ČR: Slovenská sporiteľňa podporuje mobilitu korporátnej klientely - novú mobilnú aplikáciu od spoločnosti Cleverlance

Cle­verlan­ce En­trep­ri­se So­lu­tions vy­vi­nu­la pro Čes­kou spořitel­nu ap­li­ka­ci BU­SI­NESS 24 Mo­bil­ní ban­ka ur­če­nou pro mo­bil­ní te­le­fo­ny a tab­le­ty s iOS a An­droi­dem. Ta­to ap­li­ka­ce je ur­če­na kor­po­rát­ní klien­te­le Čes­ké spořitel­ny a dopl­ňu­je tak ši­ro­kou pa­le­tu ko­mu­ni­kač­ních ka­nálů, kte­ré ban­kov­nic­tví Čes­ké spořitel­ny svým klientům na­bí­zí.

Ve veřejně přís­tup­né zóně pos­ky­tu­je ap­li­ka­ce, kte­rá je ke sta­že­ní na Goog­le Play a Ap­pSto­re, vy­hle­dá­vá­ní po­bo­ček a ban­ko­matů Čes­ké spořitel­ny, in­fo­lin­ku a blo­ka­ci ka­ret a ta­ké přís­tup na lin­ku BU­SI­NESS 24.

Na­bíd­ka pro re­gis­tro­va­né uži­va­te­le je mno­hem pestřej­ší. BU­SI­NESS uži­va­tel oce­ní předev­ším syn­chro­ni­za­ci šab­lon příjemců s inter­net­ban­kin­gem a zej­mé­na mož­nost připo­de­pi­so­vat tran­sak­ce v plně fun­kčním tran­sak­čním úlo­žiš­ti, což mu do­vo­lu­je ne­chat si přip­ra­vit dáv­ky pla­teb předem a později je připo­dep­sat prostřed­nic­tvím své­ho mo­bi­lu od­kud­ko­liv. Ta­to fun­kcio­na­li­ta by­la do­po­sud k dis­po­zi­ci pou­ze v inter­ne­to­vém ban­kov­nic­tví pro fi­rem­ní klien­te­lu. Čes­ká spořitel­na tak pružně rea­gu­je na sí­lí­cí trend, kdy ve­dou­cí pra­cov­ní­ci pod­niků po­ža­du­jí větší pod­po­ru své mo­bi­li­ty.

Dal­ší mož­nos­ti tran­sak­ční­ho úlo­žiště
Tran­sak­ce, kte­ré je mož­né připo­de­pi­so­vat v ap­li­ka­ci BU­SI­NESS 24 Mo­bil­ní ban­ka:

• im­port dáv­ky pla­teb­ních příkazů,
• hro­mad­ná plat­ba,
• jed­no­rá­zo­vá do­má­cí plat­ba,
• plat­ba v ci­zí měně,
• expres­ní plat­ba,
• za­hra­nič­ní plat­ba ZPS,
• přes­hra­nič­ní převod/ SE­PA převod v EUR,
• příkaz k in­ka­su,
• zob­ra­ze­ní a ru­še­ní če­ka­jí­cích pla­teb,
• zob­ra­ze­ní a ru­še­ní nep­ro­ve­de­ných tran­sak­cí.

V případě no­vé tran­sak­ce v tran­sak­čním úlo­žiš­ti, ne­bo exis­ten­ce nep­ro­ve­de­né tran­sak­ce, bu­de uži­va­tel upo­zorněn push no­ti­fi­ka­cí. V tran­sak­ční his­to­rii lze vy­hle­dá­vat plat­by pod­le da­ta za­dá­ní ne­bo pod­le ty­pu (přícho­zí, od­cho­zí, všech­ny). Za­blo­ko­vá­ní ap­li­ka­ce je mož­né prostřed­nic­tvím inter­net­ban­kin­gu, na Lin­ce BU­SI­NESS 24 ne­bo k němu doj­de auto­ma­tic­ky při tro­jím chyb­ném za­dá­ní hes­la pro Mo­bil­ní ban­ku.

Ap­li­ka­ce BU­SI­NESS 24 Mo­bil­ní ban­ka ta­ké pod­po­ru­je ví­ce za­říze­ní na jed­no­ho uži­va­te­le. Zob­ra­zu­je zůsta­tek na úč­tu, umož­ňu­je plat­by na úč­ty všech bank v ČR. Plat­by lze za­dat buď ja­ko no­vé, ze sez­na­mu příjemců, ne­bo po­mo­cí QR kó­du. Potvr­ze­ní o pro­ve­de­né platbě přij­de auto­ma­tic­ky na e-mail.

Bez­peč­nost ap­li­ka­ce BU­SI­NESS 24 Mo­bil­ní ban­ka je kromě stan­dardů pro mo­bil­ní ap­li­ka­ce na­víc za­jištěna:

• pou­ži­tím více­úrov­ňo­vé­ho za­bez­pe­če­ní,
• vy­uži­tím klient­ských cer­ti­fi­kátů pro maxima­li­za­ci bez­peč­nos­ti a ochra­ny,
• auto­ma­tic­kým od­hlá­še­ním po vy­pr­še­ní ča­so­vé­ho li­mi­tu při ne­čin­nos­ti,
• mož­nos­tí od­hlá­še­ní za­třepá­ním,
• de­tek­cí nes­tan­dar­dní­ho nas­ta­ve­ní ope­rač­ní­ho sys­té­mu,
• auto­ma­tic­kým za­blo­ko­vá­ním při opa­ko­va­ném chyb­ném přih­lá­še­ní.

Ap­li­ka­ce BU­SI­NESS 24 Mo­bil­ní ban­ka by­la do­dá­na ve vel­mi krát­ké době a kva­litě. Spe­cia­lis­té z Cle­verlan­ce spl­ni­li na­še oče­ká­vá­ní a na­vá­za­li tak úspěšně na před­cho­zí spo­lup­rá­ci na mo­bil­ním ban­kov­nic­tví pro re­tai­lo­vou klien­te­lu SERVIS 24 Mo­bil­ní ban­ka. Již v pi­lot­ním pro­vo­zu se uká­za­lo, že největším příno­sem pro ma­na­ge­ment spo­leč­nos­tí je ak­tuál­ní přeh­led ope­ra­cí na úč­tu a mož­nost připo­de­pi­so­vá­ní tran­sak­cí v chyt­rých te­le­fo­nech," uved­la ma­na­žer­ka pro­jek­tu Iva­na Bä­ro­vá, z Čes­ké spořitel­ny.

Těší mne, že si pro do­dáv­ku mo­bil­ní ap­li­ka­ce BU­SI­NESS 24 vy­bra­la Čes­ká spořitel­na právě nás a moh­li jsme tak uká­zat, že do­dá­vá­me kva­lit­ní a uži­va­tel­sky za­jí­ma­vé ap­li­ka­ce. Těší­me se na dal­ší spo­leč­né pro­jek­ty," dopl­nil Mi­lan Mi­to­šin­ka, ve­dou­cí jed­not­ky mo­bil­ní­ho vý­vo­je z Cle­verlan­ce.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter