ASUS oslavuje 25 rokov a pri nákupe notebookov vracia peniaze

ASUS ten­to rok os­la­vu­je 25. vý­ro­čie svoj­ho za­lo­že­nia. Pri tej­to príl­eži­tos­ti spus­til uni­kát­nu ak­ciu, vďa­ka kto­rej mô­žu zá­ujem­co­via o no­te­boo­ky ASUS ušet­riť až 105 eur. Sta­čí si do 23. jú­la 2014 za­kú­piť je­den z nie­koľ­kých de­sia­tok no­te­boo­kov s pro­ce­so­rom In­tel Co­re.

Po­jem cas­hback je na Slo­ven­sku za­uží­va­ný už nie­koľ­ko ro­kov. Ma­loob­chod­né re­ťaz­ce za­ča­li svo­jim zá­kaz­ní­kom po­nú­kať služ­bu, kto­rá nah­rá­dza­la bež­ný vý­ber pe­ňa­zí z ban­ko­ma­tu. Nes­kôr sa cas­hback ob­ja­vil aj v inej for­me. Inter­ne­to­vé server­y vra­ca­li ľu­ďom ur­či­té per­cen­to z hod­no­ty ich ná­ku­pov v inter­ne­to­vých pre­daj­niach.

S ino­va­tív­nym up­lat­ne­ním me­tó­dy cas­hback te­raz pri­chá­dza aj spo­loč­nosť ASUS. Zá­kaz­ní­ci ma­jú vďa­ka to­mu mož­nosť ušet­riť znač­nú časť pe­ňa­zí pri ná­ku­poch pro­duk­tov ASUS. V praxi si zá­kaz­ník vy­be­rie a za­kú­pi pro­dukt a po mi­ni­mál­ne 15 a maximál­ne 45 dňoch za­re­gis­tru­je svoj pok­lad­nič­ný dok­lad cez on­li­ne for­mu­lár ASU­Su. Po schvá­le­ní mu po­tom spo­loč­nosť vy­pla­tí vop­red sta­no­ve­nú čias­tku z je­ho ná­ku­pu, pria­mo na ban­ko­vý účet.

Cas­hback prog­ram pre no­te­boo­ky ASUS
ASUS spus­til v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou In­te­lu pro­mo ak­ciu, vďa­ka kto­rej mô­žu zá­ujem­co­via o no­te­boo­ky ASUS ušet­riť až 105 eur. Cas­hback spo­čí­va v tom, že zá­kaz­ník dos­ta­ne časť svo­jich pe­ňa­zí za ná­kup pro­duk­tu späť, for­mou úh­ra­dy na ban­ko­vý účet. Sta­čí si do 23. 7. 2014 za­kú­piť niek­to­rý z no­te­boo­kov ASUS s pro­ce­so­rom In­tel Co­re a od­lo­žiť si blo­ček. Pe­nia­ze si mô­žu zá­kaz­ní­ci vy­žia­dať naj­skôr po 15 dňoch od dňa ná­ku­pu, pros­tred­níc­tvom jed­no­du­ché­ho on­li­ne for­mu­lá­ra.

Viac in­for­má­cií a zoz­nam pro­duk­tov, kto­ré sú sú­čas­ťou pro­mo ak­cie náj­de­te na:

asus­pro­mo­tions.com 


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter