Marketingový tím spoločnosti Samsung na Slovensku sa rozširuje

No­vou mar­ke­tin­go­vou ma­na­žér­kou spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak, s.r.o. pre slo­ven­ský trh sa od jú­la sta­la De­ni­sa Per­ni­co­vá, kto­rá pri­chá­dza zo spo­loč­nos­ti Pi­vo­va­ry Top­var.

Slo­ven­ská po­boč­ka spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak ozna­mu­je, že od 3. jú­la 2014 nas­tú­pi­la na po­zí­ciu Mar­ke­ting/Cam­paign Ma­na­žér pre Slo­ven­skú re­pub­li­ku De­ni­sa Per­ni­co­vá. Zod­po­ved­ná bu­de za ce­lé por­tfó­lio pro­duk­tov znač­ky Sam­sung, im­ple­men­tá­ciu stra­té­gie znač­ky a re­tai­lu, iden­ti­fi­ká­ciu ob­chod­ných príl­eži­tos­tí na tr­hu, ako aj príp­ra­vu a koor­di­ná­ciu všet­kých mar­ke­tin­go­vých ak­ti­vít.

De­ni­sa Per­ni­co­vá priš­la zo spo­loč­nos­ti Pi­vo­va­ry Top­var, kde pô­so­bi­la od ok­tób­ra 2006 na po­zí­cii brand ma­na­žé­ra a pos­led­ných tak­mer päť ro­kov ako Group brand ma­na­žér­ka. Vo fun­kcii mar­ke­tin­go­vej ma­na­žér­ky tak up­lat­ní svo­je do­te­raj­šie bo­ha­té skú­se­nos­ti z ob­las­ti mar­ke­tin­gu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter