ČR: 23% čechov má neobmedzenú tarifu s 1,5 GB internetom, rastie však záujem aj o rodinné a business balíčky

Če­ši si le­tos v 38 % případů pořizu­jí neo­me­ze­né mo­bil­ní ta­ri­fy s da­ty o ob­je­mu 1,5 GB a v ce­no­vé hla­dině od 699 do 749 ko­run.

Nao­pak největší pro­pad po­pu­la­ri­ty za­zna­me­ná­va­jí ta­ri­fy s ce­nou nad 400 Kč, kte­ré neob­sa­hu­jí neo­me­ze­né vo­lá­ní. Vy­plý­vá to z nej­novějších sta­tis­tik ne­zá­vis­lé­ho srov­ná­va­če mo­bil­ních ta­rifů Ta­ri­fo­mat, kte­ré hod­no­tí pop­táv­ku Čechů po te­le­ko­mu­ni­kač­ních služ­bách v ob­do­bí od led­na do čer­vna 2014. Si­tua­ci pod­le od­bor­níků ov­liv­ni­la loň­ská ta­ri­fo­vá re­vo­lu­ce, před níž by­ly ce­ny neo­me­ze­ných ta­rifů až troj­ná­sob­né.

Pod­le nej­novějších údajů spo­leč­nos­ti Ta­ri­fo­mat za­zna­me­na­ly v le­toš­ním ro­ce největší prog­res ta­ri­fy v ceně od 699 do 749 Kč, kte­ré ob­sa­hu­jí neo­me­ze­né vo­lá­ní, sms a inter­net o ob­je­mu 1,5 GB. Ten­to pau­šál si od led­na do čer­vna 2014 sjed­na­lo 38 % Čechů. V 65 % případů se jed­na­lo o mu­že a ve 35 % o že­ny. Znač­nou po­pu­la­ri­tu za­zna­me­nal ta­ké ta­rif s neo­me­ze­ným vo­lá­ním a SMS s vý­raz­nou sle­vou op­ro­ti běžné na­bíd­ce, o kte­rý mělo zá­jem 17 % Čechů. Tro­ji­ci ne­job­lí­benějších pau­šálů uza­ví­rá ta­rif za 390 Kč, kte­rý se spe­cia­li­zu­je na in­di­vi­duál­ní na­bíd­ku vo­lá­ní, SMS a dat. Ten si le­tos sjed­na­lo na 12 % Čechů. Nej­méně li­dé nao­pak po­ža­do­va­li ta­ri­fy nad 400 Kč bez neo­me­ze­né­ho vo­lá­ní.

„Loň­ská ce­no­vá re­vo­lu­ce značně ov­liv­ni­la trh s te­le­ko­mu­ni­ka­ce­mi i pop­táv­ku Čechů. Za­tím­co před ní by­ly ce­ny neo­me­ze­ných ta­rifů v ce­no­vé hla­dině 2000 až 2700 ko­run, což si moh­lo do­vo­lit jen mi­ni­mum li­dí, po re­vo­lu­ci kles­ly ce­ny až na třeti­nu své původ­ní hod­no­ty. V sou­čas­nos­ti tak má neo­me­ze­ný ta­rif na 23 % Čechů," potvr­dil Pa­vel Čer­noch ze spo­leč­nos­ti Ta­ri­fo­mat, kte­rá srov­ná­vá na­bíd­ky mo­bil­ních ope­rá­torů fun­gu­jí­cích na ce­lém úze­mí ČR. „Stá­le ví­ce se však up­lat­ňu­jí ta­ké ba­líč­ky slu­žeb pro ce­lé ro­di­ny ne­bo fir­my, kte­ré před­sta­vu­jí vý­raz­ný fi­nan­ční be­ne­fit pro kon­co­vé­ho zá­kaz­ní­ka. V re­zi­den­tním seg­men­tu ak­tuálně za­zna­me­ná­vá­me pop­táv­ku po tom­to ba­líč­ku v 37 % případů, u bu­si­ness seg­mentů je po­díl až 80%," dopl­nil Čer­noch.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter