Oracle uvádza novú generáciu zariadenia Virtual Compute Appliance

Naj­nov­ší in­teg­ro­va­ný sys­tém po­nú­ka rie­še­nie kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­ry pre súk­rom­né clou­dy aj prak­tic­ky všet­ky pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie.

Oracle Virtual Compute Appliance_x4-2_1.jpg Pod­ni­ky, kto­ré chcú us­pieť v sú­čas­nom pros­tre­dí, mu­sia byť schop­né na­sa­dzo­vať v čo naj­krat­šom ča­se ino­vá­cie aj no­vé ap­li­ká­cie a okam­ži­te rea­go­vať na zme­ny tr­hu. Hlav­nou pre­káž­kou pre rých­le reak­cie (agi­li­tu) je dnes zlo­ži­té pros­tre­die pod­ni­ko­vé­ho IT, infra­štruk­tú­ra vý­poč­to­vých zdro­jov, sie­ťo­vých pr­vkov a dá­to­vých úlo­žísk od mno­hých do­dá­va­te­ľov, keď vy­ko­na­nie zme­ny vy­ža­du­je roz­siah­le kon­fi­gu­rá­cie rôz­nych sys­té­mov. Za­ria­de­nie Vir­tual Com­pu­te Ap­plian­ce od spo­loč­nos­ti Orac­le je navr­hnu­té tak, aby or­ga­ni­zá­ciám umož­ni­lo zrý­chliť kri­tic­ké pro­ce­sy. Ide o in­teg­ro­va­ný sys­tém umož­ňu­jú­ci pre­vádz­ko­vať prak­tic­ky akú­koľ­vek ap­li­ká­ciu a pod­po­ro­vať maximum clou­do­vých slu­žieb.

Za­ria­de­nie Vir­tual Com­pu­te Ap­plian­ce pos­ky­tu­je zá­kaz­ní­kom kon­ver­go­va­nú infra­štruk­tú­ru. To­to rie­še­nie je mož­né na­sa­diť na kon­so­li­dá­ciu prak­tic­ky všet­kých ty­pov úloh v dá­to­vých cen­trách, a vy­tvo­riť tak vý­kon­nú plat­for­mu od­ol­nú pro­ti zly­ha­niu, kto­rú je mož­né jed­no­du­cho pou­ží­vať aj ria­diť a bu­de prip­ra­ve­ná na ďal­ší rast.

Hlav­né vlas­tnos­ti
Za­ria­de­nie Vir­tual Com­pu­te Ap­plian­ce spo­loč­nos­ti Orac­le ra­di­kál­ne zjed­no­du­šu­je spô­sob, kto­rým uží­va­te­lia in­šta­lu­jú, na­sa­dzu­jú a ria­dia kon­ver­go­va­né infra­štruk­tú­ry, a to pre prak­tic­ky všet­ky ap­li­ká­cie aj clou­do­vé služ­by.

Spo­loč­nosť Orac­le je je­di­ným do­dá­va­te­ľom kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­ry, kto­rý do­ká­že po­núk­nuť kom­plexné a in­teg­ro­va­né rie­še­nie, keď je har­dvér a sof­tvér navr­hnu­tý a otes­to­va­ný spo­loč­ne. Za­ria­de­nie Vir­tual Com­pu­te Ap­plian­ce mô­že pre­to vý­raz­ne zní­žiť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy aj zlo­ži­tosť IT pros­tre­dia; sú­čas­ne ide o extrém­ne vý­kon­ný sys­tém.

No­vá ge­ne­rá­cia umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom pre­vádz­ko­vať ap­li­ká­cie ale­bo služ­by spo­loč­nos­ti Orac­le aj tre­tích strán a pri­tom mi­ni­ma­li­zo­vať čas pot­reb­ný na spre­vádz­ko­va­nie tých­to ap­li­ká­cií a kon­fi­gu­rá­cie sys­té­mu. Na to je mož­né vy­užiť šab­ló­ny z rie­še­nia Orac­le VM, kto­ré urý­chľu­jú na­sa­dzo­va­nie ap­li­ká­cií a slu­žieb. Tie­to šab­ló­ny sú ur­če­né pre viac než 100 sof­tvé­ro­vých ba­líč­kov spo­loč­nos­ti Orac­le a čas pot­reb­ný na ich na­sa­de­nie sa po­tom skrá­ti zo dňa na ho­di­ny či mi­nú­ty.

Vir­tual Com­pu­te Ap­plian­ce umož­ňu­je kon­so­li­do­vať na je­di­nú plat­for­mu ap­li­ká­cie pre ope­rač­né sys­té­my Orac­le So­la­ris, Orac­le Li­nux, ďal­šie li­nuxové dis­tri­bú­cie aj Mic­ro­soft Win­dows.

Za­ria­de­nie pred­sta­vu­je ideál­nu plat­for­mu pre cloud, pre­to­že kom­po­nent Orac­le En­terpri­se Ma­na­ger 12c pod­po­ru­je na­sa­de­nie rôz­nych mo­de­lov clou­do­vej ar­chi­tek­tú­ry, napr. IaaS (infra­štruk­tú­ra ako služ­ba), PaaS (plat­for­ma ako služ­ba) a DBaaS (da­ta­bá­za ako služ­ba).

Mno­ho zá­kaz­ní­kov už za­ria­de­nie Vir­tual Com­pu­te Ap­plian­ce na­sa­di­lo na pos­ky­to­va­nie slu­žieb pri­vát­ne­ho clou­du klien­tom, kto­rí pou­ží­va­jú ap­li­ká­cie Orac­le E-Bu­si­ness Sui­te, Orac­le Hyper­ion, da­ta­bá­zu Orac­le ale­bo ap­li­ká­cie pre Win­dows.

Ochra­na in­ves­tí­cií
Vir­tual Com­pu­te Ap­plian­ce je mož­né v prí­pa­de pot­re­by roz­ši­ro­vať, čo pre zá­kaz­ní­kov zna­me­ná ochra­nu ich in­ves­tí­cie.

Pod­po­ra tech­no­ló­gie Orac­le Trus­ted Par­ti­tions umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom li­cen­co­vať sof­tvér Orac­le na zá­kla­de poč­tu vir­tuál­nych pro­ce­so­rov (vCPU).

Úlož­nú ka­pa­ci­tu za­ria­de­nia je mož­né jed­no­du­cho a rých­lo roz­ší­riť po­mo­cou úlož­né­ho sys­té­mu Orac­le ZS3 Se­ries. Tá­to fun­kcia vo vir­tua­li­zo­va­ných pros­tre­diach s vy­so­kou hus­to­tou zvy­šu­je prie­pus­tnosť a zni­žu­je la­ten­ciu (čas od­oz­vy). Kom­bi­ná­cia úlož­né­ho sys­té­mu ZS3 Se­ries, za­ria­de­nia Vir­tual Com­pu­te Ap­plian­ce a sof­tvé­ru spo­loč­nos­ti Orac­le pri­ná­ša vy­so­ký vý­kon, efek­ti­vi­tu uk­la­da­nia dát a ria­de­nie ce­lé­ho pros­tre­dia, aké kon­ku­ren­čné pro­duk­ty neu­mož­ňu­jú.

Za­ria­de­nie Vir­tual Com­pu­te Ap­plian­ce po­nú­ka zá­kaz­ní­kom hod­no­tu, kto­rú os­tat­ní do­dá­va­te­lia kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­ry pos­kyt­núť ne­do­ká­žu. In­teg­ro­va­né sys­té­my spo­loč­nos­ti Orac­le za­hŕňa­jú har­dvér aj sof­tvér, po­nú­ka­jú vy­so­kú dos­tup­nosť aj mož­nosť bu­dú­ce­ho roz­ši­ro­va­nia," uvá­dza Wim Coe­kaerts, se­nior vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Orac­le pre Li­nux a vir­tua­li­zá­ciu. „Pro­duk­ty spo­loč­nos­ti Orac­le umož­ňu­jú zá­kaz­ní­kom rých­le na­sa­dzo­va­nie no­vých slu­žieb, dá­va­jú im agi­li­tu a pruž­nosť pot­reb­nú na ďal­ší rast ich pod­ni­ka­nia. Za­zna­me­ná­va­me už klad­nú od­oz­vu od zá­kaz­ní­kov pre­vádz­ku­jú­cich kla­sic­ké pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie aj pos­ky­to­va­te­ľov clou­do­vých slu­žieb."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter