Tovar z e-shopu reklamovalo vlani len 5 % spotrebiteľov

Vy­ššia kva­li­ta ob­cho­dov sú­vi­sí aj s ich kon­ku­ren­čným bo­jom

Na­ku­po­va­nie cez inter­net sa sta­bil­ne te­ší vy­so­kej po­pu­la­ri­te, av­šak nie vždy pre­beh­ne hlad­ko. Po­čet kom­pli­ká­cií pri ná­ku­pe v e-sho­pe je ale mi­ni­mál­ny a kaž­do­roč­ne kle­sá. Kým v ro­ku 2012 za­ži­lo kom­pli­ká­cie so zá­ru­kou či rek­la­má­ciou asi 7 % zá­kaz­ní­kov e-sho­pov, vla­ni to bo­lo už iba ne­ce­lých 5 %.

Ide však len o per­cen­to ľu­dí s da­nou skú­se­nos­ťou, nie o per­cen­to rek­la­mo­va­ných ob­jed­ná­vok z ich cel­ko­vé­ho poč­tu. Až 96 % Slo­vá­kov nav­šte­vu­jú­cich inter­ne­to­vé ob­cho­dy to­tiž na­ku­pu­je cez inter­net viac­krát za rok a až 41 % uro­bí mi­ni­mál­ne jed­nu ob­jed­náv­ku as­poň raz me­sač­ne.

Vy­plý­va to z pries­ku­mu, kto­rý na vzor­ke tak­mer 2.000 res­pon­den­tov na­ku­pu­jú­cich na inter­ne­te uro­bi­la vý­skum­ná agen­tú­ra NMS Mar­ket Re­search a ne­zá­vis­lý ná­kup­ný rad­ca Heu­re­ka.sk, kto­rý po­rov­ná­va vy­še 8.500 do­má­cich e-sho­pov, ich to­va­ry a ce­ny.

„Bez­prob­lé­mo­vej­šie na­ku­po­va­nie sú­vi­sí naj­mä s ras­tú­cou kva­li­tou inter­ne­to­vých ob­cho­dov, kto­rú pri­nie­sol ich kon­ku­renč­ný boj," ho­vo­rí ria­di­teľ Heu­re­ka.sk To­máš Bra­ver­man a do­dá­va, že spot­re­bi­teľ dnes na­vy­še vďa­ka po­rov­ná­va­čom e-sho­pov či sú­ťa­ži Shop­Ro­ku dôs­led­nej­šie skú­ma re­cen­zie a hod­no­te­nia ob­cho­dov a pod­ľa to­ho sa roz­ho­du­je, kde na­kú­pi a kto­ré­mu ob­cho­du dá stop.

„Naj­niž­šie per­cen­to spot­re­bi­te­ľov uvá­dza­jú­cich kom­pli­ká­cie so zá­ru­kou, rek­la­má­ciou či vrá­te­ním to­va­ru sme vla­ni za­zna­me­na­li v Tren­čian­skom a v Ni­trian­skom kra­ji, nao­pak, naj­vyš­šie v Ko­šic­kom a v Tr­nav­skom kra­ji," uzat­vá­ra ria­di­teľ NMS Mar­ket Re­search Mi­chal Osus­ký.



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter