Rast príjmov spoločnosti Apple nenaplnil očakávania

Spo­loč­nosť App­le za­zna­me­na­la po­mal­ší rast príj­mov, než sa oča­ká­va­lo. Príj­my spo­loč­nos­ti App­le do­siah­li v tre­ťom kvar­tá­li hos­po­dár­ske­ho ro­ka, kto­rý sa skon­čil v jú­ni, vý­šku 37,4 mld. USD.

Stúp­li te­da o 6 %. Spo­loč­nosť App­le o tom in­for­mo­va­la v uto­rok. Ob­chod­ní­ci na Wall Street oča­ká­va­li, že príj­my spo­loč­nos­ti do­siah­nu prib­liž­ne 38 mld. USD. Čis­tý zisk spo­loč­nos­ti App­le vzrás­tol o 12,2 % na 7,75 mld. USD. To pred­sta­vu­je 1,28 USD na ak­ciu. Ana­ly­ti­ci po­čí­ta­li so zis­kom 1,23 USD na ak­ciu.

Fir­ma App­le pre­da­la v sle­do­va­nom ob­do­bí 35,2 mil. prís­tro­jov iP­ho­ne. Ich pre­daj te­da me­dzi­roč­ne stú­pol o 13 %. Fir­me sa pod­ľa fi­nan­čné­ho ria­di­te­ľa Lu­cu Maes­tri­ho da­ri­lo v Čí­ne, kde zvý­ši­la pre­daj smar­tfó­nov iP­ho­ne o 48 % a pre­daj po­čí­ta­čov Mac vzrás­tol o 39 %.

Tr­žby z pre­da­ja tab­le­tov iPad do­siah­li úro­veň 13,3 mil. USD, pri­čom ana­ly­ti­ci po­čí­ta­li s tr­žba­mi vo vý­ške viac ako 14 mil. USD.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter