ZyXEL predstavuje nový rad switchov s webovou správou

Spo­loč­nosť ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions pred­sta­vi­la svo­ju no­vú ra­du swit­chov s webo­vou sprá­vou. Rad GS1920, kto­rá je nás­tup­com vy­so­ko oce­ňo­va­né­ho ra­du ZyXEL 1910, pri­ná­ša vy­lep­še­né za­bez­pe­če­nie, vy­ššia dos­tup­nosť sie­te a vy­ni­ka­jú­cu fun­kciu in­te­li­gen­tné­ho na­pá­ja­nia. Ide o ro­bus­tné, a pri­tom flexibil­né pro­duk­ty, a te­da o ideál­ne rie­še­nie pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky aj pre sub­jek­ty ako ho­te­ly či ško­ly, kto­ré pot­re­bu­jú vy­so­ko vý­kon­né sie­te schop­né rých­lo rásť pod­ľa roz­sa­hu ich čin­nos­ti.

Rad GS1920, ob­sa­hu­jú­ci mo­de­ly s 28 a 50 por­ta­mi, po­nú­ka kom­plexnú ochra­nu prís­tu­pu a jed­no­du­ché a bez­peč­né ria­de­nie sie­te. Vďa­ka fun­kcii "in­tru­sion lock" slú­žia­ci pro­ti neop­ráv­ne­né­mu prís­tu­pu do­ká­že tá­to ra­da de­te­ko­vať stav pri­po­je­nia a za­is­ťo­vať za­bez­pe­če­nie por­tov. Pod­po­ru­je tiež auten­ti­zá­ciu po­mo­cou pro­to­ko­lu 802.1X so server­om RA­DIUS a je schop­ná vy­ko­ná­vať mo­ni­to­ro­va­nie, filtro­va­nie a kon­tro­lu (po­li­cing) všet­ké­ho pre­vádz­ky v rám­ci rov­na­kej pod­sie­te, čím do­sa­hu­je eš­te vy­ššie úrov­ne za­bez­pe­če­nia.

Kri­tic­ké pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie a dá­ta v ma­lých a stred­ných fir­mách sú zá­vis­lé na fun­kčnos­ti sie­tí, pre­to sú na­ru­še­nie a vý­pad­ky sie­te nep­ri­ja­teľ­né. Rad GS1920 za­is­ťu­je nep­retr­ži­tú ko­nek­ti­vi­tu pros­tred­níc­tvom fun­kcií Loop Guard, kto­rá brá­ni na­ru­še­niu pri pre­pí­na­ní me­dzi sluč­ka­mi, IP Sour­ce Guard, kto­rá sieť chrá­ni pred útok­mi za­lo­že­ný­mi na fal­šo­va­nie MAC adries a správ pro­to­ko­lu ARP, a ochra­na pre­ťa­že­nie pro­ce­so­ra, kto­rá za­ru­ču­je fun­kčnosť sie­te aj v do­be, ke­dy je sys­tém ter­čom úto­ku.

Pro­duk­ty ra­du GS1920 pat­rí k nem­no­hých spra­vo­va­ným pre­pí­na­čoch, kto­ré pod­po­ru­jú fun­kciu in­te­li­gen­tné­ho na­pá­ja­nia. Ak sú tie­to swit­che nas­ta­ve­né do re­ži­mu spot­re­by, auto­ma­tic­ky de­te­ku­jú stav spot­re­by ener­gie na kaž­dom za­ria­de­ní a pos­ky­tu­jú iba ta­ký prí­kon, aký je pot­reb­ný. Tým sa mi­ni­ma­li­zu­je ri­zi­ko nad­mer­né­ho na­pá­ja­nie tých­to za­ria­de­ní, a switch s tech­no­ló­giou PoE (na­pá­ja­nie dá­to­vým káb­lom) tak mô­že na­pá­jať viac za­ria­de­ní pri niž­ších nák­la­doch na elek­tri­nu. Cel­ko­vý dis­po­ni­bil­ný prí­kon PoE či­ní 375 wat­tov a všet­ky por­ty pod­po­ru­jú tech­no­ló­giu PoE +.

"Ma­lé a stred­né pod­ni­ky chcú mať mož­nosť sús­tre­diť sa na svo­ju hlav­nú čin­nosť, zlep­šo­va­nie slu­žieb pre zá­kaz­ní­kov a ús­peš­nú sú­ťaž s kon­ku­ren­tmi. Nech­cú, aby ich po­zor­nosť neus­tá­le od­vá­dza­la zle fun­gu­jú­cu sieť," vy­svet­lil Mar­tin Bra­ti­čák, Head of Chan­nel CEE spo­loč­nos­ti ZyXEL. "Rad GS1920 to pod­ni­kom umož­ní. Ob­me­dzu­je to­tiž mož­nosť na­ru­še­nia fun­kčnos­ti sie­te, po­nú­ka vy­ššiu úro­veň za­bez­pe­če­nia a pred­sta­vu­je hos­po­dár­ne rie­še­nie pre 'je­di­nú sieť', kto­ré je ideál­ne pre ras­tú­ce pod­ni­ky. "

Mo­de­ly GS1920 sú k dis­po­zí­cii s 28/50 por­ty a "non bloc­king" ar­chi­tek­tú­rou zber­ni­ce.

Ako sú­časť kon­cep­cie ZyXEL One Network, kto­rá sa ten­to rok pred­sta­vu­je, bu­de rad GS1920 môcť vy­uží­vať uti­li­tu ZON a fun­kcie pre ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi za­ria­de­nia­mi, kto­ré zni­žu­jú ča­so­vú a pra­cov­nú ná­roč­nosť nas­ta­ve­nia sie­te. Rad GS1920 umož­ňu­je vzdia­le­nú sprá­vu "jed­ným klik­nu­tím", kto­rá de­te­ku­je por­ty pre­pá­ja­jú­ci oko­li­té za­ria­de­nia a sú­čas­ne zob­ra­zu­je IP in­for­má­cie pros­tred­níc­tvom webo­vé­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia. Ak za­ria­de­nie pri­po­je­né k sie­ti, nap­rík­lad Wi-Fi prís­tu­po­vý bod, správ­ne ne­fun­gu­je, správ­co­via ich mô­žu po­mo­cou toh­to roz­hra­nia reš­tar­to­vať (vrá­ta­ne na­pá­ja­nia) pria­mo zo swit­che. Ok­rem to­ho rad GS1920 pod­po­ru­je tech­no­ló­giu iS­tac­king, kto­ré do­vo­ľu­je kon­fi­gu­ro­vať a mo­ni­to­ro­vať viac swit­chov in­šta­lo­va­ných na rôz­nych fy­zic­kých mies­tach a rie­šiť prí­pad­né prob­lé­my - to všet­ko pros­tred­níc­tvom sprá­vy s je­di­nou IP ad­re­sou.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter