Microsoft žaluje Samsung, dôvodom sú licenčné poplatky

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft ža­lu­je ju­ho­kó­rej­skú spo­loč­nosť Sam­sung. Fir­ma Mic­ro­soft tvr­dí, že Sam­sung na je­seň mi­nu­lé­ho ro­ku od­mie­tol za­pla­tiť li­cen­čné pop­lat­ky po tom, čo Mic­ro­soft ozná­mil plá­ny na prev­za­tie ak­tív spo­loč­nos­ti No­kia.

Spo­loč­nosť po­da­la ža­lo­bu na fe­de­rál­nom sú­de v New Yor­ku. Pred­sta­vi­teľ spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Da­vid Howard uvie­dol, že Mic­ro­soft "si ce­ní a reš­pek­tu­je par­tner­stvo" so spo­loč­nos­ťou Sam­sung, má však od­liš­nú inter­pre­tá­ciu li­cen­čnej do­ho­dy.

"Na­neš­ťas­tie, aj par­tne­ri ma­jú ob­čas roz­po­ry," po­ve­dal Howard. Spo­loč­nosť Sam­sung v reak­cii uvied­la, že sťaž­nos­ti "de­tail­ne" po­sú­di a prip­ra­ví vhod­nú od­po­veď. Sam­sung pla­til Mic­ro­sof­tu li­cen­čné pop­lat­ky na zá­kla­de do­ho­dy uzav­re­tej v ro­ku 2011.

Mi­nu­lý rok však Mic­ro­soft ozná­mil prev­za­tie spo­loč­nos­ti No­kia a Sam­sung li­cen­čné plat­by za­sta­vil. Dô­vo­dom je pod­ľa fir­my Sam­sung to, že tran­sak­cia so spo­loč­nos­ťou No­kia ukon­či­la pa­ten­to­vú do­ho­du. V ža­lo­be sa ďa­lej uvá­dza, že spo­loč­nosť Sam­sung na­po­kon za­pla­ti­la s ones­ko­re­ním, od­miet­la však uh­ra­diť úro­ky.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter