ČR: D/A prevodníky ASUS Essence One MKII so slúchadlovým zosilňovačom

ASUS před­sta­vil dvo­ji­ci di­gi­tálně ana­lo­go­vých (D/A) převod­níků řady Es­sen­ce One MKII, kte­ré jsou přímý­mi nás­tup­ci úspěšné­ho mo­de­lu Xonar Es­sen­ce One. No­vin­ky zprostřed­ku­jí ná­roč­ným pos­lu­chačům čis­té zvu­ko­vé po­dá­ní a pre­ciz­ní, de­tailně prok­res­le­ný před­nes.

Pod­po­ru­jí me­to­du kó­do­vá­ní a kon­ver­ze Di­rect-Stream Di­gi­tal 64 (DSD64), vy­uží­va­jí slu­chát­ko­vý ze­si­lo­vač op­ti­ma­li­zo­va­ný pro slu­chát­ka s im­pe­dan­cí 16 až 600 ohmů a spo­lé­ha­jí na os­mi­ná­sob­né sym­et­ric­ké přev­zor­ko­vá­ní. Oba převod­ní­ky vy­uží­va­jí 11 vy­měni­tel­ných ope­rač­ních ze­si­lo­vačů umož­ňu­jí­cích snad­né ladění to­nál­ní cha­rak­te­ris­ti­ky. Mo­del Es­sen­ce One MKII MU­SES Edi­tion je na­víc vy­ba­ven šes­ti ope­rač­ní­mi ze­si­lo­va­či MU­SES 01 s vnitřní­mi vo­di­či z čis­té bez­kys­lí­ka­té mědi. Převod­ní­ky se na čes­kém a slo­ven­ském tr­hu ob­je­ví na po­čát­ku sr­pna/augus­ta. Mo­del Es­sen­ce One MKII se bu­de pro­dá­vat za 16 990 Kč, resp. 617,90 euro s DPH. Lé­pe vy­ba­ve­ný D/A převod­ník Es­sen­ce One MKII MU­SES Edi­tion bu­de stát 22 590 Kč, resp. 820,90 euro s DPH.

D/A převod­ník Es­sen­ce One MKII vy­uží­vá nej­novější tech­no­lo­gii DSD pro kó­do­vá­ní a kon­ver­zi zvu­ku, jež za­cho­vá­vá věrnost ori­gi­nál­ní­ho zdro­je zvu­ku. Ne­chy­bí ani spe­ciál­ní pro­poj­ka pro přepí­ná­ní úrovně ze­sí­le­ní, tak­že lze kromě vel­kých slu­chá­tek pou­ží­vat ta­ké in-ear mo­ni­to­ry (IEM).

D/A převod­ník Es­sen­ce One MKII je k dis­po­zi­ci ve dvou pro­ve­de­ních - Es­sen­ce One MKII a Es­sen­ce One MKII MU­SES Edi­tion. Obě se vy­zna­ču­jí plně vy­vá­že­ným roz­lo­že­ním tištěné­ho spo­je, což za­ru­ču­je věrnost zvu­ku, vy­uží­va­jí slu­chát­ko­vý ze­si­lo­vač se dvěma převod­ní­ky Texas Instru­ments LME49600 a os­mi­ná­sob­né sym­et­ric­ké přev­zor­ko­vá­ní za­jiš­ťu­jí­cí čis­tý a sta­bil­ní zvuk ve vy­so­kém roz­li­še­ní.

Věrná rep­ro­duk­ce zvu­ku

D/A převod­ník Es­sen­ce One MKII za­cho­vá­vá nap­ros­tou věrnost ori­gi­nál­ní­ho zdro­je zvu­ku. Pod­po­ru­je 2,8MHz me­to­du kó­do­vá­ní a kon­ver­ze DSD prostřed­nic­tvím DSD přes PCM (pul­se-co­de mo­du­la­tion), zná­mou ja­ko DoP. For­mát DSD 2,8 MHz vy­uží­vá 64krát vy­šší vzor­ko­va­cí frek­ven­ci než běžné kom­pak­tní dis­ky (CD) a přeh­rá­va­ný zvuk tak má mno­ho­ná­sobně vy­šší roz­li­še­ní.

Es­sen­ce One MKII dá­le vy­uží­vá os­mi­ná­sob­né sym­et­ric­ké přev­zor­ko­vá­ní, kte­ré umož­ňu­je za­cho­vat i nej­jemnější de­tai­ly ori­gi­nál­ní nah­ráv­ky a zvý­šit kva­li­tu rep­ro­duk­ce. Sym­et­ric­ké přev­zor­ko­vá­ní převod­níků Es­sen­ce One MKII zvy­šu­je kva­li­tu vstup­ní­ho zdro­je z 44,1/88,2/176,4 kHz na 352,8 kHz / 32 bitů a v případě 48/96/192kHz zdrojů až na 384 kHz / 32 bitů. Přitom ne­do­chá­zí ke chvění ja­ko při pou­ži­tí asy­met­ric­ké­ho přev­zor­ko­vá­ní.

Ten­to mo­del rovněž na­tivně pod­po­ru­je ov­la­dač ASIO 2.2 (Audio Stream In­put/Out­put), kte­rý umož­ňu­je di­gi­tál­ním sig­nálům obe­jít zvu­ko­vé vrstvy sys­té­mu Win­dows a přede­jít tak zby­teč­né­mu zpra­co­vá­ní - vý­sled­kem je do­ko­na­le přes­ný zvu­ko­vý vý­stup.

Slu­chát­ko­vý ze­si­lo­vač

Ze­si­lo­vač D/A převod­ní­ku Es­sen­ce One MKII do­ká­že vy­bu­dit jak 16oh­mo­vé in-ear mo­ni­to­ry (IEM), tak ta­ké vel­ká high-en­do­vá slu­chát­ka s im­pe­dan­cí 600 ohmů. Vděčí za to spe­ciál­ní pro­poj­ce pro přepí­ná­ní úrovně ze­sí­le­ní. Slu­chát­ko­vý ze­si­lo­vač tak vždy na­bíd­ne vel­mi kva­lit­ní pos­lech.

Me­zi vý­stu­py naj­de­me je­den 6,3mm ko­nek­tor, ste­reo­fon­ní RCA vý­stup (pho­no) a pár ko­nek­torů mi­ni-XLR pro maximál­ní čis­to­tu sig­ná­lu a mi­ni­mál­ní ru­še­ní. To oce­ní zej­mé­na uži­va­te­lé, kteří po­ža­du­jí per­fek­tní pos­lech přes slu­chát­ka. Vstup­ní sig­ná­ly lze přivést di­gi­tálně přes USB, Tos­link ne­bo koaxiál­ní ka­be­ly.

Zvu­ko­vý vý­stup D/A převod­ní­ku Es­sen­ce One MKII do­sa­hu­je vy­so­ké věrnos­ti dí­ky SNR (od­stup sig­nál-šum) s hod­no­tou 120 dB a vy­vá­že­né­mu rozvr­že­ní tištěné­ho spo­je vy­ba­ve­né­ho dvěma D/A převod­ní­ky Texas Instru­ments PCM1795. D/A převod­ník je vy­ba­ven li­neár­ním na­pá­je­cím zdro­jem s to­roid­ním tran­sfor­má­to­rem, kte­rý za­jiš­ťu­je čis­té a sta­bil­ní na­pá­je­ní, aniž by do­chá­ze­lo k ru­še­ní sig­ná­lu. Ten­kovrstvé kon­den­zá­to­ry WIMA FKP 2 a FKS 2 sni­žu­jí ko­lí­sá­ní a ga­ran­tu­jí bo­ha­tý zvuk.

Kva­lit­ní zvuk dí­ky ope­rač­ním ze­si­lo­vačům MU­SES 01

Es­sen­ce One MKII je vy­ba­ven 11 vy­měni­tel­ný­mi ope­rač­ní­mi ze­si­lo­va­či (op-amps), kte­ré umož­ňu­jí snad­nou úp­ra­vu zvu­ku. Mo­del Es­sen­ce One MKII MU­SES Edi­tion na­víc dis­po­nu­je šes­ti ope­rač­ní­mi ze­si­lo­vačů MU­SES 01. Jed­ná se o pr­vní ope­rač­ní ze­si­lo­va­če na světě, kte­ré vy­uží­va­jí vnitřní vo­di­če z vel­mi čis­té bez­kys­lí­ka­té mědi. Vý­sled­kem je věrná to­nál­ní cha­rak­te­ris­ti­ka, per­fek­tní pros­to­ro­vé po­dá­ní a průzrač­né vo­ká­ly.

Mož­nost snad­né­ho up­gra­du na DSD pro všech­ny ma­ji­te­le převod­níků Es­sen­ce One

Ma­ji­te­lé D/A převod­níků ASUS Es­sen­ce One, kteří chtějí up­gra­do­vat svá za­říze­ní, ny­ní mo­hou vy­užít sa­du pro up­gra­de na DSD. Sa­da ob­sa­hu­je je­den čip EEP­ROM pro up­gra­de na DSD a dva ope­rač­ní ze­si­lo­va­če MU­SES 02. Sa­mot­ný up­gra­de je snad­ný, za­be­re jen něko­lik okam­žiků a ne­vy­ža­du­je žá­dné pá­je­ní - sta­čí pou­ze vlo­žit no­vý čip EEP­ROM.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter