Zákaznícka báza O2 vzrástla medziročne o takmer 13% na 1,61 milióna zákazníkov

Mo­bil­ný ope­rá­tor O2 Slo­va­kia do­sia­hol v pr­vom polro­ku 2014 vý­no­sy vo vý­ške 102,8 mil. €. K 30. jú­nu vzrást­la zá­kaz­níc­ka bá­za spo­loč­nos­ti me­dzi­roč­ne o 12,6 % na 1,608 mil. Spo­loč­nosť zá­ro­veň do­siah­la v úvod­nom polro­ku 2014 klad­ný pre­vádz­ko­vý zisk pred od­pis­mi a amor­ti­zá­ciou (OIB­DA), kto­rý op­ro­ti vla­ňaj­šku vzrás­tol o 7 %.

„O2 aj v tom­to ro­ku nap­re­du­je vo svo­jich plá­noch. Dô­ka­zom skve­lých vý­sled­kov a dob­rých roz­hod­nu­tí je rast zá­kaz­níc­kej bá­zy, kto­rá v dru­hom kvar­tá­li prek­ro­či­la hra­ni­cu 1,6 mil. ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov. Neus­tá­le pri­ná­ša­me služ­by, kto­ré ľu­dia nao­zaj vy­uží­va­jú. Zru­še­nie via­za­nos­ti pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov ako aj vo­la­nia, sprá­vy a inter­net v Čes­kej re­pub­li­ke za ce­ny ako na Slo­ven­sku sú kro­ky, kto­ré zá­kaz­ní­ci mo­bil­ných slu­žieb oce­ňu­jú. V naj­bliž­šom ob­do­bí sa chce­me sús­tre­diť na bu­do­va­nie infra­štruk­tú­ry na bá­ze tech­no­ló­gie LTE," uvie­dol Mar­tin Vl­ček, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti O2.

Cel­ko­vé vý­no­sy spo­loč­nos­ti v pr­vom polro­ku 2014 do­siah­li 102,8 mil. €. Prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) pred­pla­te­ných slu­žieb pred­sta­vo­val za dru­hý štvrťrok 6,1€, AR­PU pri zá­kaz­ní­koch pla­tia­cich na zá­kla­de fak­tú­ry do­sia­hol 13,4 €.

K 30. jú­nu 2014 vzrás­tol me­dzi­roč­ne po­čet ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov o 12,6 % na 1,608 mil. Od za­čiat­ku ro­ka 2014 za­zna­me­na­lo O2 čis­tý ná­rast zá­kaz­níc­kej bá­zy o tak­mer 68,5 ti­síc. Za tým­to ná­ras­tom stál tak­mer 16% me­dzi­roč­ný ná­rast zá­kaz­ní­kov fak­tu­ro­va­ných slu­žieb na tak­mer 821 ti­síc, za­tiaľ čo po­čet zá­kaz­ní­kov pred­pla­te­ných slu­žieb vzrás­tol me­dzi­roč­ne o 9,5 % na 787 ti­síc.

Od 1. ja­nuá­ra 2014 do 30. jú­na 2014 si zá­kaz­ní­ci do sie­te O2 pre­nies­li už tak­mer 42,3 ti­síc te­le­fón­nych čí­sel.

Na zá­kla­de pries­ku­mu ne­zá­vis­lej agen­tú­ry Ip­sos Tam­bor a spo­loč­nos­ti O2 Slo­va­kia do­sia­hlo O2 opäť naj­vyš­šiu úro­veň spo­koj­nos­ti zá­kaz­ní­kov spo­me­dzi všet­kých slo­ven­ských mo­bil­ných ope­rá­to­rov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter