lit­ný to­var, ale aj v prí­pa­de tých naj­hod­not­nej­ších elek­tros­pot­re­bi­čov nas­ta­ne skôr či nes­kôr oka­mih, ke­dy je tre­ba vy­me­niť ich za no­vé," uvie­dol pre­vádz­ko­vý ria­di­teľ por­tá­lu Hej.sj Mi­chal Va­laa do­dal: „Čo­by pop­red­ný inter­ne­to­vý pre­daj­ca elek­tros­pot­re­bi­čov cí­ti­me zod­po­ved­nosť za čo naj­eko­lo­gic­kej­šie lik­vi­dá­ciu a re­cyk­lá­ciu dos­lú­že­nych pro­duk­tov."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter