Najvýkonnejšie projektory Epson na pevnú inštaláciu s ultra vysokým svetelným výkonom

Spo­loč­nosť Ep­son pred­sta­vi­la je­de­násť no­vých vý­kon­ných pro­jek­to­rov, kto­ré ne­po­chyb­ne ďa­lej upev­nia jej ve­dú­cu po­zí­ciu na tr­hu s pro­jek­tor­mi na pev­nú in­šta­lá­ciu. No­vý rad EB-Z11000 je ur­če­ný naj­mä na pou­ži­tie vo veľ­kých mies­tnos­tiach a pre­zen­tač­ných pries­to­roch pre viac ako 60 osôb. Za­hŕňa pr­vé pro­jek­to­ry Ep­son, kto­ré v roz­lí­še­ní WUXGA do­sa­hu­jú sve­tel­ný vý­kon až 10 000 lú­me­nov.

Na­priek to­mu že bo­li pro­duk­ty ra­du EB-Z11000 pri­már­ne navr­hnu­té pre veľ­ké pries­to­ry, jed­not­li­vé mo­de­ly ma­jú veľ­ký po­ten­ciál pre­sa­diť sa aj v seg­men­te pre­náj­mu pro­jek­čnej tech­ni­ky. Os­lo­via tiež zá­kaz­ní­kov, hľa­da­jú­cich rie­še­nia pre di­gi­tál­nu rek­la­mu, pre­to­že pri všet­kých pro­jek­to­roch ra­du EB-Z11000 je mož­né vy­užiť fun­kciu zob­ra­ze­nia na vý­šku, čo je pre účin­nú pre­zen­tá­ciu mno­hých rek­lam­ných ná­pi­sov a pú­ta­čov ideál­ne.

Ro­man Vej­raž­ka, Bu­si­ness Ac­count Ma­na­ger VI spo­loč­nos­ti Ep­son Euro­pe, vy­svet­ľu­je: „Uve­de­ním no­vé­ho ra­du EB-Z11000 po­sil­ni­la spo­loč­nosť Ep­son svo­ju po­zí­ciu na tr­hu s pro­jek­tor­mi na pev­nú in­šta­lá­ciu. No­vé mo­de­ly pro­jek­to­rov s je­di­neč­nou 3LCD tech­no­ló­giou náj­du ši­ro­ké vy­uži­tie nie­len v za­sa­da­cích mies­tnos­tiach, uni­ver­zit­ných pos­lu­chár­ňach, mú­zeách a kon­fe­ren­čných cen­trách, ale ho­dia sa do aké­ho­koľ­vek pros­tre­dia, kde je pot­reb­né za­bez­pe­čiť maximál­ne jas­ný a os­trý ob­raz pri rôz­nych sve­tel­ných pod­mien­kach."

Všet­ky pro­jek­to­ry Ep­son, vrá­ta­ne ra­du EB-Z11000, sú vy­ba­ve­né naj­mo­der­nej­ší­mi tech­no­ló­gia­mi a flexibil­ný­mi fun­kcia­mi. Zá­kla­dom je uni­kát­na pok­ro­či­lá 3LCD tech­no­ló­gia spo­loč­nos­ti Ep­son, kto­rá je zá­ru­kou kva­lit­né­ho a vý­ni­moč­ne jas­né­ho ob­ra­zu vo fan­tas­tic­ky ži­vých far­bách, a to pri akých­koľ­vek sve­tel­ných pod­mien­kach, do­kon­ca aj pri den­nom svet­le. Vďa­ka pa­ne­lom 3LCD je mož­né do­siah­nuť do­ko­na­lý ob­raz s rov­na­ko vy­so­kým bie­lym a fa­reb­ným sve­tel­ným vý­stu­pom.

In­šta­lá­cia no­vých pro­jek­to­rov je veľ­mi jed­no­du­chá. S no­vým uni­kát­nym ob­jek­tí­vom s veľ­mi krát­kou pro­jek­čnou vzdia­le­nos­ťou je mož­né pris­pô­so­biť sa po­žia­dav­kám da­ným kon­krét­nou mies­tnos­ťou. Vo­li­teľ­ný ob­jek­tív LU02 umož­ňu­je umies­tniť pro­jek­to­ry veľ­mi blíz­ko k pro­jek­čnej plo­che bez to­ho, aby tým utr­pe­la kva­li­ta ale­bo roz­me­ry pre­mie­ta­né­ho ob­ra­zu. Vďa­ka uni­kát­ne­mu po­me­ru pro­jek­čnej vzdia­le­nos­ti toh­to ob­jek­tí­vu 0,64-0,77 : 1 sú no­vé mo­de­ly EB-Z11000 skve­lým rie­še­ním aj v prí­pa­de, že nie je k dis­po­zí­cii dos­ta­tok pries­to­ru na in­šta­lá­ciu. Všet­ky mo­de­ly sú na­vy­še kom­pa­ti­bil­né aj s os­tat­ný­mi vo­li­teľ­ný­mi ob­jek­tív­mi Ep­son ra­du Z.

No­vé pro­jek­to­ry sú vy­ba­ve­né aj ďal­ší­mi všes­tran­ný­mi fun­kcia­mi: všet­ky mo­de­ly je mož­né nap­rík­lad in­šta­lo­vať v roz­sa­hu oto­če­nia 360 stup­ňov a vďa­ka ši­ro­ké­mu roz­sa­hu po­su­nu ob­jek­tí­vu ich je mož­né flexibil­ne na­tá­čať pod­ľa pot­re­by všet­ký­mi smer­mi. K dis­po­zí­cii je roz­hra­nie Wi-Fi a tiež roz­hra­nie HDBa­seT, kto­ré umož­ňu­je pri­po­je­nie až pia­tich zdro­jov ob­ra­zu po­mo­cou je­di­né­ho káb­la. Na ka­lib­rá­ciu mô­že uží­va­teľ vy­užiť skú­šob­né ob­raz­ce, fun­kcia Ep­son „Su­per Re­so­lu­tion" pos­ky­tu­je os­trej­ší ob­raz a fun­kcia „ed­ge blen­ding" slú­ži na skla­da­nie ob­ra­zu z via­ce­rých pro­jek­to­rov.

11 no­vých mo­de­lov ra­du EB-Z11000 bu­de k dis­po­zí­cii buď v bie­lej ale­bo čier­nej ver­zii.

Sú­čas­ťou ra­du EB-Z11000 je päť pro­jek­to­rov s roz­lí­še­ním WUXGA, pri­čom šty­ri z nich sú vy­ba­ve­né vstup­mi SDI na veľ­kop­loš­nú pro­jek­ciu ob­ra­zo­vé­ho sig­ná­lu vo vy­so­kom roz­lí­še­ní a tech­no­ló­giou inter­po­lá­cie na ply­nu­lej­šie zob­ra­ze­nie po­hyb­li­vých sní­mok. Bie­ly EB-Z10000U a čier­ny EB-Z10005U so sve­tel­nos­ťou 10 000 lú­me­nov pred­sta­vu­jú naj­vý­kon­nej­šie pro­jek­to­ry s roz­lí­še­ním WUXGA, aké ke­dy spo­loč­nosť Ep­son vy­vi­nu­la. Bie­ly EB-Z9870U a čier­ny EB-Z9875U do­sa­hu­jú sve­tel­ný vý­kon 8 700 lú­me­nov v roz­lí­še­ní WUXGA, za­tiaľ čo EB-Z9750U po­nú­ka sve­tel­nosť 7 500 lú­me­nov (aj v roz­lí­še­ní WUXGA).

Rad EB-Z11000 ďa­lej za­hŕňa tri bie­le pro­jek­to­ry s roz­lí­še­ním WXGA - ide o EB-Z11000W (11 000 lú­me­nov), EB-Z9900W (9 200 lú­me­nov) a EB-Z9800W (8 300 lú­me­nov). Bie­ly EB-Z11000 a čier­ny EB-Z11005 do­sa­hu­jú sve­tel­ný vý­kon 11 000 lú­me­nov v roz­lí­še­ní XGA. Mo­del EB-Z9870 po­tom po­nú­ka sve­tel­nosť 8 700 lú­me­nov v roz­lí­še­ní XGA.

Pro­jek­to­ry ra­du EB-Z11000 bu­dú uve­de­né na trh v le­te 2014.

Hlav­né vlas­tnos­ti:

 • Sve­tel­ný vý­kon až 11 000 lú­me­nov
 • Vy­so­ké roz­lí­še­nie až do WUXGA
 • Tech­no­ló­gia 3LCD
 • Re­žim zob­ra­ze­nia na vý­šku
 • Je­di­neč­ný ob­jek­tív LU02 s po­me­rom pro­jek­čnej vzdia­le­nos­ti 0,64-0,77 : 1
 • Pri­po­je­nie cez roz­hra­nie HDBa­seT a Wi-Fi
 • Šty­ri mo­de­ly so vstu­pom SDI
 • Fun­kcia Ep­son „Su­per Re­so­lu­tion"
 • Inter­po­lá­cia sní­mok na roz­lí­še­nie WUXGA
 • Fun­kcia ko­rek­cie bo­du a ob­lú­ka na do­ko­na­lú pro­jek­ciu na ne­rov­ných pro­jek­čných plo­chách
 • Kom­pa­ti­bil­né so všet­ký­mi dos­tup­ný­mi ob­jek­tív­mi Ep­son ra­du ZOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter