Petr Kheil povedie divíziu spotrebnej elektroniky v spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak

Ria­di­te­ľom di­ví­zie spot­reb­nej elek­tro­ni­ky (CE) spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics pre Čes­ko a Slo­ven­sko sa od 1. augus­ta stal Petr Kheil, kto­rý bol do­te­raz zod­po­ved­ný za IT di­ví­ziu a En­terpri­se Bu­si­ness. Petr Kheil, kto­rý je ma­na­žé­rom s mno­ho­roč­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, tak bu­de mať naj­nov­šie na sta­ros­ti aj spot­reb­nú elek­tro­ni­ku.

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak dnes ozná­mi­la, že ria­di­te­ľom CE di­ví­zie pre Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko sa k 1. augus­tu 2014 stal Petr Kheil. V pos­led­ných dvoch ro­koch mal z ve­dú­cej po­zí­cie v spo­loč­nos­ti Sam­sung na sta­ros­ti pre­daj a mar­ke­ting tý­ka­jú­ci sa pro­duk­to­vých ra­dov mo­ni­to­rov, tla­čiar­ní, no­te­boo­kov a pa­mä­ťo­vých mé­dií. Tá­to zod­po­ved­nosť mu aj na­ďa­lej zos­tá­va s tým, že prá­ve tie­to ak­ti­vi­ty sú naj­nov­šie za­čle­ne­né do CE di­ví­zie. Rov­na­ko tak Petr Kheil zos­tá­va aj v če­le En­terpri­se Bu­si­ness.

V di­ví­zii spot­reb­nej elek­tro­ni­ky sú za­stú­pe­né te­le­ví­zo­ry, audio vi­deo a ďa­lej bie­la tech­ni­ka, te­da pro­duk­ty na chla­de­nie, pra­nie, vy­sá­va­če a mik­rovl­nné rú­ry. „Spot­reb­ná elek­tro­ni­ka je jed­ným z kľú­čo­vých seg­men­tov por­tfó­lia Sam­sung Elec­tro­nics. Mo­jím hlav­ným cie­ľom je umož­niť, aby si čo naj­viac pou­ží­va­te­ľov moh­lo vy­chut­nať je­di­neč­né zá­žit­ky s ino­va­tív­ny­mi vý­rob­ka­mi na­šej znač­ky," ho­vo­rí Petr Kheil, ria­di­teľ di­ví­zie spot­reb­nej elek­tro­ni­ky.

Pred svo­jim prí­cho­dom do spo­loč­nos­ti Sam­sung pô­so­bil Kheil na mno­hých ma­na­žér­skych po­zí­ciách nap­rík­lad v spo­loč­nos­tiach HP, Com­paq, Ci­ti­bank a Sie­mens.

Šty­rid­sať­päť­roč­ný Petr Kheil je ab­sol­ven­tom ČVUT, od­bor auto­ma­ti­zač­ná tech­ni­ka. Ďalej vy­štu­do­val od­bor po­čí­ta­čov na Tech­nic­kej uni­ver­zi­te Furtwan­gen v Ne­mec­ku. Ho­vo­rí ply­nu­le po an­glic­ky a ne­mec­ky. Má tri de­ti a je­ho zá­ľu­bou je ly­žo­va­nie, hor­ská cyk­lis­ti­ka, te­nis, beh, ces­to­va­nie a mo­to­cyk­le znač­ky Harley-Da­vid­son.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter