Pevné širokopásmové pripojenie v krajinách OECD vlani vzrástlo

Pod­ľa šta­tis­tík OECD Slo­ven­sko ob­sa­di­lo 31. po­zí­ciu z 34 čle­nov OECD v ob­las­ti pev­né­ho ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho pri­po­je­nia a 23. mies­to v bez­drô­to­vom ši­ro­ko­pás­mo­vom pri­po­je­ní.

Po­čet pev­ných ši­ro­ko­pás­mo­vých pri­po­je­ní k inter­ne­tu v kra­ji­nách OECD vzrás­tol z 332,6 mi­lió­na v jú­ni 2013 na 339 mi­lió­nov k de­cem­bru mi­nu­lé­ho ro­ka. Vy­plý­va to z naj­nov­ších šta­tis­tík OECD, o kto­rých in­for­mo­va­lo Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií SR na svo­jej webo­vej strán­ke. "Slo­ven­sko do­sia­hlo pod­ľa uve­de­nej sprá­vy 15,6 per­cen­ta pre pev­né ši­ro­ko­pás­mo­vé pri­po­je­nie a 55,3 per­cen­ta pre bez­drô­to­vé ši­ro­ko­pás­mo­vé pri­po­je­nie," uvie­dol re­zort fi­nan­cií. Slo­ven­sko tak ob­sa­di­lo 31. po­zí­ciu z 34 čle­nov OECD v ob­las­ti pev­né­ho ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho pri­po­je­nia a 23. mies­to v bez­drô­to­vom ši­ro­ko­pás­mo­vom pri­po­je­ní.

Prie­mer­ná pe­net­rá­cia pri pev­nom ši­ro­ko­pás­mo­vom pri­po­je­ní pred­sta­vo­va­la 27 %. V tej­to ob­las­ti os­tá­va­jú ve­dú­ci­mi kra­ji­na­mi Švaj­čiarsko s 44,9-per­cen­tnou pe­net­rá­ciou, Ho­lan­dsko s 40,4 per­cen­ta­mi a Dán­sko so 40 per­cen­ta­mi. Bez­drô­to­vé ši­ro­ko­pás­mo­vé pri­po­je­nie sa pod­ľa OECD zvý­ši­lo v člen­ských kra­ji­nách na úro­veň 72,4 %. "To­to pri­po­je­nie sa op­ro­ti pred­chá­dza­jú­ce­mu ro­ku v 34 kra­ji­nách zvý­ši­lo o 14,6 per­cen­ta, kon­krét­ne 910 mi­lió­nov, a to naj­mä vďa­ka pok­ra­ču­jú­ce­mu sil­né­mu do­py­tu po smar­tfó­noch a tab­le­toch," kon­šta­to­va­lo MF.

Se­dem kra­jín kon­krét­ne, Fín­sko, Aus­trá­lia, Ja­pon­sko, Švéd­sko, Dán­sko, Kó­rea a USA sa pod­ľa sprá­vy na­chá­dza nad pra­hom 100-per­cen­tnej pe­net­rá­cie, čo pred­sta­vu­je viac ako jed­no bez­drô­to­vé ši­ro­ko­pás­mo­vé pri­po­je­nie na oso­bu. "Je to­mu tak naj­mä pre­to, že spot­re­bi­te­lia ma­jú ob­vyk­le viac ako jed­no on­li­ne mo­bil­né za­ria­de­nia," uzav­re­lo mi­nis­ter­stvo.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter