Superpočítač IBM Watson pomáha bývalým profesionálnym vojakom ako pomocník pri začlenení sa do civilného života.

Spo­loč­nosť IBM (NY­SE: IBM) a USAA, ame­ric­ký úrad za­bez­pe­ču­jú­ci pois­te­nie, dô­cho­dok, fi­nan­čné, ban­ko­vé a in­ves­tič­né služ­by sú­čas­ným a bý­va­lým čle­nom ar­má­dy Spo­je­ných štá­tov, ozná­mi­li, že su­per­po­čí­tač IBM Wat­son bu­de slú­žiť bý­va­lým pro­fe­sio­nál­nym vo­ja­kom pri za­čle­ne­ní sa späť do ci­vil­né­ho ži­vo­ta. Ap­li­ká­cia vy­vi­nu­tá pre pot­re­by USAA a bý­va­lých vo­ja­kov je pr­vým ko­mer­čným vy­uži­tím su­per­po­čí­ta­ča IBM Wat­son v praxi.

USAA pos­ky­tu­jú­ca fi­nan­čné služ­by čle­nom ar­má­dy, ako aj ve­te­rá­nom vy­uží­va v pi­lot­nej pre­vádz­ke ap­li­ká­ciu su­per­po­čí­ta­ča Wat­son vo for­me po­moc­ní­ka, kto­rý po­má­ha bý­va­lým vo­ja­kom ame­ric­kej ar­má­dy pri za­čle­ne­ní sa späť do ci­vil­né­ho ži­vo­ta. Po­mo­cou ap­li­ká­cie na­po­je­nej na su­per­po­čí­tač IBM zís­ka­jú ve­te­rá­ni prís­tup k dá­tam po­chá­dza­jú­cim z vy­še 3000 do­ku­men­tov, a mô­žu tak zís­kať všet­ky pot­reb­né in­for­má­cie, sú­vi­sia­ce s ich pre­cho­dom zo slu­žieb pro­fe­sio­nál­nej ar­má­dy do ci­vil­né­ho ži­vo­ta.

Po­čas pi­lot­nej pre­vádz­ky mô­žu ve­te­rá­ni klásť otáz­ky, na kto­ré pot­re­bu­jú poz­nať od­po­ve­de, pria­mo na inter­ne­to­vej strán­ke USAA, ale­bo mô­žu vy­užiť špe­ciál­ny mo­bil­ný pre­hlia­dač „Ask Wat­son", kto­rý im bu­de od­po­ve­dať na otáz­ky tý­ka­jú­ce sa ich pre­cho­du z ar­má­dy do ci­vi­lu. Už te­raz je jas­né, že ap­li­ká­cia bu­de mať ši­ro­ké up­lat­ne­nie, keď­že pod­ľa šta­tis­tík ame­ric­ké­ho Úra­du prá­ce, od­chá­dza roč­ne z ame­ric­kej ar­má­dy do ci­vi­lu 155 ti­síc vo­ja­kov a vo­ja­čiek.

USAA pat­rí v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých me­dzi líd­rov v pos­ky­to­va­ní sta­ros­tli­vos­ti o svo­jich čle­nov. Pri pos­ky­to­va­ní slu­žieb zá­kaz­níc­kej sta­ros­tli­vos­ti pou­ží­va naj­mo­der­nej­šie ino­va­tív­ne nás­tro­je, čo­ho dô­ka­zom je aj spo­lup­rá­ca me­dzi USAA a IBM. Spo­loč­nosť IBM a USAA pra­cu­jú spo­loč­ne na vý­vo­ji di­gi­tál­ne­ho asis­ten­ta, kto­rý sros­tred­ku­je svo­jim uží­va­te­ľom vý­ni­moč­né di­gi­tál­ne služ­by.

„Ap­li­ká­cia vy­uží­va­jú­ca ve­do­mos­ti a schop­nos­ti su­per­po­čí­ta­ča IBM Wat­son je pok­ra­čo­va­ním na­šej sna­hy pos­ky­to­vať čle­nom USAA neo­ce­ni­teľ­né ra­dy pros­tred­níc­tvom naj­nov­ších di­gi­tál­nych plat­fo­riem. Oča­ká­va­me, že vďa­ka tej­to na­šej skú­se­nos­ti so su­per­po­čí­ta­čom IBM Wat­son sa napl­no pres­ved­čí­me, ako mo­der­ní in­te­li­gen­tní po­moc­ní­ci mô­žu po­môcť na­šim čle­nom zod­po­ve­dať dô­le­ži­té otáz­ky, na kto­ré ne­mu­sia oni sa­mi poz­nať správ­nu od­po­veď," po­ve­dal Shon Ma­nas­co, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent USAA.

„Uve­de­nie su­per­po­čí­ta­ča IBM Wat­son do uží­va­nia pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov pred­sta­vu­je zá­sad­ný míľ­nik pre zlep­še­nie na­šej prá­ce a ži­vo­ta. Ino­va­tív­na ap­li­ká­cia pre USAA je ukáž­ko­vým prík­la­dom to­ho, ako mô­že­me po­ten­ciál su­per­po­čí­ta­ča IBM Wat­son vy­užiť v praxi," po­ve­dal se­nior vice­pre­zi­dent IBM Wat­son Group Mi­ke Rho­din.

Viac in­for­má­cií k té­me náj­de­te Tu.

Fo­tog­ra­fie k té­me náj­de­te Tu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter