Čítanie „za pochodu“ sa stáva trendom, praktizuje ho až tretina opýtaných

Čí­ta­nie „za po­cho­du" na le­tis­kách, v MHD ale­bo pri pre­chádz­ke mes­tom, sa v dneš­nej do­be stá­va tren­dom. Prak­ti­zu­je ho to­tiž až tre­ti­na ľu­dí, kto­rí si čí­ta­jú elek­tro­nic­ký ob­sah pros­tred­níc­tvom čí­ta­čiek, tab­le­tov či mo­bi­lov.

Vy­plý­va to z me­dzi­ná­rod­né­ho pries­ku­mu, kto­rý si me­dzi svo­ji­mi spot­re­bi­teľ­mi uro­bi­la spo­loč­nosť Poc­ket­book, kto­rá za se­dem ro­kov svo­jej exis­ten­cie pre­da­la vy­še 2 mi­lió­ny elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní vo vy­še trid­sia­tich kra­ji­nách sve­ta.

Nie všet­ky elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia sú však na čí­ta­nie „za po­cho­du" us­pô­so­be­né. „Na kva­li­tu čí­ta­nia pô­so­bia cez deň naj­mä sl­neč­né lú­če, kto­ré pri za­ria­de­niach s LCD ob­ra­zov­kou od­rá­ža­jú svet­lo, čo brá­ni čí­ta­niu," ho­vo­rí Mar­tin Do­le­žal z Poc­ket­book.

Nap­ro­ti to­mu, kva­lit­né čí­tač­ky elek­tro­nic­kých kníh v sú­čas­nos­ti fun­gu­jú na tech­no­ló­gii elek­tro­nic­ké­ho pa­pie­ra (E Ink), kto­ré­ho op­tic­ké vlas­tnos­ti sa po­do­ba­jú vlas­tnos­tiam fy­zic­ké­ho pa­pie­ra, čím vy­tvá­ra­jú po­zi­tív­ne emó­cie a na­vy­še sú šetr­né aj pre oči.

„Kým v mi­nu­los­ti chce­li ľu­dia jed­no za­ria­de­nie s rôz­ny­mi fun­kcia­mi, dnes pre­fe­ru­jú rôz­ne za­ria­de­nia na rôz­ne úče­ly - mo­bil na te­le­fo­no­va­nie, tab­let na mul­ti­me­diál­nu ko­mu­ni­ká­ciu a čí­tač­ku na čí­ta­nie," uzat­vá­ra Mar­tin Do­le­žal z Poc­ket­book.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter