Prezident podpísal novelu privatizačného zákona, pomôže to predaju akcií Slovak Telekomu

Pre­zi­dent SR An­drej Kis­ka pod­pí­sal no­ve­lu zá­ko­na o pod­mien­kach pre­vo­du ma­jet­ku štá­tu na iné oso­by. No­ve­la vy­tvá­ra zá­kon­né pred­pok­la­dy pre mož­nosť pre­da­ja ak­cií Slo­vak Te­le­ko­mu (ST) no­vým pos­tu­pom pri­va­ti­zá­cie, a to for­mou ve­rej­nej po­nu­ky na ka­pi­tá­lo­vom tr­hu (IPO). Naj­pre­fe­ro­va­nej­šou al­ter­na­tí­vou pre­da­ja ma­jet­ko­vých účas­tí štá­tu a FNM v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom je to­tiž pre­daj pros­tred­níc­tvom IPO, v dru­hom ra­de pria­my pre­daj, prí­pad­ne ich kom­bi­ná­cia.

Mi­nis­tri mi­nu­lý rok 13. mar­ca pri­ja­li uz­ne­se­nie, kto­rým vza­li na ve­do­mie in­for­má­ciu o mož­nos­tiach a pod­mien­kach na­lo­že­nia s ma­jet­ko­vý­mi účas­ťa­mi SR za­stú­pe­nej re­zor­tom hos­po­dár­stva a Fon­dom ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR (FNM) na pod­ni­ka­ní spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom. Tak­tiež spl­no­moc­ni­li mi­nis­tra hos­po­dár­stva v spo­lup­rá­ci s pred­se­dom vý­kon­né­ho vý­bo­ru FNM, aby za účas­ti od­bor­ných po­rad­cov vied­li ro­ko­va­nia s ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom, fir­mou Deutsche Te­le­kom AG a ma­naž­men­tom ST o mož­nos­tiach a pod­mien­kach na­lo­že­nia s ma­jet­ko­vou účas­ťou SR v Slo­vak Te­le­ko­me.

Ten­to rok 12. feb­ruára bo­lo pod­pí­sa­né me­mo­ran­dum o po­ro­zu­me­ní me­dzi spo­loč­nos­ťou Deutsche Te­le­kom AG, SR za­stú­pe­nou re­zor­tom hos­po­dár­stva, FNM a fir­mou ST v sú­vis­los­ti s pre­da­jom 49 % ak­cií ST slo­ven­ský­mi ak­cio­nár­mi. Nás­led­ne fond za­čal s vý­be­rom in­ves­tič­nej ban­ky. Ve­de­nie FNM kon­com jú­na pod­pí­sa­lo Man­dát­nu zmlu­vu s in­ves­tič­ný­mi ban­ka­mi J. P. Mor­gan Se­cu­ri­ties PLC, J. P. Mor­gan Li­mi­ted a Ci­tig­roup Glo­bal Mar­kets Li­mi­ted. Ban­ky bu­dú koor­di­no­vať a ria­diť pro­ces pre­da­ja 49 % ak­cií spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom (ST)

Na zá­kla­de poz­me­ňu­jú­ce­ho návr­hu na­do­bud­ne štát tiež do vý­luč­né­ho vlas­tníc­tva ma­jet­ko­vé účas­ti pri­ro­dze­ných mo­no­po­lov - Slo­ven­ský ply­ná­ren­ský prie­my­sel, a.s., Zá­pa­dos­lo­ven­ská ener­ge­ti­ka, a.s., Stre­dos­lo­ven­ská ener­ge­ti­ka, a.s., Vý­cho­dos­lo­ven­ská ener­ge­ti­ka, a.s. a Slo­ven­ské elek­trár­ne, a.s. V me­ne štá­tu bu­de ko­nať Mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva SR. Poz­me­ňu­jú­ci návrh rea­gu­je na od­štar­to­va­ný pro­ces ukon­če­nia čin­nos­ti Fon­du ná­rod­né­ho ma­jet­ku, kto­rý dnes spra­vu­je účas­ti spo­mí­na­ných fi­riem.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter