ČR: Rad notebookov Acer Extensa 15 pre bežné každodenné úlohy

Spo­leč­nost Acer dnes uved­la no­te­boo­ky řady Exten­sa 15, kte­ré by­ly navr­že­ny tak, aby spl­ňo­va­ly zá­klad­ní potřeby pro­fe­sio­nál­ních, SMB a SO­HO uži­va­telů, kteří hle­da­jí snad­no přeno­si­tel­nost, vy­so­kou pro­duk­ti­vi­tu a efek­ti­vi­tu prá­ce.

K dis­po­zi­ci bu­dou dva mo­de­ly té­to řady − EX2510 a EX2509. Jsou vy­ba­ve­ny 15,6" dis­ple­jem s os­trým ob­ra­zem a vý­kon­ným pro­ce­so­rem ze 4. ge­ne­ra­ce In­tel Co­re (EX2510) ne­bo In­tel Ce­le­ron/Pen­tium Quad Co­re (EX2509). Vy­uží­va­jí ope­rač­ní sys­tém Win­dows 8.1 a přiná­ší tak ply­nu­lý mul­ti­tas­king a zjed­no­du­še­né on­li­ne i of­fli­ne vy­hle­dá­vá­ní.

U no­te­booků Exten­sa 15 by­ly vy­ladě­ny všech­ny de­tai­ly s cí­lem za­jis­tit maximál­ní přeno­si­tel­nost s až de­se­ti­ho­di­no­vou vý­dr­ží na ba­te­rii. Na­víc se řada Exten­sa 15 může po­chlu­bit jed­ním z nej­ten­čích pro­filů ve své ka­te­go­rii, stejně ja­ko konstruk­cí se snad­ným dr­že­ním, kte­rá po­má­há uži­va­telům ucho­pit no­te­book při vy­ta­ho­vá­ní z braš­ny pevně a bez­pečně. Dí­ky těmto uni­kát­ním vlas­tnos­tem a hmot­nos­ti pou­hých 2,5 kg se jed­ná o za­říze­ní, kte­ré se snad­no a příjemně přená­ší. Kaž­dý no­te­book Exten­sa 15 je do­dá­ván s ves­tavěným řeše­ním AcerCloud, kte­ré umož­ňu­je přis­tu­po­vat k do­ku­mentům a mul­ti­me­diál­ním sou­borům bez­drá­tově a sou­časně na všech za­říze­ních, kdy­ko­li a kde­ko­li.

Pro řadu no­te­booků Exten­sa 15 vy­vi­nul Acer cí­leně fun­kce, kte­ré se sta­ra­jí o vy­šší efek­ti­vi­tu a pro­duk­ti­vi­tu uži­va­te­le. Dí­ky šes­ti­ci Win­dows 8 gest a touch­pa­du Pre­ci­sion Touch­pad (PTP) se mo­hou být uži­va­te­lé vždy spo­leh­nout na vý­bor­nou ov­la­da­tel­nost, vždy když bu­dou svůj no­te­book Exten­sa 15 pou­ží­vat. Ges­ta, ja­ko je klep­nu­tí, přeje­tí, po­suv a sevření prstů, jsou ny­ní přesnější než kdy jin­dy a nechtěné klep­nu­tí či po­hy­by kur­zo­ru jsou zre­du­ko­vá­ny o 94 %. Chic­let klá­ves­ni­ce na­bí­zí zdvih op­ti­málně roz­místěných klá­ves 1,7 mm stejně ja­ko pl­no­hod­not­ný nu­me­ric­ký blok. Ta­to klá­ves­ni­ce, kte­rá umož­ňu­je vel­mi příjem­né a nap­ros­to ti­ché psa­ní, má ta­ké pev­nou hma­to­vou zpětnou vaz­bu a vý­razně zre­du­ko­va­né přek­le­py.

Při návr­hu no­te­booků Exten­sa 15 by­lo ta­ké myš­le­no na op­ti­mál­ní mul­ti­me­diál­ní zá­ži­tek. Jsou vy­ba­ve­ny dvěma rep­ro­duk­to­ry z vy­so­ce kva­lit­ních kom­po­zit­ních ma­te­riálů a ma­jí ves­tavě­ný mik­ro­fon konstruo­va­ný tech­no­lo­gií MEMS(Mic­ro Elec­tro Me­cha­ni­cal Sys­tems), kte­rá jej chrá­ní před poš­ko­ze­ním a přiná­ší o 5 dB vy­šší cit­li­vost než větši­na ji­ných mik­ro­fonů. Ta­to vy­lep­še­ní zvu­ko­vé­ho hardwaru přiná­ší čis­tou a jas­nou VoIP (Voi­ce over IP) ko­mu­ni­ka­ci. Di­gi­tál­ní mik­ro­fon a kva­lit­ní rep­ro­duk­to­ry se ta­ké pos­ta­ra­jí o vy­ni­ka­jí­cí webo­vé kon­fe­ren­ce a on­li­ne set­ká­ní, spo­leh­nout se ta­ké může­te na křiš­ťá­lo­vé čis­té vi­deocha­ty s ko­le­gy a klien­ty, kte­ré po­má­ha­jí ma­lým fir­mám sní­žit ces­tov­ní nák­la­dy. Dis­plej s HD roz­li­še­ním a LED pod­sví­ce­ním umož­ňu­je uži­va­telům, aby si vy­chut­na­li vskut­ku oh­ro­mu­jí­cí gra­fi­ku. A ti, kdo vy­ža­du­jí ještě půso­bivější zá­ži­tek z mul­ti­mé­dií, mo­hou sáh­nout po kon­fi­gu­ra­ci Exten­sa 15 s dis­krét­ní gra­fi­kou NVI­DIA Ge­For­ce 820M.

Bez oh­le­du na to, co pro­fe­sio­nál­ní uži­va­te­lé děla­jí, nik­dy nechtějí přijít o cen­ná da­ta ne­bo vzpo­mín­ky. Aby k to­mu ne­doš­lo, jsou no­te­boo­ky Exten­sa 15 do­dá­vá­ny s op­tic­kou me­cha­ni­kou pod­po­ru­jí­cí dis­ky M-DISC. Ten­to no­vý způsob uk­lá­dá­ní dat pro dlou­ho­do­bé ucho­vá­ní je od­ol­ný vůči extrém­ním pod­mín­kám a da­ta ne­mo­hou být přep­sá­na ne­bo sma­zá­na. To pos­ky­tu­je maximál­ní za­bez­pe­če­ní, kte­ré pro­fe­sio­nál­ní uži­va­te­lé hle­da­jí: Jak­mi­le jsou jed­nou ulo­že­na na disk M-DISC, vy­dr­ží na něm cen­ná da­ta až 1 000 let.

Přís­lu­šen­ství
Acer na­bí­zí so­lid­ní sor­ti­ment vo­li­tel­né­ho přís­lu­šen­ství, kte­ré pomůže uži­va­telům zís­kat z je­jich no­te­boo­ku Exten­sa 15 maximum: dal­ší ba­te­rie, dal­ší adap­té­ry, pouz­dra pro přená­še­ní, bez­drá­to­vá myš atd.

Prog­ram roz­šíření zá­ru­ky
Všech­ny no­te­boo­ky Acer ma­jí zá­ru­ku Carry-in (zá­ru­ka za­hr­nu­je ta­ké me­zi­ná­rod­ní servis ITW − Inter­na­tio­nal Tra­ve­ler Warran­ty na je­den rok), kte­rá může být prod­lou­že­na až na 5 let s prog­ra­mem Acer Ad­van­ta­ge, kte­rý pos­ky­tu­je prio­ri­tu op­ra­vy. Uži­va­te­lé se ta­ké mo­hou roz­hod­nout, zda vy­uži­jí po­jištění pro­ti ná­hod­né­mu poš­ko­ze­ní (Ac­ci­den­tal Da­ma­ge In­su­ran­ce), kte­ré pok­ry­je ško­dy způso­be­né ná­hod­ným, náh­lým a nepřed­ví­da­tel­ným poš­ko­ze­ním pro­duk­tu vnější­mi prostřed­ky, jež ma­jí vliv na správ­né fun­go­vá­ní pro­duk­tu. Dal­ší mož­nos­tí roz­šíření je služ­ba pro ob­no­vu dat ze sma­za­ných pev­ných dis­ků.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter