Orange Slovensko v prvom polroku s výnosmi 286 mil. eur

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor, spo­loč­nosť Oran­ge Slo­ven­sko, do­sia­hol k 30. jú­nu toh­to ro­ka vý­no­sy 285,7 mil. eur. Ako ďa­lej in­for­mo­va­la spo­loč­nosť, viac ako po­lo­vi­cou sa na me­dzi­roč­nom pok­le­se vý­no­sov o 11 % po­die­ľa­la re­gu­lá­cia cien. Naj­rý­chlej­šie ras­tú­cou zlož­kou vý­no­sov z mo­bil­ných slu­žieb bo­li vý­no­sy z mo­bil­ných neh­la­so­vých slu­žieb. Na cel­ko­vých vý­no­soch tvo­ri­li 26 % a me­dzi­roč­ne sa zvý­ši­li o šty­ri per­cen­tá.

Pod­ľa spo­loč­nos­ti kľú­čo­vý­mi fak­tor­mi, kto­ré ov­plyv­ni­li vý­voj tr­ho­vej po­zí­cie, ako aj vý­voj fi­nan­čných uka­zo­va­te­ľov, bol ras­tú­ci zá­ujem zá­kaz­ní­kov o mo­bil­né dá­to­vé služ­by a sta­bi­li­zá­cia zá­kaz­níc­kej bá­zy hla­so­vých slu­žieb. Pre­ja­vi­lo sa to naj­mä v poč­te pre­ne­se­ných čí­sel ku kon­ku­ren­cii, kto­rý kle­sol v pr­vom polro­ku 2014 me­dzi­roč­ne o 21 % a do­sia­hol úro­veň 39 ti­síc. Svo­je čís­lo si za pr­vých šesť me­sia­cov toh­to ro­ka do Oran­geu pre­nie­slo tak­mer 19 ti­síc zá­kaz­ní­kov.

V pr­vom polro­ku toh­to ro­ka sa 350 ti­síc zá­kaz­ní­kov, čo pred­sta­vu­je me­dzi­roč­ný ná­rast o de­väť per­cent, roz­hod­lo pod­pí­sať ale­bo opä­tov­ne predĺžiť zmlu­vu na niek­to­rú zo slu­žieb ope­rá­to­ra. K 30. jú­nu tak Oran­ge evi­do­val 2,976 mil. ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov, z to­ho 2,787 mil. zá­kaz­ní­kov mo­bil­ných slu­žieb. Po­čet zá­kaz­ní­kov fixné­ho inter­ne­tu a di­gi­tál­nej te­le­ví­zie vzrás­tol me­dzi­roč­ne o 69 % na tak­mer 189 ti­síc. Cel­ko­vý po­čet zá­kaz­ní­kov spo­loč­nos­ti Oran­ge v prie­be­hu pr­vé­ho polro­ka na­rás­tol o 2,6 %.

Oran­ge Slo­ven­sko je in­teg­ro­va­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor pos­ky­tu­jú­ci kom­plexné te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by v mo­bil­nej a pev­nej sie­ti na Slo­ven­sku. Ma­ji­te­ľom 100 % ak­cií spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko je sku­pi­na Fran­ce Te­le­com pros­tred­níc­tvom At­las Servic­es Bel­gic­ko.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter