Čistý zisk spoločnosti Intel v druhom kvartáli vzrástol

Spo­loč­nosť In­tel za­zna­me­na­la v dru­hom kvar­tá­li čis­tý zisk vo vý­ške 2,8 mld. USD. Na jed­nu ak­ciu tak pri­pa­dá čis­tý zisk vo vý­ške 55 cen­tov. V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ku sa čis­tý zisk spo­loč­nos­ti In­tel dos­tal na 2 mld. USD. Na jed­nu ak­ciu tak pri­pad­lo 39 cen­tov.

Príj­my spo­loč­nos­ti v dru­hom kvar­tá­li do­siah­li úro­veň 13,8 mld. USD, pri­čom v rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka to bo­lo 12,8 mld. USD. V jú­ni spo­loč­nosť zlep­ši­la vý­hľad príj­mov pre dru­hý kvar­tál a aj pre ce­lý rok. Dô­vo­dom je väč­ší do­pyt spo­loč­nos­tí po osob­ných po­čí­ta­čoch, než sa oča­ká­va­lo. Fir­ma In­tel pred­pok­la­da­la, že v dru­hom kvar­tá­li do­siah­nu jej príj­my prib­liž­ne 13,7 mld. USD s to­le­ran­ciou 300 mil. USD. Pô­vod­ne spo­loč­nosť pred­po­ve­da­la, že jej príj­my v dru­hom kvar­tá­li bu­dú vo vý­ške 13 mld. USD s to­le­ran­ciou 500 mil. USD.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter