Letný tábor elektronikov

Tá­bor, kto­rý sta­via na dl­ho­roč­nej tra­dí­cii a ove­re­nom prog­ra­me dos­tá­va no­vý ob­sah. Bu­dú pri tom aj va­ši zná­mi vo ve­ku 12-18 ro­kov?

Let­né sús­tre­de­nie ta­len­to­va­nej mlá­de­že v elek­tro­ni­ke má ko­re­ne eš­te v hl­bo­kom so­cia­liz­me, keď sa k za­ují­ma­vej tech­ni­ke da­lo dos­tať naj­mä cez spo­lup­rá­cu s ar­má­dou. Ten­to let­ný tá­bor bol jed­ným z pr­vých miest na Slo­ven­sku, kde sa mlá­dež ma­la mož­nosť zoz­ná­miť s mik­ro­po­čí­tač­mi Sort a Sin­clair, nes­kôr pre­ni­kať do ta­jov stro­jo­vé­ho kó­du mik­rop­ro­ce­so­rov In­tel, zvlá­dať zá­kla­dy návr­hu elek­tro­tech­nic­kých vý­rob­kov, nau­čiť sa ich konštruo­vať a po­ro­zu­mieť ich prin­cí­pom, ba i jed­no z pr­vých miest, kde sa de­ti v 90-tych ro­koch zoz­na­mo­va­li s nul­tou ver­ziou ro­bo­tic­kých sta­veb­níc LE­GO. 

lstme_1obrazok_1.jpg

Ge­ne­rá­cia za ge­ne­rá­ciou účas­tní­kov, inštruk­to­rov a ve­dú­cich LSTME z ce­lé­ho Slo­ven­ska trá­vi dva let­né týž­dne na cha­te za­sa­de­nej do čis­tej prí­ro­dy, do­čas­ne vy­ba­ve­nej me­ra­cou i vý­poč­to­vou tech­ni­kou, ro­bo­tic­kým la­bo­ra­tó­riom, štú­diom na nah­rá­va­nie a spra­co­va­nie vi­dea a zvu­ku a konštruk­tér­skou di­eľ­ňou. 

lstme_2obrazok_2.jpg

Pre ús­pech ak­cie sú kľú­čo­vé dve ve­ci: 1. sús­tav­ná prí­tom­nosť skú­se­ných mla­dých od­bor­ní­kov: dok­to­ran­dov, čer­stvých ab­sol­ven­tov, štu­den­tov s nad­štan­dar­dným zá­uj­mom o ob­lasť svoj­ho štú­dia, i pro­fe­sio­ná­lov a 2. čas­tá inter­ak­cia s ni­mi pri rie­še­ní pro­jek­tov. Pre mla­dé­ho poz­nat­kov a skú­se­nos­tí žia­dos­ti­vé­ho elek­tro­ni­ka zna­me­ná dvoj­týž­dňo­vý po­byt v tá­bo­re čas­to väč­ší po­sun vpred ako rok prá­ce v zá­uj­mo­vom tech­nic­kom krúž­ku. In­špi­ra­tív­ne a krea­tív­ne pros­tre­die pl­né im­pul­zov umoc­ne­né zá­bav­ný­mi a špor­to­vý­mi ak­ti­vi­ta­mi vy­tvá­ra pros­tre­die pre kla­de­nie míľ­ni­kov v príp­ra­ve mla­dých ta­len­tov, bu­dú­cich od­bor­ní­kov. 

lstme_3obrazok_3.jpg

Nap­rík­lad, ro­bo­ty jed­né­ho bý­va­lé­ho účas­tní­ka a sú­čas­né­ho inštruk­to­ra tá­bo­ra v ča­se pí­sa­nia člán­ku hra­jú ro­bo­tic­ký fut­bal na majstrov­stvách sve­ta v Bra­zí­lii. Ot­vo­re­ný kon­cept tá­bo­ra je však zá­ro­veň dob­rou príl­eži­tos­ťou pre za­čia­toč­ní­kov doz­ve­dieť sa viac o elek­tro­ni­ke, prog­ra­mo­va­ní, ro­bo­ti­ke a spra­co­va­ní ob­ra­zu a zvu­ku. V pr­vej po­lo­vi­ci tá­bo­ra účas­tní­ci prej­dú zá­klad­mi všet­kých od­bor­nos­tí, v dru­hej po­lo­vi­ci sa za­me­ra­jú na je­den pro­jekt v ob­las­ti, kto­rá ich ba­ví ale­bo za­uj­me naj­viac.

lstme_4obrazok_4.jpg

V tom­to roč­ní­ku tech­nic­kej sú­ťa­že pre mlá­dež ZE­NIT, kto­rú prip­ra­vo­va­li aj ab­sol­ven­ti FEI STU - je­den je za­mes­tnan­com CERN-u, dru­hý dnes pra­cu­je v us­peš­nej súk­rom­nej sof­tvé­ro­vej spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku - rie­ši­li sú­ťa­žia­ci úlo­hy na po­pu­lár­nej ro­bo­tic­kej plat­for­me Ar­dui­no. Jed­no­či­po­vé mik­ro­po­čí­ta­če a prog­ra­mo­va­nie v ja­zy­ku C bu­dú tvo­riť aj jad­ro od­bor­né­ho prog­ra­mu toh­to­roč­né­ho tá­bo­ra. Kaž­dý účas­tník sa na tá­bo­re nau­čí dosť na to, aby mo­hol vo vý­vo­ji vlas­tných vý­rob­kov pod­ľa svoj­ho zá­uj­mu pok­ra­čo­vať aj do­ma.

Ak vie­te o nie­kom vo va­šom oko­lí, ko­ho by tá­bor pos­led­né dva týž­dne práz­dnin na cha­te Kub­ri­ca nad Tren­čí­nom mo­hol za­ujať, daj­te mu ve­dieť, nie­koľ­ko miest je stá­le voľ­ných a prih­lá­siť sa mož­no na webstrán­ke tá­bo­ra: Ví­ta­né sú aj di­ev­ča­tá!Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter