Firma SAP v druhom kvartáli s výnosmi zo softvéru 3,48 mld. eur

V sle­do­va­nom ob­do­bí do­siah­la fir­ma pre­vádz­ko­vý zisk úč­to­va­ný pod­ľa Me­dzi­ná­rod­ných štan­dar­dov fi­nan­čné­ho vy­ka­zo­va­nia (IFRS) vo vý­ške 698 mil. eur.

Ne­mec­ký vý­rob­ca sof­tvé­ru SAP za­zna­me­nal v dru­hom kvar­tá­li toh­to ro­ka rast vý­no­sov zo sof­tvé­ru a slu­žieb s ním spo­je­ných o osem per­cent pri stá­lych me­no­vých kur­zoch. Pri ak­tuál­nych me­no­vých kur­zoch to pred­sta­vu­je rast o šty­ri per­cen­tá na 3,48 mld. eur. In­for­mo­va­la o tom spo­loč­nosť. V sle­do­va­nom ob­do­bí do­siah­la fir­ma pre­vádz­ko­vý zisk úč­to­va­ný pod­ľa Me­dzi­ná­rod­ných štan­dar­dov fi­nan­čné­ho vy­ka­zo­va­nia (IFRS) vo vý­ške 698 mil. eur. Pre­vádz­ko­vý zisk úč­to­va­ný mi­mo IFRS sa zvý­šil o 7 % pri stá­lych me­no­vých kur­zoch a o 4 % pri ak­tuál­nych me­no­vých kur­zoch na 1,24 mld. eur.

"Pri osem­per­cen­tnom ras­te vý­no­sov z pre­da­ja sof­tvé­ru a slu­žieb spo­je­ných so sof­tvé­rom úč­to­va­ných pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov pri stá­lych me­no­vých kur­zoch potvr­dzu­je­me pev­ný rast v hor­nej čas­ti roz­pä­tia vý­hľa­du na ce­lý rok. Pok­ra­ču­je­me v zlep­šo­va­ní zis­ko­vos­ti, čo­ho dô­ka­zom je pre­vádz­ko­vý zisk vy­šší o 7 % úč­to­va­ný pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov pri stá­lych me­no­vých kur­zoch," zhod­no­til vý­sled­ky fi­nanč­ný ria­di­teľ SAP Lu­ka Mu­cic.

Pod­ľa ne­ho roz­ší­re­ním biz­ni­su clou­do­vých rie­še­ní spo­loč­nosť zvý­ši­la vý­hľad ce­lo­roč­ných vý­no­sov z pred­plat­né­ho na clou­do­vé rie­še­nia a z pod­po­ry úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov na 1 až 1,05 mi­liar­dy eur pri stá­lych me­no­vých kur­zoch.

Roč­ná mie­ra príj­mov z clou­do­vých rie­še­ní spo­loč­nos­ti SAP do­sa­hu­je 1,2 mld. eur. Kal­ku­lo­va­né fak­tu­rá­cie za clou­do­vé rie­še­nia pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov pri stá­lych me­no­vých kur­zoch sa me­dzi­roč­ne zvý­ši­li o 37 %. Bu­dú­ce vý­no­sy z pred­plat­né­ho na clou­do­vé rie­še­nia a z pod­po­ry do­siah­li k 30. jú­nu 448 mil. eur. Pri stá­lych me­no­vých kur­zoch ide o me­dzi­roč­né zvý­še­nie o 29 %.

Spo­loč­nosť SAP je do­dá­va­te­ľom pod­ni­ko­vých sof­tvé­ro­vých ap­li­ká­cií s po­boč­ka­mi vo viac ako 130 kra­ji­nách sve­ta. Ve­de­nie fir­my síd­li v ne­mec­kom mes­te Walldorf. Na Slo­ven­sku pô­so­bí v rôz­nych for­mách od ro­ku 1992, pri­čom sa­mos­tat­ná spo­loč­nosť SAP Slo­ven­sko, s.r.o. vznik­la v ro­ku 1998.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter