IBM superpočítač Watson radí, ako variť

IBM (NY­SE: IBM) ozná­mi­la, že v spo­lup­rá­ci s ma­ga­zí­nom Bon Ap­pé­tit vy­vi­nu­la ap­li­ká­ciu naz­va­nú „Chef Wat­son with Bon Ap­pé­tit". No­vá ap­li­ká­cia, kto­rá bu­de spo­čiat­ku prís­tup­ná v be­ta ver­zii, umož­ňu­je všet­kým zá­ujem­com o ku­li­nár­ske ume­nie vy­tvá­rať no­vé re­cep­ty a gas­tro­no­mic­ké kom­bi­ná­cie, s vy­uži­tím pok­ro­či­lých kog­ni­tív­nych schop­nos­tí su­per­po­čí­ta­ča Wat­son, a ku­li­nár­skych zna­los­tí Bon Ap­pé­ti­te.

No­vá ap­li­ká­cia je ďal­ším kro­kom vpred vo vý­vo­ji IBM su­per­po­čí­ta­ča Wat­son v úlo­he šéf­ku­chá­ra. Vô­bec pr­výk­rát svo­je ku­li­nár­ske schop­nos­ti su­per­po­čí­tač Wat­son pred­sta­vil na za­čiat­ku toh­to ro­ka v texas­kom Aus­ti­ne. Spo­loč­nosť IBM v sú­čas­nos­ti spúš­ťa be­ta ver­ziu ap­li­ká­cie pos­ta­ve­nej na tech­no­ló­giách su­per­po­čí­ta­ča Wat­son, uši­tej na mie­ru pot­re­bám do­má­cich ku­chá­rov, s váš­ňou pre va­re­nie.

„V Bon Ap­pé­tit sme bo­li prek­va­pe­ní, čo všet­ko do­ká­že su­per­po­čí­tač Wat­son ob­ja­viť a ako po­má­ha roz­ví­jať krea­ti­vi­tu šéf­ku­chá­rov," ho­vo­rí séf­re­dak­tor ma­ga­zí­nu Bon Ap­pé­tit Adam Ra­po­port. „Prá­ve na prík­la­de tej­to ap­li­ká­cie mô­že­me vi­dieť prie­nik me­dzi tech­no­ló­gia­mi a pot­ra­vi­na­mi, kto­rý pri­ná­ša no­vé mys­le­nie a krea­ti­vi­tu nie­len do na­šej vlas­tnej tes­to­va­cej ku­chy­ne, ale aj do ku­chýň v do­mác­nos­tiach na­šich či­ta­te­ľov," dopl­nil šéf­re­dak­tor Bon Ap­pé­tit.

Ap­li­ká­cia „Chef Wat­son with Bon Ap­pé­tit" umož­ňu­je všet­kým prek­ro­čiť hra­ni­ce svo­jich schop­nos­tí pri príp­ra­ve je­dál, po­mo­cou no­vej krea­ti­vi­ty, ako aj vďa­ka net­ra­dič­nej kom­bi­ná­cií prí­sad, za­lo­že­nej na ve­dec­kých poz­nat­koch kog­ni­tív­nych tech­no­ló­gií. Za­tiaľ čo pri hre Jeo­par­dy! (ob­do­ba sú­ťaž­nej re­lá­cie Ris­kuj!), sa su­per­po­čí­tač Wat­son mu­sel nau­čiť veľ­ké množ­stvo in­for­má­cií a rých­lo mu­sel ve­dieť od­po­ve­dať na všet­ky dru­hy otá­zok, je­ho vy­uži­tie v ku­li­nár­skom ume­ní pred­sta­vu­je ďal­ší prík­lad všes­tran­nos­ti tech­no­ló­gie toh­to su­per­po­čí­ta­ča IBM.

„V spo­lup­rá­ci s Bon Ap­pé­tit sme da­li no­vú ap­li­ká­ciu naj­skôr do rúk ma­lej sku­pi­ne uží­va­te­ľov, s váš­ňou pre va­re­nie, kto­rí chce­li byť sú­čas­ťou toh­to pre­lo­mo­vé­ho pro­jek­tu. Na­šim cie­ľom je po­môcť ľu­ďom ob­ja­viť po­ten­ciál kog­ni­tív­nych vý­poč­to­vých sys­té­mov. Tie­to sys­té­my do­ká­žu veľ­mi ľah­ko po­cho­piť a za­na­ly­zo­vať veľ­ké množ­stvo dát, zlú­če­ním a vzor­cov, a rov­na­ko zís­ka­va­jú ob­rov­ské množ­stvo no­vých ve­do­mos­tí na zá­kla­de inter­ak­cie s ľuď­mi a in­for­má­cia­mi, s kto­rý­mi pri­chá­dza­jú do sty­ku," po­ve­dal pri tej­to príl­eži­tos­ti Mi­ke Rho­din, se­nior vice­pre­zi­dent IBM Wat­son Group.

Viac in­for­má­cií o su­per­po­čí­ta­či IBM Wat­son náj­de­te Tu.

Viac in­for­má­cií o ku­li­nár­skych schop­nos­tiach su­per­po­čí­ta­ča Wat­son náj­de­te Tu.

Ob­ráz­ky k té­me náj­de­te Tu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter