Verbatim rozširuje svoje LED portfólio o vysokokvalitné stropné svietidlá

Spo­loč­nosť Ver­ba­tim ozna­mu­je roz­ší­re­nie svoj­ho LED por­tfó­lia o ro­di­nu no­vých LED svie­ti­diel s jed­no­du­chou in­šta­lá­ciou, vhod­nou pre ši­ro­kú šká­lu pro­fe­sio­nál­nych sve­tel­ných ap­li­ká­cií od ho­te­lov a reš­tau­rá­cií, až po kan­ce­lá­rie, pre­daj­ne a skla­dy. LED svie­tid­lá Ver­ba­tim po­nú­ka­jú rých­lu a ľah­kú mon­táž s kom­pak­tný­mi roz­mer­mi pri­chy­te­nia a exter­ným na­pá­ja­ním - ideál­ne na in­šta­lá­ciu v no­vo bu­do­va­ných ob­jek­toch ale­bo na mo­der­ni­zá­ciu os­vet­le­nia v exis­tu­jú­cich bu­do­vách. Zá­kaz­ní­ci ťa­žia tiež z vy­lep­še­né­ho ria­de­nia tep­lo­ty a vy­ššie­ho sve­tel­né­ho to­ku v po­rov­na­ní s kon­ven­čný­mi svie­tid­la­mi.

LED svie­tid­lá spo­loč­nos­ti Ver­ba­tim sa ho­dia pre väč­ši­nu strop­ných pod­hľa­dov a sú nák­la­do­vo a ener­ge­tic­ky om­no­ho efek­tív­nej­šie ako al­ter­na­tí­vy v po­do­be kom­pak­tných žia­ri­viek ale­bo ha­lo­gé­no­vých sve­tiel.

Vsta­va­né LED bo­do­vé svet­lá Ver­ba­tim s mož­nos­ťou vý­be­ru uh­la lú­ča 25° ale­bo 40° a nas­ta­vi­teľ­ný­mi LED hla­va­mi sa skve­le ho­dia na zvý­raz­ňu­jú­ce a bo­do­vé os­vet­le­nie a sú vhod­nou náh­ra­dou za ha­lo­gé­no­vé strop­né svie­tid­lá. Svie­tid­lá s vý­ko­nom 12 W sú stmie­va­teľ­né, pos­ky­tu­jú sve­tel­ný tok s hod­no­tou 720 lm a svie­ti­vos­ťou až 3 150 cd. Zá­kaz­ní­ci si mô­žu vy­brať me­dzi bie­lym ale­bo chró­mo­va­ným povr­chom rá­mu.

Vsta­va­né strop­né svie­tid­lá Ver­ba­tim sú vďa­ka roz­ptý­le­né­mu svet­lu ideál­ne na všeo­bec­né os­vet­le­nie a slú­žia ako per­fek­tná náh­ra­da za svie­tid­lá s kom­pak­tný­mi žia­riv­ka­mi (CFL). Sú dos­tup­né vo va­rian­toch s vý­kon­mi 11 W, 12 W, 15 W, 21 W a 24 W, kto­ré pos­ky­tu­jú zod­po­ve­da­jú­ci sve­tel­ný tok s hod­no­ta­mi 600 lm, 680 lm, 800 lm, 1 300 lm a 1 600 lm.

Ver­ba­tim ďa­lej pred­sta­vil LED tru­bi­ce T8, obzvlášť vhod­né na par­ko­vis­ká, rek­reač­né kom­plexy a skla­dy. Tru­bi­ce sú do­dá­va­né s vý­kon­mi 22 W (1 200 mm) a 28 W (1 500 mm), vy­ža­ro­va­cím uh­lom 120° a sú k dis­po­zí­cii v tep­lej (3 000 K), neut­rál­nej (4 000 K) ale­bo stu­de­nej (6 500) bie­lej. Ga­ran­to­va­ná ži­vot­nosť je 40 000 ho­dín a sve­tel­ný tok sa po­hy­bu­je od 1 900 lm do 2 600 lm.

Spo­loč­nosť Ver­ba­tim po­nú­ka LED tru­bi­ce T8 tiež vo for­me kom­plet­né­ho strop­né­ho svie­tid­la a to vo dvoch va­rian­toch pre vnú­tor­né os­vet­le­nie (IP20) a dvoch va­rian­toch pre von­kaj­šie (IP65) os­vet­le­nie. Kaž­dý z va­rian­tov toh­to svie­tid­la ob­sa­hu­je v ba­le­ní vždy 1 ale­bo 2 ku­sy LED tru­bi­ce T8 4 000 K.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter