USA: Lil Waynov label čelí žalobe ohľadom kúpy internetovej domény

Hu­dob­né vy­da­va­teľ­stvo Young Mo­ney En­ter­tain­ment, kto­ré za­lo­žil ame­ric­ký rap­per Lil Wayne, če­lí ža­lo­be za nespl­ne­nie pod­mie­nok v sú­vis­los­ti s od­kú­pe­ním svo­jej inter­ne­to­vej do­mé­ny. Lil Waynov la­bel v ro­ku 2011 od­kú­pil do­mé­nu www.youn­gmo­ney.com od is­tej spo­loč­nos­ti Young Mo­ney, pri­čom sa do­hod­li na su­me 600-ti­síc do­lá­rov.

Sú­čas­ťou do­ho­dy však bo­la aj pod­mien­ka, že ak vy­da­va­teľ­stvo ne­zap­la­tí na­čas, ma­ji­te­ľom do­mé­ny sa sta­ne pô­vod­ný vlas­tník. V ža­lo­be sa uvá­dza, že la­bel dl­hu­je eš­te 250-ti­síc do­lá­rov (v pre­poč­te prib­liž­ne 184-ti­síc eur), no do­mé­nu si na­ďa­lej po­ne­chal. Pred­sta­vi­te­lia spo­loč­nos­ti Young Mo­ney sa pre­to ob­rá­ti­li na súd, aby ju zís­ka­li nas­päť. Zá­stup­co­via Young Mo­ney En­ter­tain­ment sa za­tiaľ k ža­lo­be ne­vy­jad­ri­li.

Lil Wayne za­lo­žil Young Mo­ney En­ter­tain­ment v ro­ku 2005 ako od­nož Cash Mo­ney Re­cords. La­bel má na kon­te za­tiaľ osem al­bu­mov, kto­ré sa dos­ta­li na vr­chol ame­ric­ké­ho reb­ríč­ka Billboard 200 - tri od sa­mot­né­ho Lil Wayna, tri od Dra­kea a dva od Nic­ki Mi­naj. Sú­čas­ťou Young Mo­ney En­ter­tain­ment sú tak­tiež Mack Mai­ne, kto­rý je zá­ro­veň pre­zi­den­tom, ďa­lej Chris­ti­na Mi­lian, Jae Millz, Lil Twist či Ty­ga. La­bel vy­dal aj tri kom­pi­lá­cie - We Are Young Mo­ney (2009), Rich Gang (2013) a Young Mo­ney: Ri­se Of An Em­pi­re (2014).

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter