Pracovníci bývalej Nokie protestovali proti prepúšťaniu

Stov­ky čín­skych za­mes­tnan­cov spo­loč­nos­ti No­kia, kto­rú vlas­tní ame­ric­ký sof­tvé­ro­vý gi­gant Mic­ro­soft, v pia­tok pro­tes­to­va­li pro­ti hro­mad­né­mu pre­púš­ťa­niu. Ru­še­nie pra­cov­ných miest fir­ma ozná­mi­la už mi­nu­lý me­siac. In­for­mo­va­la o tom agen­tú­ra Reu­ters s od­vo­la­ním sa na in­for­má­cie za­mes­tnan­cov zve­rej­ne­né na so­ciál­nych sie­ťach. Pro­tes­ty sa ko­na­li vo vý­skum­nom cen­tre v Pe­kin­gu. Ho­vor­ky­ňa Mic­ro­sof­tu od­miet­la si­tuáciu ko­men­to­vať.

Mic­ro­soft ozná­mil naj­väč­šie pre­púš­ťa­nie v 39-roč­nej his­tó­rii spo­loč­nos­ti už 17. jú­la. Po­čet pra­cov­ných miest sa zní­ži o 18 ti­síc, pri­čom zru­še­nie prib­liž­ne 12 500 pra­cov­ných po­zí­cií sa tý­ka di­ví­zie mo­bil­ných te­le­fó­nov No­kia. Fín­sku spo­loč­nosť kú­pil Mic­ro­soft v ap­rí­li za 7,2 mld. USD. Hro­mad­né pre­púš­ťa­nie by sa ma­lo ukon­čiť do 30. jú­na 2015, pri­čom cel­ko­vá ús­po­ra nák­la­dov by ma­la pred­sta­vo­vať 600 mil. USD roč­ne.

V rám­ci prev­za­tia No­kie preš­lo do Mic­ro­softu zhru­ba 25 ti­síc za­mes­tnan­cov. Ce­los­ve­to­vo Mic­ro­soft za­mes­tná­va 127 ti­síc ľu­dí. Tech­no­lo­gic­ký gi­gant na­pos­le­dy vý­znam­ne zni­žo­val sta­vy v ro­ku 2009, ke­dy priš­lo o prá­cu 5 800 za­mes­tnan­cov.

Pre­púš­ťa­nie sa tiež dot­kne za­mes­tnan­cov spo­loč­nos­ti v Ma­ďar­sku. Po za­tvo­re­ní zá­vo­du Mic­ro­soft (bý­va­lá No­kia) v ma­ďar­skom Ko­má­ro­me prí­de o prá­cu aj 675 Slo­vá­kov. In­for­mo­va­lo o tom Mi­nis­ter­stvo prá­ce, so­ciál­nych ve­cí a ro­di­ny SR.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter