Miera rozšírenia internetu na Slovensku dosiahla 71 %

Na Slo­ven­sku nav­šte­vu­je inter­net už 71 % osôb vo ve­ku 18-69 ro­kov, čo je o nie­čo viac, ako je prie­mer ce­lé­ho re­gió­nu stred­nej a vý­chod­nej Euró­py (67 %). Slo­ven­skí inter­ne­to­ví uží­va­te­lia ra­di na inter­ne­te na­ku­pu­jú - už tak­mer 60 % z nich nav­šte­vu­je webo­ve strán­ky v ob­las­ti e-com­mer­ce za­po­je­né do vý­sku­mu AIM­mo­ni­tor. Tie­to úda­je vy­plý­va­jú zo štú­die "On­li­ne Lan­dsca­pe: Cen­tral Euro­pe" spo­loč­nos­ti Ge­mius, kto­rá ana­ly­zu­je si­tuáciu inter­ne­to­vých tr­hov v jed­not­li­vých štá­toch V4 a kto­rá pri­ná­ša naj­dô­le­ži­tej­šie dá­ta spo­lu s ko­men­tár­mi od­bor­ní­kov.

miera internetu1.jpg

Pod­ľa vý­sled­kov štú­die je v štá­toch V4 cel­kom 31 mi­lió­nov uží­va­te­ľov inter­ne­tu. Naj­väč­ším inter­ne­to­vým tr­hom je pod­ľa poč­tu uží­va­te­ľov Poľ­sko, av­šak naj­vyš­šiu mie­ru roz­ší­re­nia inter­ne­tu vy­ka­zu­je ČR, kde inter­net nav­šte­vu­je už 96 % uží­va­te­ľov vo ve­ku 18-69 ro­kov. Slo­ven­ská on-li­ne po­pu­lá­cia do­sa­hu­je po­čet 3,3 mi­lió­na uží­va­te­ľov a mie­ra roz­ší­re­nia inter­ne­tu či­ní 71 %. Roz­lo­že­nie uží­va­te­ľov pod­ľa poh­la­via je na Slo­ven­sku zo všet­kých skú­ma­ných štá­tov naj­rov­no­mer­nej­šie: me­dzi uží­va­teľ­mi inter­ne­tu sú za­stú­pe­né že­ny tak­mer v rov­na­kej mie­re ako mu­ži.

Ras­tú­ca náv­štev­nosť z mo­bil­ných za­ria­de­ní zna­me­ná veľ­kú vý­zvu pre mar­ke­té­rov a za­dá­va­te­ľov rek­la­my. Vy­uži­tie mo­bil­ných za­ria­de­ní pre rek­la­mu je v sú­čas­nej do­be po­mer­ne níz­ke - pod­ľa štú­die ge­miu­sAd­Mo­ni­tor do­sa­hu­je rek­la­ma v mo­bil­ných za­ria­de­niach iba 3 % z ce­lé­ho ob­je­mu on-li­ne rek­la­my, av­šak pred­pok­la­dá sa jej kon­štant­ný rast.

miera internetu2.jpg

Za­tiaľ čo v Poľ­sku a Ma­ďar­sku vy­hľa­dá­va­jú uží­va­te­lia pre­dov­šet­kým weby spo­je­né so zá­ba­vou (rá­diá, te­le­ví­zia), na Slo­ven­sku a v ČR sa za­ují­ma­jú skôr o prak­tic­ky za­me­ra­né webo­vé strán­ky, ako nap­rík­lad da­ta­bá­zy, ma­py či ces­tov­né po­riad­ky. Na Slo­ven­sku sú tiež ob­ľú­be­né webo­vé strán­ky z ob­las­ti e-com­mer­ce, pri­čom v de­cem­bri 2013 ich nav­ští­vi­lo o 220 ti­síc uží­va­te­ľov viac ako v pred­chá­dza­jú­com ro­ku. Po­lo­vi­cu náv­štev­ní­kov tvo­ria mla­dí uží­va­te­lia vo ve­ku 25-34 ro­kov. Prie­mer­ný slo­ven­ský inter­ne­to­vý uží­va­teľ strá­vi na inter­ne­te 8 a pól ho­di­ny a vy­ko­ná 543 zob­ra­ze­ní strá­nok me­sač­ne.

Sprá­vu "On­li­ne Lan­dsca­pe: Cen­tral Euro­pe" na stiah­nu­tie náj­de­te tu:

fi­les.ge­mius.plOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter