Twitter hlási výrazný nárast príjmov (124 %) aj používateľov (24 %)

Spo­loč­nosť Twit­ter za­zna­me­na­la v dru­hom kvar­tá­li toh­to ro­ku rast príj­mov o 124 % na 312 mil. USD.

Fir­ma tak pre­ko­na­la oča­ká­va­nia ana­ly­ti­kov, kto­rí po­čí­ta­li s príj­ma­mi vo vý­ške 283,1 mil. USD. Z úč­tov­ných zá­zna­mov, kto­ré ne­zoh­ľad­ňu­jú štan­dar­dy GAAP, vy­plý­va, že spo­loč­nosť za­zna­me­na­la čis­tý zisk vo vý­ške 14,6 mil. USD. Na jed­nu ak­ciu tak pri­pa­dá zisk vo vý­ške dva cen­ty. V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ku fir­ma za­zna­me­na­la stra­tu vo vý­ške 16,4 mil. USD, čo pred­sta­vu­je 12 cen­tov na ak­ciu.

Spo­loč­nosť Twit­ter tak­tiež in­for­mo­va­la, že za­zna­me­na­la ná­rast poč­tu uží­va­te­ľov o 24 %, čo je viac ako sa oča­ká­va­lo. Po­čet uží­va­te­ľov slu­žieb spo­loč­nos­ti Twit­ter tak stú­pol na 271 mi­lió­nov. Ana­ly­ti­ci na Wall Street oča­ká­va­li, že ná­rast poč­tu uží­va­te­ľov bu­de v blíz­kos­ti hra­ni­ce 21 %.

V sú­čas­nom štvrťro­ku spo­loč­nosť oča­ká­va príj­my v inter­va­le od 330 mil. USD do 340 mil. USD. Ana­ly­ti­ci os­lo­ve­ní v pries­ku­me agen­tú­ry Reu­ters po­čí­ta­jú s príj­ma­mi vo vý­ške 323,7 mil. USD.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter