ČR: Bezdrôtová klávesnica a myš v jednom

Spo­leč­nost Trust před­sta­vu­je dal­ší přís­lu­šen­ství k chyt­ré te­le­vi­zi, po­čí­ta­či či her­ní kon­zo­li - Wire­less TV Key­board and Air Mou­se. No­vin­ka umož­ňu­je snad­né psa­ní, sur­fo­vá­ní po inter­ne­tu a bez­prob­lé­mo­vý po­hyb po ob­ra­zov­ce i u těch za­říze­ní, kte­rá k to­mu nej­sou prostřed­nic­tvím kla­sic­kých ov­la­dačů vhodně uzpůso­be­na.

Trust mys a klaves.jpg

Wire­less TV Key­board and Air Mou­se je uni­ver­zál­ní leh­ký set s jed­no­du­chým de­sig­nem a prop­ra­co­va­nou er­go­no­mií. Pro snad­né psa­ní na­bí­zí klá­ves­ni­ci s po­hodl­ný­mi tla­čít­ky na jed­né straně, a dal­ší fun­kční tla­čít­ka s kla­sic­kým směro­vým křížem na straně dru­hé. Fun­kce bez­drá­to­vé my­ši pak na­bí­zí po­dob­ný kom­fort ja­ko u kla­sic­ké my­ši, přičemž dí­ky pok­ro­či­lé tech­no­lo­gii ne­ní pro po­hyb na ob­ra­zov­ce nut­no mířit přímo na da­né za­říze­ní.

Vlas­tní ko­mu­ni­ka­ce s ov­lá­da­ným za­říze­ním fun­gu­je prostřed­nic­tvím mi­nia­tur­ní­ho USB přijí­ma­če, a to až do vzdá­le­nos­ti 10 m. Na­pá­je­ní in­teg­ro­va­né ba­te­rie je za­jištěno přes do­dá­va­ný USB ka­bel.

Wire­less TV Key­board and Air Mou­se je na tr­hu za do­po­ru­če­nou kon­co­vou ce­nu 1099 Kč s DPH pro Čes­kou re­pub­li­ku a za 39,99 euro s DPH na Slo­ven­sku. Zá­ru­ka je 3le­tá.

Ví­ce in­for­ma­ci naj­de­te na www.Trust.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter