ČR: Mio Spirit 6970 Truck pre nákladné vozy i karavany

Spe­ciál­ní na­vi­ga­ce kon­tro­lu­je vý­šku mostů, je­jich za­tí­že­ní, os­tré křižo­vat­ky i ome­ze­ní pro přep­ra­vu ne­bez­peč­ných ma­te­riálů ADR

Mio, před­ní světo­vý do­da­va­tel přenos­ných na­vi­gač­ních za­říze­ní, a bez­peč­nos­tních ka­mer do aut a pro out­door, uvedl na trh no­vý nej­vyš­ší mo­del na­vi­ga­ce Mio Spi­rit 6970 Truck, kte­rý je ur­čen předev­ším pro nák­lad­ní vo­zid­la, ka­ra­va­ny a pro přep­ra­vu nadměrných nák­ladů. Vý­ho­dou je vel­ký 5" mat­ný dis­plej, AV ko­nek­tor pro mož­né připo­je­ní za­dní par­ko­va­cí ka­me­ry a nově lze na­vi­go­vat dle čís­la orien­tač­ní­ho, tak i po­pis­né­ho.

V běžném pro­vo­zu ma­jí řidi­či nák­lad­ních vo­zi­del řadu ne­vý­hod a je­jich tra­sy je nut­né plá­no­vat s oh­le­dem na řadu as­pektů. Z těch zá­klad­ních to jsou vý­ška, dél­ka a hmot­nost vo­zid­la včetně přep­ra­vo­va­né­ho návěsu s nák­la­dem, aby by­lo mož­né fy­zic­ky da­nou tra­sou pro­jet. Dal­ším zá­sad­ním as­pek­tem je typ nák­la­du z hle­dis­ka je­ho ne­bez­pe­čí a mož­né­ho oh­ro­že­ní osob, ma­jet­ku ne­bo ži­vot­ní­ho prostředí. Napřík­lad převoz che­mic­kých lá­tek v oko­lí zdrojů pit­né vo­dy apod. Přep­ra­va ne­bez­peč­ných věcí je říze­na Ev­rop­skou do­ho­dou o me­zi­ná­rod­ní sil­nič­ní přep­ravě ne­bez­peč­ných věcí, kte­rá se zna­čí zkrat­kou ADR v rám­ci 48 člen­ských států, me­zi kte­ré patří i ČR.

No­vá na­vi­ga­ce Mio Spi­rit 6970 Truck na­bí­zí Re­žim nák­lad­ní­ho vo­zu, kde lze vlo­žit veš­ke­ré pa­ra­met­ry plat­né jak pro ta­hač, tak i ak­tuál­ní návěs, případně pro ka­ra­van i dlou­hé auto s přívěsem, napřík­lad při přep­ravě člunů a lo­dí. Vy­hle­dá­ní a vý­běr tra­sy se pak auto­ma­tic­ky vy­hne místům, ja­ko jsou níz­ké pod­jez­dy, mos­ty s níz­kou nos­nos­tí, úz­ké ulič­ky, os­tré za­táč­ky ne­bo neprůjez­dným ob­las­tem vzhle­dem ke zvo­le­né ka­te­go­rii ne­bez­peč­né­ho nák­la­du ADR. Před za­há­je­ním jíz­dy jsou na­bíd­nu­ty hned 4 va­rian­ty různých tras - nej­ry­chlej­ší, nej­krat­ší, nej­snadnější a nej­levnější. Sta­čí si pak vy­brat tu, kte­rá v da­ný mo­ment nej­lé­pe od­po­ví­dá potřebám řidi­če či si­tua­ce. Vý­běr tra­sy vy­uží­vá RDS-TMC zpra­vo­daj­ství a ta­ké ná­povědy od IQ Rou­tes pro sta­tis­tic­ké do­po­ru­če­ní té nej­vhodnější. Dí­ky to­mu se lze vy­hnout zá­cpám a zpo­ma­le­né dop­ravě, kte­ré jsou za­příčiněné op­ra­va­mi sil­nic a je­jich uzávěrka­mi. Tra­sy ref­lek­tu­jí i fun­kci Lear­nMe Pro, kte­rá se učí sty­lu jíz­dy řidi­če a přizpůso­bí mu ne­jen vý­běr ob­vyk­lé tra­sy, ale přesněji ur­čí i čas příjez­du do cí­le. Ke kom­for­tu ov­lá­dá­ní přis­pí­vá i hla­so­vé ov­lá­dá­ní v češ­tině, kdy lze cíl ces­ty za­dat pou­hým vy­slo­ve­ním ad­re­sy.

Dí­ky neus­tá­le pro­bí­ha­jí­cí vý­stavbě řidi­či oce­ní všech 44 map Ev­ro­py s do­ži­vot­ní ak­tua­li­za­cí ma­po­vých pod­kladů včetně zá­ru­ky na ak­tuál­ní ma­po­vé pod­kla­dy hned po ná­ku­pu na­vi­ga­ce (do 30 dnů). Průběžná ak­tua­li­za­ce map je dos­tup­ná přes do­dá­va­ný software Mio Mo­re Des­ktop a to až 4x ročně. V případě, že se řidič roz­hod­ne nav­ští­vit ji­né země, než jsou ob­sa­že­ny v na­vi­ga­ci, lze vy­užít oje­dinělou fun­kci Půjčo­vá­ní map. Dal­ší ma­py tak lze jen pro­naj­mout pou­ze na potřeb­nou do­bu, a ne­ní nut­né pla­tit vy­so­ké ce­ny za li­mi­to­va­nou li­cen­ci. Služ­ba půjčo­vá­ní map na­bí­zí pro­ná­jem ma­py da­né země na 3 dny, 1 tý­den ne­bo 1 měsíc, což ve srov­ná­ní s pořizo­va­cí čás­tkou stan­dar­dní ma­py před­sta­vu­je ús­po­ry ve vý­ši až 80 %.

Na­vi­ga­ce řady Mio Spi­rit 6900 jsou stan­dardně vy­ba­ve­ny AV vstu­pem, do kte­ré­ho lze jed­no­du­še připo­jit napřík­lad par­ko­va­cí ka­me­ru ne­bo třeba přeh­rá­vač DVD. Ob­sa­hu­jí ta­ké mul­ti­me­diál­ní přeh­rá­vač, dí­ky kte­ré­mu lze pos­louchat hud­bu ne­bo sle­do­vat fil­my umístěné na mic­roSD kartě s ka­pa­ci­tou až 32 GB. Nej­vyš­ší mo­del, kon­krétně Mio Spi­rit 6970/ 6970 Truck, dis­po­nu­je ta­ké bez­drá­to­vou tech­no­lo­gií Blue­tooth k pro­po­je­ní s mo­bil­ním te­le­fo­nem pro hla­si­tý od­pos­lech (hands-free).

Při do­jez­du do cí­le pak lze vy­užít Re­žim chůze, kte­rý nas­ta­ví ma­pu na 2D pro snad­nou orien­ta­ci v cí­lo­vé des­ti­na­ci. Zá­ro­veň si pa­ma­tu­je po­lo­hu vo­zid­la, tak­že do­ve­de ma­ji­te­le zpět na mís­to.

Ce­na a dos­tup­nost
Na­vi­ga­ce Mio Spi­rit 6970 Truck je již dos­tup­ná za do­po­ru­če­nou ce­nu vč. DPH: 5 990 Kč

Chce­te-li zís­kat dal­ší in­for­ma­ce o služ­bách, pro­duk­tech a ma­loob­chod­ních ce­nách, nav­štiv­te, pro­sím, http://eu.mio.com/cs_cz/.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter