PPF odkúpila ďalšie akcie O2 Czech Republic

In­ves­tič­ná sku­pi­na PPF od­kú­pi­la ďal­ších 7,16 % ak­cií spo­loč­nos­ti O2 Czech Re­pub­lic, kto­rá sa pre­me­no­va­la z Te­le­fó­ni­ca Czech Re­pub­lic. In­for­mo­va­la o tom v pon­de­lok PPF, pri­čom pres­nú ce­nu tran­sak­cie nez­ve­rej­ni­la. PPF zís­ka­la 65,9-per­cent­ný po­diel v spo­loč­nos­ti už v ja­nuá­ri. V má­ji po­núk­la, že od mi­no­rit­ných ak­cio­ná­rov od­kú­pi ak­cie spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Czech Re­pub­lic, pri­čom za jed­nu ak­ciu po­núk­la tým­to ak­cio­ná­rom 295,15 če­ských ko­rún (CZK).

Te­le­fó­ni­ca pô­so­bi­la na Slo­ven­sku pros­tred­níc­tvom spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia pos­ky­tu­jú­cou mo­bil­né služ­by pod znač­kou O2. Na slo­ven­ský trh vstú­pi­la v ro­ku 2006 a svo­ju ko­mer­čnú pre­vádz­ku za­ča­la 2. feb­ruára 2007. Sku­pi­na Te­le­fó­ni­ca sa kon­com vla­ňaj­ška do­hod­la na pre­da­ji Te­le­fó­ni­ca Czech Re­pub­lic vrá­ta­ne slo­ven­skej dcé­ry sku­pi­ne PPF za 2,467 mi­liar­dy eur. Od ja­nuá­ra 2014 je Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia sú­čas­ťou sku­pi­ny PPF, od jú­na 2014 sa pre­me­no­va­la na O2 Slo­va­kia.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter