Microsoft plánuje zrušiť vo Fínsku tisíc pracovných miest

Ame­ric­ký sof­tvé­ro­vý gi­gant Mic­ro­soft plá­nu­je vo svo­jej fín­skej di­ví­zii mo­bil­ných te­le­fó­nov zru­šiť ti­síc pra­cov­ných miest. In­for­mo­val o tom v stre­du fín­sky den­ník Hel­sin­gin Sa­no­mat, pri­čom sa od­vo­lá­val na ano­nym­né zdro­je. Pre­púš­ťa­nie má za­siah­nuť aj cen­trum vý­sku­mu a vý­vo­ja v mes­te Ou­lu na se­ve­re kra­ji­ny, kde pra­cu­je zhru­ba 500 ľu­dí.

V rám­ci prev­za­tia mo­bil­nej di­ví­zie preš­lo do Mic­ro­sof­tu z No­kie zhru­ba 25 ti­síc za­mes­tnan­cov, z to­ho 4 700 vo Fín­sku. Ce­los­ve­to­vo Mic­ro­soft za­mes­tná­va 127 ti­síc ľu­dí. Tech­no­lo­gic­ký gi­gant na­pos­le­dy vý­znam­ne zni­žo­val sta­vy v ro­ku 2009, ke­dy priš­lo o prá­cu 5 800 za­mes­tnan­cov. Agen­tú­ra Bloom­berg v pon­de­lok in­for­mo­va­la, že ru­še­nie pra­cov­ných miest, kto­ré plá­nu­je Mic­ro­soft v sú­čas­nos­ti, má byť naj­väč­šie v his­tó­rii fir­my.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter