ČR: Prieskum Sophos: Mobilná bezpečnosť vo svete cloudov

Spo­leč­nost Sop­hos se do­tá­za­la ví­ce než 700 IT pro­fe­sio­nálů na je­jich pre­fe­ren­ce a způso­by z fi­rem­ních za­říze­ní ke clou­do­vým služ­bám vy­uží­vá­ní mo­bil­ních za­říze­ní, šif­ro­vá­ní a slu­žeb pro sdí­le­ní v clou­du. Ten­to průzkum uká­zal, že 84 pro­cent or­ga­ni­za­cí umož­ňu­je něja­kou for­mu přís­tu­pu pro sdí­le­ní sou­borů, ja­ko je napřík­lad Drop­box. Nic­méně ale 65 pro­cent res­pon­dentů da­ta přená­še­ná me­zi clou­dem a mo­bil­ním za­říze­ním ni­jak ne­šif­ru­je. Přek­va­pu­jí­cí je i to, že za bez­peč­né po­va­žu­je sdí­le­ní fi­rem­ních sou­borů ne­bo spo­lup­rá­ci nad sdí­le­ný­mi da­ty při sou­čas­ném vy­uži­tí cloudů a mo­bil­ních za­říze­ní pou­ze 38 pro­cent do­tá­za­ných.

Ce­lá stu­die je k dis­po­zi­ci na ad­re­se sop­hos.fi­les.wordpress.com 

Vý­sled­ky průzku­mu uka­zu­jí ob­rov­skou příle­ži­tost pro Sop­hos Mo­bi­le Con­trol 4.0 (SMC 4.0), je­di­né řeše­ní pro sprá­vu pod­ni­ko­vé mo­bi­li­ty s in­di­vi­duál­ním šif­ro­vá­ním sou­borů, in­teg­ro­va­ným anti­vi­rem a pod­po­rou filtra­ce webo­vé­ho ob­sa­hu. Se SMC ma­jí fir­my jis­to­tu, že je­jich da­ta jsou bez­peč­ná bez oh­le­du na to, kde se uži­va­te­lé ve sku­teč­nos­ti na­chá­ze­jí. No­vá ver­ze bez­peč­nos­tní­ho řeše­ní od Sop­ho­su tak op­rávněně po­si­lu­je důvěru ve vy­uží­vá­ní tech­no­lo­gií clou­du pro spo­lup­rá­ci a pro bez­peč­nou i spo­leh­li­vou sprá­vu ob­sa­hu.

In­fog­ra­fi­ka ke sta­že­ní zde.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter