ČR: Projektory Acer P1383W TCO a P1510 TCO obdržali certifikát TCO

Acer s potěše­ním ozna­mu­je, že byl dvěma je­jím pro­duktům, a to pro­jek­torům P1383W TCO a P1510 TCO, udělen cer­ti­fi­kát TCO od TCO De­ve­lop­ment. Za­tím­co mo­ni­to­ry Acer již ten­to cer­ti­fi­kát něko­lik­rát dos­ta­ly, je to popr­vé, co jej obdr­že­ly i pro­jek­to­ry Acer.

Již od ro­ku 1992 po­su­zu­je TCO De­ve­lop­ment za­říze­ní a pro­duk­ty pod­le je­jich kva­li­ty, ener­ge­tic­ké účin­nos­ti a vli­vu na ži­vot­ní prostředí. Před tím, než zís­ka­ly mo­ni­to­ry P1383W TCO a P1510 TCO cer­ti­fi­ka­ci TCO, by­ly důkladně ana­ly­zo­vá­ny v sou­vis­los­ti s kva­li­tou ob­ra­zu, kte­rý pro­mí­ta­jí (ba­rev­ný vý­kon, jas, kon­trast, roz­li­še­ní a ve­li­kost ob­ra­zu), úrov­ní akus­tic­ké­ho hlu­ku, kte­rý vy­dá­va­jí, je­jich ener­ge­tic­kou účin­nos­tí, ži­vot­nos­tí a mož­nos­tí re­cyk­la­ce. Pro Acer je poc­tou, že je scho­pen dát svým zá­kaz­níkům jis­to­tu, že je je­jich za­kou­pe­ný pro­jek­tor P1383W TCO ne­bo P1510 TCO nej­vyš­ší kva­li­ty a spl­ňu­je dlou­hý sez­nam po­ža­davků na udr­ži­tel­nost. Kromě to­ho vy­tvoři­la TCO De­ve­lop­ment vý­hradně pro TCO cer­ti­fi­ko­va­né pro­jek­to­ry pos­tup měření ve­li­kos­ti pro­mí­ta­né­ho ob­ra­zu ve vy­so­ké kva­litě a zjed­no­du­ši­la pro­ces ná­ku­pu pro kon­co­vé­ho uži­va­te­le. Dí­ky TCO Ima­ge Si­ze mo­hou uži­va­te­lé vy­brat op­ti­mál­ní vý­kon pro­jek­to­ru, kte­rý od­po­ví­dá ve­li­kos­ti ob­ra­zu, jež potřebu­jí.

P1383W TCO: Pro­jek­ce za nej­lep­ší ce­nu
Pro­jek­tor Acer P1383W TCO na­bí­zí dí­ky roz­li­še­ní WXGA mno­hem příjemnější zá­ži­tek. To přiná­ší v kom­bi­na­ci s vy­so­kým ja­sem/kon­tras­tem a tech­no­lo­gie­mi Acer Co­lor­Boost II a Acer Co­lor­Sa­fe II, kte­rý­mi op­lý­vá, křiš­ťá­lově čis­tý ob­raz s bo­ha­tý­mi de­tai­ly a vy­so­kou ba­rev­nou věrnos­tí, a to i při dlou­hých vzdá­le­nos­tech. Na­víc je ten­to pro­jek­tor DLP® 3D Rea­dy a přiná­ší tak uži­va­telům v po­hod­lí do­mo­va 3D zá­žit­ky ja­ko v kině.

Pro­jek­tor P1383W TCO ta­ké umož­ňu­je bez­drá­to­vou pro­jek­ci přes vo­li­tel­ný Acer MHL adap­tér. P1383W TCO je eko­lo­gic­ky šetr­ný a na­bí­zí fun­kce Acer EcoP­ro­jec­tion. Me­zi ně patří sní­že­ní spotřeby ener­gie v po­ho­to­vos­tním re­ži­mu až o 90 % (od 5 W až do 0,5 W) ne­bo sní­že­ní cel­ko­vé­ho příko­nu pro­jek­to­ru až o 70 %. V re­ži­mu Acer Extre­meE­co může být prod­lou­že­na ži­vot­nost lam­py až na 10 000 ho­din (stan­dardně 5 000 ho­din, 6 000 ho­din v re­ži­mu Eco).

P1510 TCO: Úchvat­ná pro­jek­ce a os­tré de­tai­ly
Pro­jek­tor Acer P1510 TCO na­bí­zí roz­li­še­ní ob­ra­zu 1080p Full HD, vy­so­ký kon­trast a jas (3 500 AN­SI lu­menů), tech­no­lo­gie Acer Co­lor­Boost II a Acer Co­lor­Sa­fe II ne­bo DLP® 3D Rea­dy kit, kte­rý k vám domů přiná­ší křiš­ťá­lově čis­tý ob­raz a 3D zá­ba­vu ja­ko v kině. Pro­jek­tor P1510 TCO rovněž na­bí­zí bez­drá­to­vou pro­jek­ci přes vo­li­tel­ný MHL adap­tér. Na­víc je P1510 TCO ta­ké eko­lo­gic­ky šetr­ný a na­bí­zí fun­kce Acer EcoP­ro­jec­tion, ja­ko je sní­že­ní spotřeby ener­gie v po­ho­to­vos­tním re­ži­mu až o 90 % (od 5 W až do 0,5 W) a sni­žu­je cel­ko­vý příkon pro­jek­to­ru až o 70 %. V re­ži­mu Acer Extre­meE­co může být prod­lou­že­na ži­vot­nost lam­py až na 7 000 ho­din (stan­dardně 3 500 ho­din, 5 000 ho­din v re­ži­mu Eco).

Spo­leč­nost Acer jed­nič­kou me­zi DLP pro­jek­to­ry v ob­las­ti EMEA od ro­ku 2008
DLP pro­jek­to­ry Acer jsou z mno­ha důvodů v ob­las­ti EMEA nej­po­pu­lárnější. Pod­le údajů z průzku­mu tr­hu spo­leč­nos­ti PMA (Pa­ci­fic Me­dia As­so­cia­tes) se nep­ro­da­lo v ob­las­ti EMEA od žá­dné ji­né znač­ky DLP pro­jek­torů ví­ce než od Ace­ru, a to již od ro­ku 2008. Vy­so­ce kva­lit­ní pro­jek­to­ry jsou vždy vy­ba­ve­ny nej­mo­dernější pro­jek­ční tech­ni­kou a spe­ciál­ní tech­no­lo­gie Acer Co­lor Boost ru­čí za bo­ha­té, ži­vé a zá­řivé bar­vy. Potvr­ze­ním spo­leh­li­vos­ti a dlou­hotr­va­jí­cí kva­li­ty bri­lan­tních ba­rev je pěti­le­tá zá­ru­ka na DLP® čip. Důka­zem kva­li­ty žá­ro­vek Os­ram a Phi­lips pou­ží­va­ných v pro­jek­to­rech Acer je jed­no­le­tá zá­ru­ka bez ja­kých­ko­li ome­ze­ní.

*bez­drá­to­vá pro­jek­ce s vo­li­tel­ným Acer MHL adap­té­rem je k dis­po­zi­ci od ro­ku 2013.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter