Príjmy firmy Microsoft rástli, zisk však poklesol

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft v štvr­tom štvrťro­ku hos­po­dár­ske­ho ro­ka za­zna­me­na­la ná­rast príj­mov, zisk spo­loč­nos­ti však pok­le­sol.

Pod ten­to vý­voj sa pod­pí­sa­la ap­rí­lo­vá ak­vi­zí­cia spo­loč­nos­ti No­kia. Štvrťroč­ný zisk spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft do­sia­hol vý­šku 4,61 mld. USD, čo pred­sta­vu­je 55 cen­tov na ak­ciu. V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka sa zisk vy­špl­hal na 4,96 mld. USD. Na jed­nu ak­ciu vte­dy pri­pa­dol zisk 59 cen­tov. Príj­my spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft v sle­do­va­nom ob­do­bí po­sil­ni­li o 17 % na 23,38 mld. USD.

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft zá­ro­veň uvied­la, že má v úmys­le do dvoch ro­kov ukon­čiť vy­tvá­ra­nie strát spo­loč­nos­ti No­kia. Mic­ro­soft je v sú­čas­nos­ti v pro­ce­se ob­me­dzo­va­nia ak­ti­vít spo­loč­nos­ti No­kia. Fir­ma plá­nu­je pre­pus­tiť prib­liž­ne po­lo­vi­cu z 25 tis. za­mes­tnan­cov spo­loč­nos­ti No­kia. O tom­to plá­ne in­for­mo­val šéf spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Sa­tya Na­del­la mi­nu­lý týž­deň.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter