ČR: Displeje spoločnosti Panasonic podporujú nové možnosti pripojenia k sieti

Spo­leč­nost Pa­na­so­nic před­sta­vi­la no­vou řadu sí­ťo­vých LED dis­plejů ur­če­nou pro fir­my a vzdělá­va­cí in­sti­tu­ce.

Řada LFC70 je vy­ba­ve­na bez­drá­to­vou tech­no­lo­gií nej­novější ge­ne­ra­ce Mi­ra­cast™, kte­rá umož­ňu­je ply­nu­lý vy­so­ko­ry­chlos­tní bez­drá­to­vý přenos ob­sa­hu včetně vi­dea v roz­li­še­ní Full HD ze za­říze­ní pod­po­ru­jí­cích tech­no­lo­gii Mi­ra­cast™ do dis­ple­je.

Ta­to řada je ta­ké kom­pa­ti­bil­ní s ap­li­ka­cí Pa­na­so­nic Wire­less Pro­jec­tor pro ope­rač­ní sys­tém iOS, kte­rá umož­ňu­je bez­drá­to­vý přenos ze za­říze­ní se sys­té­mem iOS do dis­ple­je, i s ap­li­ka­cí Pa­na­so­nic Wire­less Ma­na­ger, kte­rá je ur­če­na k bez­drá­to­vé­mu pro­mí­tá­ní pre­zen­ta­cí z po­čí­ta­če.

Ha­na Grůzo­vá, Re­gio­nal Mar­ke­ting Ma­na­ger ve spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic, říká: „Věříme, že pro pro­fe­sio­ná­ly ty­to dis­ple­je před­sta­vu­jí příle­ži­tost ke zvá­že­ní bu­douc­nos­ti di­gi­tál­ních za­říze­ní pro kon­fe­ren­ční mís­tnos­ti a učeb­ny.

Tech­no­lo­gie Mi­ra­cast™ je vý­kon­ný nás­troj pro sdí­le­ní mé­dií. Dí­ky rych­lé­mu připo­je­ní a vel­ké šířce pás­ma lze zob­ra­zo­vat vi­deo v roz­li­še­ní 1080p se sním­ko­vou frek­ven­cí až 60 snímků za se­kun­du bez kom­pli­ka­cí s ka­be­ly."

Dí­ky fun­kci DI­GI­TAL LINK lze od­esí­lat sig­ná­ly vi­dea, zvu­ku a ov­lá­dá­ní přes je­di­ný ka­bel LAN na vzdá­le­nost až 100 m. Dopl­ňko­vý adap­tér di­gi­tál­ní­ho roz­hra­ní (ET-YFB100G) umož­ňu­je připo­je­ní všech zdro­jo­vých za­říze­ní k dis­ple­ji je­di­ným ka­be­lem, což zjed­no­du­šu­je in­sta­la­ci a přiná­ší sní­že­ní nák­ladů na ka­be­ly.

Řada LFC70 bu­de na trh uve­de­na v sr­pnu 2014 a za­hr­nu­je mo­de­ly o úh­lopříč­kách 80", 65" a 50".

Dal­ší in­for­ma­ce na­lez­ne­te na ad­re­se bu­si­ness.pa­na­so­nic.co.uk/vi­sual-sys­tem.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter