ČR: NETGEAR a StorageCraft zjednodušujú zálohu a obnovu dát vďaka nástroju ReadyRECOVER

Spo­leč­nost NET­GEAR®, Inc. (NAS­DAQGM: NTGR), glo­bál­ní do­da­va­tel ino­va­tiv­ních sí­ťo­vých pro­duktů pro kon­co­vé uži­va­te­le, fir­my a pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, před­sta­vi­la nás­troj Rea­dy­RE­CO­VER (www.net­gear.com/rea­dy­re­co­ver), no­vé roz­šíření ino­va­tiv­ní uni­fi­ko­va­né plat­for­my Rea­dy­DA­TA pro uk­lá­dá­ní, zá­lo­ho­vá­ní a ob­no­vu dat (NAS/SAN).

Nás­troj Rea­dy­RE­CO­VER je zá­lo­ho­va­cí software vy­tvoře­ný exklu­zivně pro plat­for­mu Rea­dy­DA­TA. Dí­ky ap­li­ka­ci Rea­dy­RE­CO­VER mo­hou ma­lé i středně vel­ké spo­leč­nos­ti snad­no zá­lo­ho­vat svá da­ta ze serverů, stol­ních po­čí­tačů či no­te­booků kaž­dých 15 min, přičemž jed­not­li­vé zá­lo­hy mo­hou být nap­ros­to ne­zá­vis­le pou­ži­ty k rych­lé a spo­leh­li­vé ob­nově sou­borů, slo­žek, da­ta­bá­zí ne­bo sys­témů na ja­kou­ko­li fy­zic­kou či vir­tuál­ní plat­for­mu. Vůbec popr­vé tak mo­hou spo­leč­nos­ti spo­leh­livě a tr­va­le zá­lo­ho­vat svá da­ta, aniž by ztrá­ce­ly čas nee­fek­tiv­ním pra­vi­del­ným zá­lo­ho­vá­ním ce­lých sys­témů.

NET­GEAR je pr­vním tech­no­lo­gic­kým pos­ky­to­va­te­lem, kte­rý uži­va­telům umož­ňu­je vy­tvářet pra­vi­del­né přírůstko­vé zá­lo­hy dat ja­ko pl­no­hod­not­né bo­dy ob­no­ve­ní s mi­mořádně jed­no­du­chou sprá­vou při ob­nově dat. In­teg­ra­ce nás­tro­je Rea­dy­RE­CO­VER do plat­for­my Rea­dy­DA­TA, kte­rá již ob­sa­hu­je např. špič­ko­vý nás­troj Sha­dowPro­tect® bac­kup či software pro ob­no­vu po ha­vá­rii (dis­as­ter re­co­ve­ry) spo­leč­nos­ti Sto­ra­geC­raft® Tech­no­lo­gy Cor­po­ra­tion (www.sto­ra­gec­raft.com), tak ny­ní umož­ňu­je vy­uží­vat kaž­dý přírůstko­vý snap­shot ja­ko pl­no­hod­not­ný bod ob­no­ve­ní, ale vy­ža­du­je přitom jen mi­ni­mál­ní množ­ství úlož­né­ho pros­to­ru. Kaž­dý snap­shot na­víc za­chy­cu­je sys­tém Mic­ro­soft Win­dows® včetně všech nas­ta­ve­ní i dat pro rych­lou ob­no­vu ce­lé­ho sys­té­mu.

„Rea­dy­RE­CO­VER před­sta­vu­je kom­plexní hardwaro­vé a softwaro­vé řeše­ní v je­di­ném efek­tiv­ním zá­lo­ho­va­cím za­říze­ní, kte­ré uleh­čí or­ga­ni­za­cím prá­ci při vy­mýš­le­ní je­jich vlas­tních řeše­ní," řekl John McHugh, ge­ne­rál­ní ředi­tel a se­nior vi­ce pre­si­dent ob­chod­ní jed­not­ky NET­GEAR Com­mer­cial Bu­si­ness Unit. „Dí­ky spo­je­ní nás­tro­je Rea­dy­RE­CO­VER a plat­for­my Rea­dy­DA­TA se softwarem Sha­dowPro­tect od Sto­ra­geC­raf­tu na­bí­zí­me uni­kát­ní řeše­ní, kte­ré umož­ňu­je snad­né ob­no­ve­ní dat bez dlou­hé­ho a kom­pli­ko­va­né­ho pro­ce­su, a zá­ro­veň na­bí­zí ce­nu, kte­rá spl­ňu­je roz­poč­to­vé a pro­voz­ní potřeby ma­lých a středně vel­kých fi­rem."

Software Rea­dy­RE­CO­VER vy­tváří pl­né umě­lé pl­né zá­lo­hy dat ve for­má­tu VHDX, přip­ra­ve­né k rych­lé­mu ob­no­ve­ní do vir­tuál­ní­ho ne­bo fy­zic­ké­ho po­čí­ta­če. Ať už se jed­ná o zá­lo­ho­vá­ní ze serverů či po­čí­tačů do za­říze­ní Rea­dy­DA­TA, nás­troj Rea­dy­RE­CO­VER nik­dy ne­vy­ža­du­je převod sou­borů a může rych­le a ne­zá­vis­le ob­no­vit sou­bo­ry, slož­ky, da­ta­bá­ze ne­bo ce­lé sys­té­my Win­dows do ja­ké­ko­li plat­for­my.

„Spo­lup­rá­ci se spo­leč­nos­tí NET­GEAR po­va­žu­je­me za vel­mi úspěšnou - spo­lečně jsme vy­vi­nu­li špič­ko­vý nás­troj Rea­dy­RE­CO­VER, kte­rý na­víc pod­po­ru­je i náš software Sha­dowPro­tect," řekl Curt Ja­mes, vi­ce pre­si­dent mar­ke­tin­go­vé­ho a ob­chod­ní­ho od­děle­ní spo­leč­nos­ti Sto­ra­geC­raft. „No­vý a vy­so­ce ino­va­tiv­ní nás­troj Rea­dy­RE­CO­VER pro zá­lo­ho­vá­ní a ob­no­vu dat po ha­vá­rii na­bí­zí SMB fir­mám ga­ran­ci, že i v případě sel­há­ní dat bu­dou mo­ci okam­žitě ob­no­vit veš­ke­rá da­ta a pok­ra­čo­vat v běžné prá­ci."

Nás­troj Rea­dy­RE­CO­VER za­jis­tí or­ga­ni­za­cím zá­lo­ho­vá­ní dat pod­ni­ko­vé třídy za vel­mi přija­tel­nou „SMB" ce­nu, včetně:

 • ochra­ny dat pro server­y se sys­té­mem Win­dows, vir­tuál­ní za­říze­ní (např. Cit­rix, Mic­ro­soft Hy­per-V®, VMware atd.) a PC;
 • jed­no­du­ché in­sta­la­ce a sprá­vy;
 • od­stranění nut­nos­ti pos­tup­né­ho (čás­teč­né­ho) ob­no­vo­vá­ní dat;
 • hardwarově ne­zá­vis­lé ob­no­vy dat do ji­ných hardwaro­vých či vir­tua­li­zač­ních plat­fo­rem;
 • nu­lo­vé­ho zpoždění a rep­li­ka­cí dat op­ti­ma­li­zo­va­ných pro WAN;
 • hardwaro­vé kom­pre­se a de­dup­li­ka­ce dat po jed­not­li­vých úlo­hách pro větší efek­ti­vi­tu a ome­ze­ní vý­ko­no­vých špi­ček;
 • zá­ru­ky 5 let na Rea­dy­DA­TA, hardwaro­vou plat­for­mou pro nás­troj Rea­dy­RE­CO­VER.
 • Mý­mi klien­ty jsou ma­lé spo­leč­nos­ti, kte­ré kvů­li ome­ze­né šířce pás­ma v je­jich kan­ce­lářích mu­sí rep­li­ko­vat da­ta of­fsi­te," řekl Mark Dut­ton, ma­ji­tel spo­leč­nos­ti Da­ta­mer­ge (www.da­ta­mer­ge.com.au). „Je­jich prob­lém řeší rep­li­ka­ce dat op­ti­ma­li­zo­va­ná pro WAN, kte­rá umož­ňu­je spouštět pro­ce­sy zá­lo­ho­vá­ní či ob­no­vy dat auto­ma­tic­ky a bez­prob­lé­mově. Nás­troj Rea­dy­RE­CO­VER do­po­ru­ču­ji ja­ko vý­bor­né in­teg­ro­va­né řeše­ní, kte­ré se snad­no in­sta­lu­je, ne­ní ná­roč­né na údr­žbu a pra­cu­je maximálně spo­leh­livě."

  Ce­ny a dos­tup­nost
  Nás­troj NET­GEAR Rea­dy­RE­CO­VER je již v pro­de­ji prostřed­nic­tvím par­tnerů sítě NET­GEAR Power­SHIFT® (power­shift.net­gear.com) a dal­ších auto­ri­zo­va­ných dis­tri­bu­torů. To­to softwaro­vé řeše­ní, kte­ré běží vý­hradně na hardwaro­vé plat­formě NET­GEAR Rea­dy­DA­TA, je li­cen­co­vá­no za in­sta­la­ce na jed­not­li­vých po­čí­ta­čích. Ce­na ver­ze pro ochra­nu vir­tuál­ních serverů za­čí­ná na 369,99 USD, u ver­ze pro fy­zic­ké server­y na 979 USD a ochra­na jed­not­li­vých PC přij­de na 94,99 USD. Zá­kaz­ní­ci na­víc dí­ky plat­formě Rea­dy­DA­TA zís­ka­jí li­mi­to­va­nou pěti­le­tou zá­ru­ku na hardware, do­ži­vot­ní 24×7 tech­nic­kou pod­po­ru a pěti­le­tou mož­nost vý­mě­ny vad­ných dí­lů do dal­ší­ho pra­cov­ní­ho dne.*

  Ví­ce in­for­ma­cí
  Ví­ce in­for­ma­cí o nás­tro­ji Rea­dy­RE­CO­VER a plat­formě NET­GEAR Rea­dy­DA­TA je k dis­po­zi­ci na strán­kách www.net­gear.com/rea­dy­re­co­ver.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter