30 nových vylepšení v IFS ApplicationsTM

No­vý servic­e pack pre IFS Ap­li­ká­cie 8 pri­ná­ša vý­rob­ným spo­loč­nos­tiam viac než 30 ino­vá­cií v ob­las­ti vy­lep­še­né­ho user expe­rien­ce a plá­no­va­nia. Zá­ro­veň pri­ná­ša prak­tic­kú no­vin­ku v po­do­be vi­zua­li­zé­ra, kto­rý sa sta­ne ne­nah­ra­di­teľ­ným po­moc­ní­kom pre všet­kých pra­cov­ní­kov úse­ku plá­no­va­nia. Pod­ni­ko­vý in­for­mač­ný sys­tém IFS Ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú vý­rob­né spo­loč­nos­ti na­prieč ce­lou Euró­pou.

I v Slo­ven­skej re­pub­li­ke pro­fi­tu­je z je­ho vý­hod nie­koľ­ko de­sia­tok zá­kaz­ní­kov. Tí te­raz vďa­ka fun­kčným no­vin­kám, kto­ré pri­ná­ša ba­lí­ček Ma­nu­fac­tu­ring En­han­ce­ment Pac­ka­ge (MEP), bu­dú môcť zjed­no­du­šiť pro­ces plá­no­va­nia a ná­ku­pu. Hlav­né ino­vá­cie, kto­ré do znač­nej mie­ry vy­chá­dza­jú z po­žia­da­viek sa­mot­ných pou­ží­va­te­ľov, sa sús­tre­di­li na ob­lasť MRP (Ma­te­rial Require­ments Plan­ning, plá­no­va­nie ma­te­riá­lo­vých po­žia­da­viek) a pro­ce­sy úz­ko sú­vi­sia­ce s pred­pis­mi a prie­my­sel­ný­mi štan­dar­dmi, ako napr. kon­tro­la od­bor­nej spô­so­bi­los­ti za­mes­tnan­cov pre vý­rob­né úko­ny.

Niek­to­ré vy­lep­še­nia ob­siah­nu­té v MEP sú v prie­mys­le nut­né. Ide o evi­den­ciu ná­kup­ných ob­jed­ná­vok, vrá­ta­ne ich pres­né­ho na­ma­po­va­nia na pre­bie­ha­jú­ce vý­rob­né zá­kaz­ky, a to aj v prí­pa­de, že eš­te nie je úpl­ne jas­né, ako bu­de fi­nál­ny pro­dukt vy­ze­rať. To je nut­né nap­rík­lad v od­vet­ví ob­ra­ny, kde tre­ba ot­vo­riť ná­kup­né ob­jed­náv­ky, ho­ci eš­te nie sú fi­na­li­zo­va­né všet­ky zá­klad­né úda­je.

Ma­nu­fac­tu­ring Vi­sua­li­zer - pra­vá ru­ka plá­no­va­čov
Sú­čas­ťou prá­ve uve­de­né­ho ba­líč­ka ino­vá­cií je aj no­vé rie­še­nie na vi­zua­li­zá­ciu pro­jek­tov, kto­ré pos­ky­tu­je pod­po­ru plá­no­va­čom a ma­na­žé­rom v ich kaž­do­den­nej pre­vádz­ko­vej prá­ci. Ma­nu­fac­tu­ring Vi­sua­li­zer pri­ná­ša ak­tuál­ne in­for­má­cie o sú­čas­nom sta­ve vý­ro­by z poh­ľa­du zdro­jov a ma­te­riá­lov. In­for­má­cie sú zob­ra­ze­né vo for­me rôz­nych gra­fov s mož­nos­ťou va­ria­bil­né­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho nas­ta­ve­nia. Ide o viac než len gra­fic­ký nás­troj na vi­zua­li­zá­ciu; Ma­nu­fac­tu­ring Vi­sua­li­zer fun­gu­je ako pod­klad za­ča­tia nut­ných ak­cií na pod­po­ru vý­rob­ných pro­ce­sov. Ma­nu­fac­tu­ring Vi­sua­li­zer bol in­šta­lo­va­ný, tes­to­va­ný a hod­no­te­ný dvo­ma zá­kaz­ník­mi, kto­rí hod­no­ti­li vy­so­kú kva­li­tu pro­duk­tu a pre­dov­šet­kým sku­toč­nosť, že v pl­nom roz­sa­hu napĺňa fun­kčné po­žia­dav­ky a oča­ká­va­nia.

Oča­ká­vam, že o ba­lí­ček ino­vá­cií pre­ja­via zá­ujem aj slo­ven­skí zá­kaz­ní­ci. Jed­ným z dô­vo­dov je fakt, že tech­no­lo­gic­ká plat­for­ma IFS Foun­da­tion1 CPS2 je spät­ne kom­pa­ti­bil­ná aj s ap­li­kač­nou lo­gi­kou CPS1. To umož­ní vy­užiť fun­kcio­na­li­tu vy­lep­še­nú na zá­kla­de pou­ží­va­teľ­ských skú­se­nos­tí bez nut­nos­ti ino­vá­cie zá­kaz­níc­kych úp­rav," uvá­dza k to­mu Pa­vel Blá­ho­vec, ob­chod­ný ria­di­teľ IFS Czech.

Viac o uve­de­nom roz­ší­re­ní rie­še­nia pre vý­ro­bu IFS Ap­li­ká­cií náj­de­te na: www.ifsworld.com.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter