Posielajte papierové pohľadnice po celom svete so Zoner Photo Studiom pre Android

Br­nen­ská fir­ma ZO­NER software pri­chá­dza so svo­jím pr­vým fy­zic­kým pro­duk­tom, kto­rý zdo­ko­na­ľu­je Zo­ner Pho­to Stu­dio pre An­droid. To si za­cho­vá­va všet­ky svo­je do­te­raj­šie fun­kcie a na­vy­še je v ňom te­raz mož­né vy­tvo­riť a pos­lať do ce­lé­ho sve­ta pa­pie­ro­vé poh­ľad­ni­ce z vlas­tných fo­tog­ra­fií.

„Pri na­šich ces­tách po USA, kde sme mi­nu­lý rok ot­vo­ri­li po­boč­ku v ka­li­for­nskom Si­li­con Valley, sme na­ra­zi­li na ob­rov­ský prob­lém. Chce­li sme svo­jim zná­mym pos­lať poh­ľad­ni­ce z nav­ští­ve­ných miest. Keď sme ale ko­neč­ne zoh­na­li pek­nú poh­ľad­ni­cu, ne­bo­lo mož­né k nej za­kú­piť znám­ku ale­bo náj­sť ot­vo­re­nú poš­tu, na kto­rej sa ako na je­di­nom mies­te znám­ky pre­dá­va­jú. Ná­pad na poh­ľad­ni­ce z vlas­tných fo­tog­ra­fií, kto­ré by sa po­sie­la­li po­mo­cou na­šej ap­li­ká­cie, tak pri­šiel cel­kom pri­ro­dze­ne," spo­mí­na Jan Kup­čík, pro­duk­to­vý ma­na­žér, prí­beh skry­tý za no­vou služ­bou.

Ces­to­va­te­ľom pri po­sie­la­ní poh­ľad­níc z do­vo­len­ky tak ubud­ne sta­rosť s ob­me­dze­nou po­nu­kou poh­ľad­níc v ob­cho­doch, zhá­ňa­ním zná­mok a poš­to­vej schrán­ky. Je­di­né, čo je pot­reb­né, je prís­tup k inter­ne­tu, za­ria­de­nie s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.0 a vy­šším a nain­šta­lo­va­nou ap­li­ká­ciou Zo­ner Pho­to Stu­dio. Tá je na stiah­nu­tie za­dar­mo a pos­ky­tu­je ši­ro­kú šká­lu fun­kcií pre úp­ra­vu fo­tog­ra­fií.

Vy­bra­nú fo­tog­ra­fiu je mož­né dopl­niť aj texto­vým od­ka­zom a zvo­liť v ňom niek­to­ré z pred­vo­le­ných pí­siem. Po za­da­ní do­ru­čo­va­cej ad­re­sy a plat­be po­mo­cou Goog­le Wallet sa o vy­tla­če­nie a za­sla­nie pos­ta­rá čes­ká po­boč­ka ZO­NER software. Za 1,50 eur je mož­né pos­lať poh­ľad­ni­cu do Čes­kej re­pub­li­ky a za 2,20 eur do ce­lé­ho sve­ta vrá­ta­ne Slo­ven­ska (ne­jed­ná sa o fixné ce­ny). Vzhľa­dom k troj­dňo­vej do­ru­čo­va­cej do­be v rám­ci Čes­kej re­pub­li­ky sa tak už nes­ta­ne, že poh­ľad­ni­ca prí­de z dru­hej stra­ny sve­ta nes­kôr ako od­osie­la­teľ. V za­hra­ni­čí sa do­ba do­ru­če­nia mô­že lí­šiť pod­ľa mies­tnych do­ru­čo­va­cích slu­žieb.

Zo­ner Pho­to Stu­dio pre An­droid je mož­né bez­plat­ne stiah­nuť z Goog­le Play, na spus­te­nie ap­li­ká­cie pot­re­bu­je­te ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.0 ale­bo nov­ší.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter